Privacybeleid

Inleiding en overzicht

Wij hebben deze privacyverklaring (versie 14.06.2022-112053024) geschreven om u, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving, uit te leggen welke persoonsgegevens (kortweg: gegevens) wij als verwerkingsverantwoordelijke – en de door ons ingeschakelde verwerkers (bijv. providers) – verwerken, in de toekomst zullen verwerken en welke rechtmatige opties u hebt. De gebruikte termen moeten worden opgevat als sekseneutraal.
Kortom: wij informeren u uitvoerig over de gegevens die wij over u verwerken.

Verklaringen over gegevensbescherming klinken meestal erg technisch en gebruiken juridische terminologie. Deze privacyverklaring daarentegen is bedoeld om de voor u belangrijkste zaken zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover dat de transparantie ten goede komt, worden technische termen op een lezersvriendelijke manier uitgelegd, worden links naar nadere informatie gegeven en worden grafische voorstellingen gebruikt. Zo delen wij u in duidelijke en eenvoudige taal mee dat wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten alleen verwerken als er een overeenkomstige rechtsgrondslag bestaat. Dit is zeker niet mogelijk door een zo beknopt mogelijke, onduidelijke en legalistische uitleg te geven, zoals op het internet vaak gebruikelijk is wanneer het om gegevensbescherming gaat. Ik hoop dat u de volgende uiteenzettingen interessant en informatief vindt en misschien is er een of twee stukjes informatie die u nog niet wist.
Indien u nog vragen hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met het hieronder of in het impressum vermelde verantwoordelijke kantoor, de aangegeven links te volgen en nadere informatie te zoeken op sites van derden. Onze contactgegevens staan uiteraard ook in het impressum.

Rechtsgrondslag

In de volgende privacyverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke beginselen en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen persoonsgegevens te verwerken. Wat
het EU-recht betreft, verwijzen wij naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. U kunt deze Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU uiteraard online lezen
op EUR-Lex, de toegang tot het EU-recht, op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679.

Wij verwerken uw gegevens alleen als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO): U hebt ons toestemming gegeven om gegevens voor een specifiek doel te verwerken. Een voorbeeld hiervan is de opslag van uw ingevoerde gegevens van een contactformulier.
 2. contract (artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO): Om een contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens. Als wij bijvoorbeeld een koopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonlijke informatie nodig.
 3. Wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO): Indien wij aan een wettelijke verplichting zijn onderworpen, verwerken wij uw gegevens. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Deze bevatten gewoonlijk persoonsgegevens.
 4. Gewettigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO): In het geval van gerechtvaardigde belangen die uw grondrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website veilig en op een economisch efficiënte manier te exploiteren. Deze verwerking is derhalve een rechtmatig belang.

Verdere voorwaarden, zoals het verrichten van opnamen in het algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag, alsmede de bescherming van vitale belangen, doen zich bij ons in de regel niet voor. Indien een dergelijke rechtsgrondslag relevant is, zal deze op de daartoe geëigende plaats worden vermeld.

Naast de EU-verordening is ook de nationale wetgeving van toepassing:

 • In Oostenrijk is dat de federale wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz), kortweg DSG.
 • In Duitsland is de federale wet inzake gegevensbescherming, afgekort BDSG, van toepassing.

Indien andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen wij u daarover informeren in de volgende paragrafen.

Bewaartermijn

Het feit dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten, geldt bij ons als een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens wissen zodra de reden voor de verwerking van de gegevens niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren, zelfs nadat het oorspronkelijke doel heeft opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Indien u wenst dat uw gegevens worden gewist of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo spoedig mogelijk gewist en voor zover er geen verplichting bestaat om ze te bewaren.

Wij zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben.

Rechten uit hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming

Overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de GDPR informeren wij u over de volgende rechten die u hebt om ervoor te zorgen dat gegevens eerlijk en transparant worden verwerkt:

 • Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR heeft u het recht te weten of wij gegevens over u verwerken. In dat geval heeft u het recht een kopie van de gegevens en de volgende informatie te ontvangen:
  • het doel waarvoor wij de verwerking verrichten;
  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • wie deze gegevens ontvangt en, indien de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de beveiliging kan worden gewaarborgd;
  • hoe lang de gegevens zullen worden bewaard;
  • het bestaan van het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (de links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
  • de herkomst van de gegevens indien wij deze niet bij u hebben verzameld;
  • of er aan profilering wordt gedaan, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om tot een persoonlijk profiel van u te komen.
 • U hebt het recht om gegevens te corrigeren op grond van artikel 16 van de GDPR, wat betekent dat wij gegevens moeten corrigeren als u fouten constateert.
 • Volgens artikel 17 van de GDPR heeft u het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”), wat concreet betekent dat u kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
 • Overeenkomstig artikel 18 van de GDPR heeft u het recht op beperking van de verwerking, wat betekent dat wij de gegevens alleen mogen opslaan, maar niet verder mogen gebruiken.
 • Volgens artikel 19 van de GDPR heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar formaat zullen verstrekken.
 • Volgens artikel 21 van de GDPR heeft u het recht om bezwaar te maken, wat, eenmaal afgedwongen, een wijziging van de verwerking met zich meebrengt.
  • Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (openbaar belang, uitoefening van het openbaar gezag) of artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk nagaan of wij wettelijk aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen.
  • Indien gegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor direct marketing.
  • Indien gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet langer gebruiken voor profilering.
 • U kunt op grond van artikel 22 van de GDPR het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd (bijvoorbeeld profilering).
 • Overeenkomstig artikel 77 van de GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen. Dit betekent dat u te allen tijde een klacht kunt indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

Kortom: u hebt rechten – aarzel niet om samen met ons contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke instantie!

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de website te vinden is op https://www.dsb.gv.at/. In Duitsland is er voor elke deelstaat een commissaris voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u terecht bij de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI). De volgende plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming

Hoofd: Dr. Andrea Jelinek, M.D.
Adres:
Barichgasse 40-42, 1030 Wenen
Telefoon:
+43 1 52 152-0
E-mailadres:
dsb@dsb.gv.at
Website:
https://www.dsb.gv.at/

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Wij geven gegevens alleen door aan of verwerken ze naar landen buiten de EU (derde landen) als u daarmee instemt, als dit wettelijk verplicht of contractueel noodzakelijk is en in elk geval alleen voor zover dit algemeen is toegestaan. Uw toestemming is in de meeste gevallen de belangrijkste reden voor ons om gegevens in derde landen te laten verwerken. De verwerking van persoonsgegevens in derde landen, zoals de VS, waar veel softwareleveranciers diensten verlenen en hun serverlocaties hebben, kan betekenen dat persoonsgegevens op onverwachte manieren worden verwerkt en opgeslagen.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Gegevensverwerking door Amerikaanse diensten (zoals Google Analytics) kan ertoe leiden dat gegevens niet anoniem worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. Bovendien is het mogelijk dat verzamelde gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere diensten van dezelfde aanbieder, mits u over een overeenkomstige gebruikersaccount beschikt. Waar mogelijk proberen wij serverlocaties binnen de EU te gebruiken, indien dit wordt aangeboden.

Wij zullen u meer gedetailleerde informatie verstrekken over gegevensoverdrachten naar derde landen, indien van toepassing, op de desbetreffende punten in dit privacybeleid.

Beveiliging van de gegevensverwerking

Om de persoonsgegevens te beschermen, hebben wij zowel technische als organisatorische maatregelen genomen. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren wij persoonsgegevens. Op die manier maken wij het voor derden zo moeilijk mogelijk om uit onze gegevens persoonlijke informatie af te leiden.

Artikel 25 van de GDPR spreekt van “gegevensbescherming door technisch ontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen” en betekent dus dat zowel software (bv. formulieren) als hardware (bv. toegang tot de serverruimte) altijd moeten worden ontworpen met het oog op de veiligheid en dat passende maatregelen moeten worden genomen. Hierna zullen wij, indien nodig, nader ingaan op specifieke maatregelen.

TLS encryptie met https

TLS, encryptie en https klinken erg technisch en dat zijn ze ook. Wij gebruiken HTTPS (het Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor “beveiligd hypertext-transferprotocol”) om gegevens tap-proof over het internet te verzenden.
Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van uw browser naar onze webserver beveiligd is – niemand kan “meeluisteren”.

Op die manier hebben wij een extra beveiligingslaag ingevoerd en voldoen wij aan de gegevensbescherming door het ontwerp van de technologie (artikel 25, lid 1, DSGVO). Door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), een encryptieprotocol voor veilige datatransmissie op het internet, kunnen wij de bescherming van vertrouwelijke gegevens verzekeren.
U kunt het gebruik van deze beveiliging tegen gegevensoverdracht herkennen aan het kleine slotsymbool linksboven in de browser, links van het internetadres (bijv. beispielseite.de) en aan het gebruik van het schema https (in plaats van http) als onderdeel van ons internetadres.
Als u meer wilt weten over encryptie, raden wij u aan op Google te zoeken naar “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki” om goede links naar verdere informatie te vinden.

Communicatie

Samenvatting van de mededeling
👥 Betrokkenen: iedereen die met ons communiceert via telefoon, e-mail of online formulier.
📓 Verwerkte gegevens: bijv. telefoonnummer, naam, e-mailadres, ingevoerde formuliergegevens. Meer details hierover vindt u in het desbetreffende contacttype.
🤝 Doel: verwerking van de communicatie met klanten, zakenpartners, enz.
📅 Bewaartermijn: Duur van de business case en wettelijke vereisten.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (Contract), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wanneer u contact met ons opneemt en per telefoon, e-mail of online formulier communiceert, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

De gegevens worden verwerkt voor de behandeling en afhandeling van uw vraag en de daarmee samenhangende zakelijke transactie. De gegevens worden bewaard zolang dat wettelijk vereist is.

Betrokken personen

Alle personen die via de door ons ter beschikking gestelde communicatiekanalen contact met ons zoeken, zijn betrokken bij de bovengenoemde processen.

Telefoon

Wanneer u ons belt, worden de gespreksgegevens pseudoniem opgeslagen op het desbetreffende eindapparaat en bij de gebruikte telecommunicatieaanbieder. Bovendien kunnen gegevens zoals naam en telefoonnummer vervolgens per e-mail worden verzonden en opgeslagen om te kunnen reageren op vragen. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgerond en de wettelijke voorschriften dit toestaan.

E-mail

Als u via e-mail met ons communiceert, kunnen de gegevens worden opgeslagen op het respectieve eindapparaat (computer, laptop, smartphone,…) en worden de gegevens opgeslagen op de e-mailserver. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgerond en de wettelijke voorschriften dit toestaan.

Online formulieren

Indien u via een online formulier met ons communiceert, worden de gegevens op onze webserver opgeslagen en, indien nodig, doorgestuurd naar een e-mailadres van ons. De gegevens worden gewist zodra de business case is beëindigd en de wettelijke vereisten dit toelaten.

Rechtsgrondslag

De verwerking van gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

 • 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming): U geeft ons toestemming om uw gegevens op te slaan en te gebruiken voor doeleinden die verband houden met de business case;
 • 6 lid 1 lit. b DSGVO (overeenkomst): Er is een noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst met u of een verwerker zoals de telefoonprovider, of wij moeten de gegevens verwerken voor precontractuele activiteiten, zoals het opstellen van een offerte;
 • 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen): Wij willen vragen van klanten en zakelijke communicatie in een professioneel kader laten verlopen. Daartoe zijn bepaalde technische voorzieningen, zoals e-mailprogramma’s, exchange-servers en mobiele-telefoonexploitanten, noodzakelijk om de communicatie efficiënt te laten verlopen.

Contract voor orderverwerking (AVV)

In dit deel willen wij uitleggen wat een verwerkingsovereenkomst is en waarom zij nodig is. Omdat het woord “opdrachtverwerkingsovereenkomst” nogal een mondvol is, zullen wij hier in de tekst ook vaak gewoon het acroniem AVV gebruiken. Zoals de meeste bedrijven werken wij niet alleen, maar maken wij ook zelf gebruik van de diensten van andere bedrijven of particulieren.  Door de inschakeling van verschillende bedrijven of dienstverleners kan het zijn dat wij persoonsgegevens doorgeven voor verwerking. Deze partners treden dan op als verwerkers met wie wij een overeenkomst sluiten, de zogenaamde overeenkomst van opdrachtverwerking (AVV). Het belangrijkste voor u om te weten is dat de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies wordt uitgevoerd en door de AVG moet worden geregeld.

Wie zijn verwerkers?

Als bedrijf en website-eigenaar zijn wij verantwoordelijk voor alle gegevens die wij van u verwerken. Naast de voor de verwerking verantwoordelijken kunnen er ook zogenaamde verwerkers zijn. Dit omvat elke onderneming of persoon die namens ons persoonsgegevens verwerkt. Preciezer gezegd en volgens de definitie van de GDPR: elke natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens ons persoonsgegevens verwerkt, wordt beschouwd als een verwerker. Bijgevolg kunnen verwerkers dienstverleners zijn zoals hosting- of cloudproviders, betalings- of nieuwsbriefproviders, of grote bedrijven zoals Google of Microsoft, bijvoorbeeld.

Voor een beter begrip van de terminologie volgt hier een overzicht van de drie rollen in de GDPR:

Betrokkene (u als klant of belanghebbende) → Verantwoordelijke (wij als bedrijf en klant) → Verwerker (dienstverlener zoals webhoster of cloudprovider)

Inhoud van een verwerkingsopdracht

Zoals hierboven reeds vermeld, hebben wij een AVV gesloten met onze partners die als verwerkers optreden. Daarin staat in de eerste plaats dat de verwerker de te verwerken gegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de GDPR. Het contract moet schriftelijk worden gesloten; in dit verband wordt echter ook de elektronische sluiting van het contract als “schriftelijk” beschouwd. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats op basis van het contract. Het contract moet het volgende bevatten:

 • Bindend voor ons als de verantwoordelijke partij
 • Plichten en rechten van de verantwoordelijke persoon
 • Categorieën van betrokken personen
 • Aard van de persoonsgegevens
 • Aard en doel van de gegevensverwerking
 • Onderwerp en duur van de gegevensverwerking
 • Plaats van uitvoering van de gegevensverwerking

Voorts bevat de overeenkomst alle verplichtingen van de verwerker. De belangrijkste verplichtingen zijn:

 • Om te zorgen voor gegevensbeveiligingsmaatregelen
 • mogelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om de rechten van de betrokkene te beschermen
 • een register voor gegevensverwerking bij te houden
 • samen te werken met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming wanneer deze daarom verzoekt
 • een risicoanalyse uit te voeren in verband met de ontvangen persoonsgegevens
 • Subverwerkers mogen alleen worden ingeschakeld met de schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke

Hoe zo’n AVV er concreet uitziet, kunt u bijvoorbeeld zien op https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html. Hier wordt een voorbeeld van een contract gegeven.

Cookies

Samenvatting cookies
👥 Betrokkenen: bezoekers van de website.
🤝 Doel: afhankelijk van de cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📅 Bewaartermijn: hangt af van de cookie in kwestie, kan variëren van uren tot jaren.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen wij uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat u het volgende privacybeleid beter kunt begrijpen.

Wanneer u op het internet surft, gebruikt u een browser. Bekende browsers zijn Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

Eén ding kan niet ontkend worden: Koekjes zijn echt handige kleine helpers. Bijna alle websites maken gebruik van cookies. Meer bepaald gaat het om HTTP-cookies, aangezien er ook andere cookies voor andere toepassingen bestaan. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die door onze website op uw computer worden opgeslagen. Deze cookiebestanden worden automatisch in de cookie-map geplaatst, in feite het “brein” van uw browser. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Wanneer een cookie wordt gedefinieerd, moeten ook een of meer attributen worden gespecificeerd.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens over u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u terugkeert naar onze site, zendt uw browser de “gebruikersgerelateerde” informatie terug naar onze site. Dankzij de cookies weet onze website wie u bent en biedt hij u de instelling die u gewend bent. In sommige browsers heeft elk cookie zijn eigen bestand, in andere, zoals Firefox, worden alle cookies in één enkel bestand opgeslagen.

De volgende grafiek toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals Chrome en de webserver. Hierbij vraagt de webbrowser een website op en ontvangt van de server een cookie terug, dat de browser weer gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd.

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze site aangemaakt, third-party cookies worden aangemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elk cookie moet afzonderlijk worden geëvalueerd, aangezien elk cookie andere gegevens opslaat. De vervaltijd van een cookie varieert ook van een paar minuten tot een paar jaar. Cookies zijn geen softwareprogramma’s en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of ander “ongedierte”. Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op uw PC.

Cookiegegevens, bijvoorbeeld, kunnen er als volgt uitzien:

Naam: _ga
Wert: GA1.2.1326744211.152112053024-9
Beoogd gebruik: Onderscheid van websitebezoekers
Vervaldatum: na 2 jaar

Een browser moet deze minimumafmetingen kunnen ondersteunen:

 • Ten minste 4096 bytes per cookie
 • Ten minste 50 cookies per domein
 • Minstens 3000 koekjes in totaal

Wat zijn de verschillende soorten cookies?

De vraag welke cookies wij in het bijzonder gebruiken, hangt af van de gebruikte diensten en wordt in de volgende onderdelen van het privacybeleid verduidelijkt. Op deze plaats willen we kort de verschillende soorten HTTP-cookies bespreken.

Er kunnen 4 soorten cookies worden onderscheiden:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de basisfuncties van de website te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig wanneer een gebruiker een product in het winkelwagentje legt, dan verder surft op andere pagina’s en later naar de kassa gaat. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, zelfs niet als de gebruiker zijn browservenster sluit.

Doelgerichte cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van de gebruiker en of de gebruiker foutmeldingen ontvangt. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website met verschillende browsers te meten.

Gerichte cookies
Deze cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring. Zo worden bijvoorbeeld ingevoerde locaties, lettergroottes of formuliergegevens opgeslagen.

Reclame cookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Zij worden gebruikt om de gebruiker individueel aangepaste reclame aan te bieden. Dit kan heel praktisch zijn, maar ook heel vervelend.

Gewoonlijk wordt u, wanneer u een website voor de eerste keer bezoekt, gevraagd welke van deze soorten cookies u wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing ook opgeslagen in een cookie.

Als u meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, raden wij https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265 aan, het Request for Comments van de Internet Engineering Task Force (IETF) genaamd “HTTP State Management Mechanism”.

Doel van de verwerking via cookies

Het doel hangt uiteindelijk af van het cookie in kwestie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine helpers voor veel verschillende taken. Helaas is het niet mogelijk om te veralgemenen welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar wij zullen u informeren over de gegevens die worden verwerkt of opgeslagen in het kader van de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

Opslagperiode van cookies

De opslagperiode hangt af van het cookie en wordt hieronder nader gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen verscheidene jaren op een computer opgeslagen blijven.

U kunt de opslagperiode ook zelf beïnvloeden. U kunt alle cookies op elk moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook “Recht van verzet” hieronder). Bovendien worden cookies die op toestemming zijn gebaseerd uiterlijk na het intrekken van uw toestemming verwijderd, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dan toe onverlet blijft.

Recht van bezwaar – hoe kan ik cookies verwijderen?

U beslist hoe en of u cookies wilt gebruiken. Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, hebt u altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, uit te schakelen of slechts gedeeltelijk toe te staan. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als u wilt weten welke cookies in uw browser zijn opgeslagen, als u de cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit vinden in uw browserinstellingen:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. De procedure varieert naargelang de browser. U kunt het beste naar de instructies zoeken in Google met de zoekterm “Delete Cookies Chrome” of “Deactivate Cookies Chrome” in het geval van een Chrome browser.

Rechtsgrondslag

De zogenaamde “cookierichtsnoeren” zijn sinds 2009 van kracht. Daarin staat dat voor het opslaan van cookies uw toestemming is vereist (artikel 6, lid 1, onder a, DSGVO). Binnen de EU-landen zijn er echter nog steeds zeer uiteenlopende reacties op deze richtlijnen. In Oostenrijk is deze richtlijn echter ten uitvoer gelegd in § 96, lid 3, van de telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland is de Cookierichtlijn niet als nationale wet omgezet. In plaats daarvan werd deze richtlijn grotendeels ten uitvoer gelegd in § 15, lid 3, van de Telemediawet (TMG).

Voor absoluut noodzakelijke cookies, zelfs wanneer er geen toestemming is, zijn er legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO), die in de meeste gevallen van economische aard zijn. Wij willen de bezoekers van de website een prettige gebruikerservaring bieden en daarvoor zijn bepaalde cookies vaak absoluut noodzakelijk.

Als er cookies worden gebruikt die niet absoluut noodzakelijk zijn, gebeurt dit alleen met uw toestemming. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

In de volgende paragrafen wordt u meer gedetailleerd geïnformeerd over het gebruik van cookies, voor zover de gebruikte software cookies gebruikt.

Web hosting introductie

Web hosting samenvatting
Betrokken partijen: bezoekers van de website
🤝 Doel: professionele hosting van de website en het veiligstellen van de werking ervan
📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en andere gegevens. Meer details hierover vindt u hieronder of bij de respectieve gebruikte webhostingprovider.
📅 Bewaartermijn: afhankelijk van de aanbieder, maar meestal 2 weken.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer u tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie – waaronder persoonsgegevens – automatisch gecreëerd en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens moeten zo spaarzaam mogelijk worden verwerkt en alleen met een rechtvaardiging. Met website bedoelen we overigens het geheel van alle webpagina’s op een domein, d.w.z. alles vanaf de homepage (startpagina) tot de allerlaatste subpagina (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld example.de of example.com.

Als u een website op een computer, tablet of smartphone wilt bekijken, gebruikt u daarvoor een programma dat een webbrowser wordt genoemd. Waarschijnlijk kent u sommige webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari. We noemen ze browsers of kortweg webbrowsers.

Om de website weer te geven, moet de browser verbinding maken met een andere computer waar de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het beheren van een webserver is een ingewikkelde en kostbare taak, en daarom wordt dit meestal gedaan door professionele aanbieders. Deze bieden webhosting aan en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens. Een heleboel technische termen, maar blijf luisteren, het wordt beter!

Wanneer de browser op uw computer (desktop, laptop, tablet of smartphone) verbinding maakt en tijdens de gegevensoverdracht van en naar de webserver, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Aan de ene kant slaat uw computer gegevens op, aan de andere kant moet de webserver ook een tijdje gegevens opslaan om goed te kunnen functioneren.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dus de volgende grafiek illustreert de interactie tussen de browser, het internet en de hostingprovider.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn:

 1. Professionele hosting van de website en beveiliging van de werking
 2. de operationele en IT-beveiliging te handhaven
 3. Anonieme evaluatie van het toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, voor strafrechtelijke vervolging of het instellen van vorderingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Zelfs terwijl u onze website nu bezoekt, slaat onze webserver, de computer waarop deze website is opgeslagen, gewoonlijk automatisch gegevens op zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de bezochte website
 • Browser en browserversie (bijv. Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL) (b.v. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen/)
 • De hostnaam en het IP-adres van het apparaat waartoe toegang wordt verkregen (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121).
 • Datum en tijd
 • in bestanden, de zogenaamde web server log files

Hoe lang worden gegevens bewaard?

In de regel worden deze gegevens veertien dagen bewaard en daarna automatisch gewist. Wij geven deze gegevens niet door, maar kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens in geval van onwettig gedrag door de autoriteiten worden ingezien.

Kortom, uw bezoek wordt gelogd door onze provider (bedrijf dat onze website draait op speciale computers (servers)), maar we delen uw gegevens niet zonder toestemming!

Rechtsgrondslag

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (bescherming van gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf op een veilige en gebruikersvriendelijke manier op het internet te presenteren en om hieruit zo nodig aanvallen en vorderingen te kunnen instellen.

In de regel bestaat er tussen ons en de hostingprovider een contract over de in opdracht gegeven verwerking overeenkomstig art. 28 f. DSGVO, dat de naleving van de gegevensbescherming waarborgt en de veiligheid van de gegevens garandeert.

DomeinFabriek Privacy Beleid

Wij gebruiken DomainFactory, een webhostingprovider onder andere, voor onze website. De dienstverlener is het Duitse bedrijf domainfactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning, Duitsland. U kunt meer te weten komen over de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van DomainFactory in het privacybeleid op https://www.df.eu/de/datenschutz/.

Overeenkomst van opdrachtverwerking (AVV) DomeinFabriek

In overeenstemming met artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen (OPA) gesloten met DomainFactory. Wat een GCU precies is en vooral wat er in een GCU moet staan, kunt u lezen in onze algemene rubriek “Orderverwerkingsovereenkomst (GCU)”.

Deze overeenkomst is wettelijk verplicht omdat DomainFactory namens ons persoonsgegevens verwerkt. Daarin wordt verduidelijkt dat DomainFactory gegevens die zij van ons ontvangt, alleen mag verwerken volgens onze instructies en moet voldoen aan de GDPR. U vindt de link naar de orderverwerkingsovereenkomst (AVV) op https://www.df.eu/de/support/formulare/.

Website Bouwsteen Systemen Introductie

Website Building Block Systems Samenvatting van het privacybeleid
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals technische gebruiksinformatie zoals browseractiviteit, clickstreamactiviteit, heatmaps van sessies, alsook contactgegevens, IP-adres of uw geografische locatie. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid en in het privacybeleid van de providers.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de provider.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen), Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming).

Wat zijn website bouwpakketten?

Wij gebruiken een website bouwpakket systeem voor onze website. Modulaire systemen zijn speciale vormen van een content management systeem (CMS). Met een modulair systeem kunnen websitebeheerders heel gemakkelijk en zonder programmeerkennis een website maken. In veel gevallen bieden webhosts ook bouwbloksystemen aan. Door gebruik te maken van een modulair systeem kunnen ook persoonsgegevens van u worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. In deze tekst over gegevensbescherming geven wij u algemene informatie over de gegevensverwerking door modulaire systemen. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder.

Waarom gebruiken wij website bouwsystemen voor onze website?

Het grootste voordeel van een modulair systeem is het gebruiksgemak. Wij willen u een duidelijke, eenvoudige en overzichtelijke website bieden, die wij gemakkelijk zelf kunnen bedienen en onderhouden – zonder externe ondersteuning. Een modulair systeem biedt nu veel nuttige functies die we zelfs zonder programmeerkennis kunnen gebruiken. Dit stelt ons in staat onze webaanwezigheid naar onze wensen vorm te geven en u een informatief en aangenaam verblijf op onze website te bieden.

Welke gegevens worden door een modulair systeem opgeslagen?

Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt natuurlijk af van het gebruikte websitebouwsysteem. Elke aanbieder verwerkt en verzamelt andere gegevens van de websitebezoeker. Maar in de regel worden technische gebruiksgegevens verzameld, zoals besturingssysteem, browser, schermresolutie, taal- en toetsenbordinstellingen, hostingprovider en de datum van uw websitebezoek. Trackinggegevens (bv. browseractiviteit, clickstreamactiviteit, sessiehitmaps, enz.) kunnen ook worden verwerkt. Daarnaast kunnen ook persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen. Het gaat meestal om contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer (indien u dat hebt verstrekt), IP-adres en geografische locatiegegevens. Welke gegevens precies worden opgeslagen, kunt u vinden in het privacybeleid van de aanbieder.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wij zullen u informeren over de duur van de onderstaande gegevensverwerking in verband met het gebruikte systeem voor de bouw van de website, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het privacybeleid van de provider. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Het kan zijn dat de provider gegevens van u opslaat volgens zijn eigen specificaties, waarop wij geen invloed hebben.

Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt, kunt u ook altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van het gebruikte systeem voor de bouw van de website. Contactgegevens vindt u in ons privacybeleid of op de website van de desbetreffende aanbieder.

U kunt cookies die providers gebruiken voor hun functies in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat niet alle functies dan zoals gewoonlijk werken.

Rechtsgrondslag

Wij hebben er een legitiem belang bij een websitebouwpakket te gebruiken om onze onlinedienst te optimaliseren en deze op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier aan u te presenteren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken het modulaire systeem echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor zover de verwerking van gegevens niet absoluut noodzakelijk is voor het functioneren van de website, worden de gegevens alleen verwerkt op basis van uw toestemming. Dit geldt met name voor opsporingsactiviteiten. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

Met dit privacybeleid hebben wij u de belangrijkste algemene informatie over gegevensverwerking verstrekt. Indien u meer gedetailleerde informatie wenst, vindt u – indien beschikbaar – verdere informatie in het volgende gedeelte of in het privacybeleid van de aanbieder.

WordPress.com Privacy Beleid

Wij gebruiken WordPress.com, een websitebouwsysteem, voor onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

WordPress verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan verschillende risico’s inhouden voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

WordPress gebruikt zogenaamde modelcontractbepalingen (= Art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen gevestigd zijn (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt WordPress zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De gegevensverwerkingsovereenkomsten, die overeenkomen met de modelcontractbepalingen, zijn te vinden op https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van WordPress.com in het privacybeleid op https://automattic.com/de/privacy/.

Overeenkomst tot uitvoering van orders (AVV) WordPress.com

In overeenstemming met artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met WordPress.com. Wat een GCU precies is en vooral wat er in een GCU moet staan, kunt u lezen in onze algemene rubriek “Orderverwerkingsovereenkomst (GCU)”.

Deze overeenkomst is wettelijk verplicht omdat WordPress.com namens ons persoonsgegevens verwerkt. Het verduidelijkt dat WordPress.com gegevens die zij van ons ontvangen alleen mag verwerken volgens onze instructies en moet voldoen aan de GDPR. U vindt de link naar de orderverwerkingsovereenkomst (AVV) op https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Web Analytics Introductie

Web Analytics Privacybeleid Samenvatting
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website.
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details zijn te vinden in het respectieve webanalyse-instrument dat wordt gebruikt.
📅 Opslagduur: afhankelijk van het gebruikte webanalysetool.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Web Analytics?

Wij gebruiken software op onze website om het gedrag van websitebezoekers te evalueren, kortweg web analytics genoemd. Dit houdt in dat gegevens worden verzameld die door de aanbieder van het analytische instrument (ook tracking tool genoemd) worden opgeslagen, beheerd en verwerkt. Met behulp van de gegevens worden analyses van het gebruikersgedrag op onze website gemaakt en aan ons als websitebeheerder ter beschikking gesteld. Bovendien bieden de meeste hulpmiddelen verschillende testmogelijkheden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld testen welke aanbiedingen of inhoud het best door onze bezoekers worden ontvangen. Daartoe tonen wij u twee verschillende aanbiedingen voor een beperkte periode. Na de test (de zogenaamde A/B-test) weten we welk product of welke inhoud onze websitebezoekers interessanter vinden. Voor dergelijke testprocedures kunnen, net als voor andere analytische procedures, ook gebruikersprofielen worden aangemaakt en de gegevens in cookies worden opgeslagen.

Waarom doen wij aan web analytics?

Met onze website hebben we een duidelijk doel voor ogen: we willen het beste webaanbod op de markt leveren voor onze branche. Om dit doel te bereiken, willen wij enerzijds het beste en meest interessante aanbod bieden en er anderzijds voor zorgen dat u zich volledig op uw gemak voelt op onze website. Met behulp van webanalysetools kunnen wij het gedrag van onze websitebezoekers van dichtbij bekijken en vervolgens onze website dienovereenkomstig voor u en voor ons verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe oud onze bezoekers gemiddeld zijn, waar zij vandaan komen, wanneer onze website het meest wordt bezocht of welke inhoud of producten bijzonder populair zijn. Al deze informatie helpt ons de website te optimaliseren en zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften, interesses en wensen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt uiteraard af van de gebruikte analyse-instrumenten. Maar in de regel wordt bijvoorbeeld opgeslagen welke inhoud u op onze website bekijkt, op welke knoppen of links u klikt, wanneer u een pagina oproept, welke browser u gebruikt, met welk apparaat (pc, tablet, smartphone, enz.) u de website bezoekt of welk computersysteem u gebruikt. Indien u ermee hebt ingestemd dat ook locatiegegevens worden verzameld, kunnen deze eveneens worden verwerkt door de aanbieder van het webanalyse-instrument.

Daarnaast wordt ook uw IP-adres opgeslagen. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) zijn IP-adressen persoonsgegevens. Uw IP-adres wordt echter meestal pseudoniem opgeslagen (d.w.z. in een onherkenbare en verkorte vorm). Met het oog op tests, webanalyse en weboptimalisering worden in principe geen directe gegevens, zoals uw naam, leeftijd, adres of e-mailadres, opgeslagen. Al deze gegevens, indien verzameld, worden pseudoniem opgeslagen. Dit betekent dat u niet als persoon geïdentificeerd kunt worden.

Het volgende voorbeeld toont schematisch hoe Google Analytics werkt als voorbeeld van client-based web tracking met Java Script code.

Hoe lang de betrokken gegevens worden bewaard, hangt altijd af van de aanbieder. Sommige cookies slaan gegevens slechts enkele minuten op of totdat u de website weer verlaat, andere cookies kunnen gegevens gedurende enkele jaren opslaan.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Indien de wet zulks voorschrijft, bijvoorbeeld in geval van boekhouding, kan deze bewaartermijn eveneens worden overschreden.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van web analytics is uw toestemming vereist, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling met behulp van webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van web analytics kunnen wij websitefouten opsporen, aanvallen identificeren en de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Niettemin gebruiken wij de instrumenten alleen voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Aangezien instrumenten voor webanalyse gebruik maken van cookies, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve instrumenten te lezen.

Informatie over specifieke webanalyse-instrumenten, indien beschikbaar, is te vinden in de volgende hoofdstukken.

Facebook Conversies API Privacybeleid

Wij gebruiken Facebook Conversions API op onze website, een server-side event tracking tool. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

Facebook verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als grondslag voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of gegevensoverdracht aldaar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Facebook zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, ook al worden de gegevens in de VS opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van de Facebook Conversions API in het privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook Pixel Privacybeleid

Wij gebruiken de Facebook pixel van Facebook op onze website. Wij hebben op onze website code geïmplementeerd om dit te doen. De Facebook pixel is een stukje JavaScript-code dat een verzameling functies laadt waarmee Facebook uw gebruikersacties kan volgen als u via Facebook-advertenties op onze website bent terechtgekomen. Wanneer u bijvoorbeeld een product op onze website koopt, wordt de Facebook-pixel geactiveerd en slaat deze uw acties op onze website op in een of meer cookies. Deze cookies stellen Facebook in staat om uw gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) te matchen met uw Facebook-accountgegevens. Facebook verwijdert deze gegevens vervolgens weer. De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet zichtbaar voor ons en kunnen alleen worden gebruikt in het kader van advertentieplaatsingen. Als u een Facebook-gebruiker bent en ingelogd bent, wordt uw bezoek aan onze website automatisch toegewezen aan uw Facebook-gebruikersaccount.

Wij willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van Facebook-pixels kunnen onze reclamemaatregelen beter op uw wensen en interesses worden afgestemd. Op die manier krijgen Facebook-gebruikers (mits zij gepersonaliseerde reclame hebben toegestaan) passende reclame te zien. Bovendien gebruikt Facebook de verzamelde gegevens voor analysedoeleinden en voor zijn eigen advertenties.

Hieronder tonen wij u de cookies die werden ingesteld door Facebook Pixel op een testpagina in te sluiten. Let wel, dit zijn slechts voorbeeld cookies. Afhankelijk van de interactie op onze website worden verschillende cookies geplaatst.

Naam: _fbp
Wert: fb.1.1568287647279.257405483-6112053024-7
Doel: Deze cookie wordt door Facebook gebruikt om promotionele producten weer te geven.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: fr
Waarde: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf…1.0.Bdeiuf.
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om Facebook Pixel goed te laten werken.
Vervaldatum: na 3 maanden

Name: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062112053024-3
Waarde: naam van de auteur
Doel: Deze cookie slaat de tekst en naam op van een gebruiker die bijvoorbeeld een reactie achterlaat.
Vervaldatum: na 12 maanden

Name: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: https%3A%2F%2Fwww.testseite…%2F (URL van de auteur)
Doel: Deze cookie slaat de URL op van de website die de gebruiker invoert in een tekstveld op onze website.
Vervaldatum: na 12 maanden

Name: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: E-mailadres van de auteur
Doel: Deze cookie slaat het e-mailadres van de gebruiker op als hij dat op de website heeft opgegeven.
Vervaldatum: na 12 maanden

Opmerking: De hierboven vermelde cookies hebben betrekking op individueel gebruikersgedrag. Vooral met het gebruik van cookies zijn veranderingen bij Facebook nooit uit te sluiten.

Als u bent ingelogd bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties zelf wijzigen op https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u uw op gebruik gebaseerde online reclame in principe beheren op https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=112053024. Daar hebt u de mogelijkheid om providers te deactiveren of te activeren.

Facebook verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als grondslag voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of gegevensoverdracht aldaar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Facebook zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, ook al worden de gegevens in de VS opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook Automatisch Geavanceerd Overeenstemmings Privacybeleid

Wij hebben ook Automatic Advanced Matching ingeschakeld als onderdeel van de Facebook Pixel-functie. Deze functie van de pixel stelt ons in staat om gehashte e-mails, naam, geslacht, stad, staat, postcode en geboortedatum of telefoonnummer als extra informatie naar Facebook te sturen, indien u ons deze gegevens hebt verstrekt. Door deze activering kunnen wij reclamecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten.

Google Analytics Privacybeleid

Google Analytics Privacybeleid Samenvatting
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website.
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte eigenschappen.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google Analytics?

Wij maken op onze website gebruik van het analyseprogramma Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar Google Analytics. De rapporten die wij van Google Analytics ontvangen, helpen ons om onze website en dienstverlening beter af te stemmen op uw voorkeuren. Hierna gaan wij dieper in op het tracking-instrument en informeren wij u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Analytics is een tracking-instrument dat wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, is een tracking code ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende handelingen die u op onze website verricht. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens doorgestuurd naar de servers van Google Analytics en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapporten over uw gebruikersgedrag. Deze verslagen kunnen, zonder zich daartoe te beperken, het volgende omvatten

 • Doelgroeprapporten: Via doelgroeprapporten leren wij onze gebruikers beter kennen en weten wij preciezer wie in onze dienst geïnteresseerd is.
 • Ad-rapporten: Ad-rapporten maken het voor ons gemakkelijker om onze online reclame te analyseren en te verbeteren.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe we meer mensen voor onze dienst kunnen interesseren.
 • Gedragsrapporten: deze vertellen ons hoe u omgaat met onze website. Wij kunnen volgen welk pad u op onze site aflegt en op welke links u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is de naam die wordt gegeven aan een proces waarin u een gewenste actie onderneemt als gevolg van een marketingboodschap. Bijvoorbeeld, wanneer u van een gewone websitebezoeker overgaat naar een koper of nieuwsbriefabonnee. Deze rapporten helpen ons meer te weten te komen over hoe onze marketinginspanningen voor u werken. Zo willen we onze conversieratio verhogen.
 • Real-time rapporten: Hier weten we altijd onmiddellijk wat er op onze website gebeurt. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers deze tekst momenteel lezen.

Waarom gebruiken wij Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: wij willen u de best mogelijke service bieden. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken.

De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Enerzijds kunnen we onze site optimaliseren zodat hij gemakkelijker wordt gevonden door geïnteresseerden op Google. Aan de andere kant helpen de gegevens ons om u als bezoeker beter te begrijpen. Zo weten wij precies wat wij op onze website moeten verbeteren om u de best mogelijke service te bieden. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties op een meer individuele en kosteneffectieve manier uit te voeren. Het is immers alleen maar zinvol onze producten en diensten te tonen aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics gebruikt een traceercode om een willekeurige, unieke ID te maken die is gekoppeld aan uw browsercookie. Dit is hoe Google Analytics u herkent als een nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een “terugkerende” gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het in de eerste plaats mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet in de trackingcode een property-ID worden ingevoegd. De gegevens worden dan opgeslagen in de overeenkomstige eigenschap. Voor elke nieuw aangemaakte eigenschap, is de Google Analytics 4 eigenschap standaard. Als alternatief kunt u ook de Universal Analytics eigenschap aanmaken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap worden gegevens gedurende verschillende perioden opgeslagen.

Via identificatoren zoals cookies en app instance ID’s worden uw interacties op onze website gemeten. Interacties zijn alle soorten acties die u op onze website onderneemt. Als u ook gebruik maakt van andere Google-systemen (zoals een Google-account), kunnen gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, worden gekoppeld aan cookies van derden. Google deelt geen Google Analytics-gegevens met anderen, tenzij wij, als websitebeheerder, daarvoor toestemming geven. Uitzonderingen zijn mogelijk indien wettelijk vereist.

De volgende cookies worden door Google Analytics gebruikt:

Naam: _ga
Wert: 2.1326744211.152112053024-5
Doel: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gid
Wert: 2.1687193234.152112053024-1
Doel: De cookie wordt ook gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: _gat_gtag_UA_<eigenschap-id>
Waarde: 1
Doel: Gebruikt om de verzoeksnelheid te verlagen. Als Google Analytics wordt aangeboden via Google Tag Manager, heet deze cookie _dc_gtm_ <property-id>.
Vervaldatum: na 1 minuut

Naam: AMP_TOKEN
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: De cookie bevat een token dat kan worden gebruikt om een gebruikers-ID op te halen bij de AMP-client ID-service. Andere mogelijke waarden duiden op een logout, een verzoek of een fout.
Vervaldatum: na 30 seconden tot één jaar

Naam: __utma
Wert: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om uw gedrag op de website te volgen en de prestaties te meten. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: __utmt
Waarde: 1
Doel: De cookie wordt net als _gat_gtag_UA_<property-id> gebruikt om de verzoeksnelheid af te zwakken.
Vervaldatum: na 10 minuten

Naam: __utmb
Waarde: 3.10.1564498958
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt bijgewerkt telkens als nieuwe gegevens of info naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: __utmc
Waarde: 167421564
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Dit is een sessiecookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser weer sluit.
Vervaldatum: Na het sluiten van de browser.

Naam: __utmz
Waarde: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Doel: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat van waar u naar onze website bent gekomen. Dit kan een andere pagina geweest zijn of een advertentie.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: __utmv
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: De cookie wordt gebruikt om aangepaste gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt altijd bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: Deze lijst kan niet als volledig worden beschouwd, omdat Google zijn keuze van cookies voortdurend wijzigt.

Hier tonen wij u een overzicht van de belangrijkste gegevens die met Google Analytics worden verzameld:

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heat maps. Met heatmaps kunt u precies die gebieden zien waar u op klikt. Dit geeft ons informatie over waar u “reist” op onze site.

Sessieduur: Google definieert sessieduur als de tijd die u op onze site doorbrengt zonder de site te verlaten. Als u 20 minuten inactief bent geweest, wordt de sessie automatisch beëindigd.

Bounce rate: Er is sprake van een bounce wanneer u slechts één pagina van onze website bekijkt en vervolgens onze website weer verlaat.

Aanmaken van een account: Wanneer u een account aanmaakt of een bestelling plaatst op onze website, verzamelt Google Analytics deze gegevens.

IP adres: Het IP-adres wordt alleen in afgekorte vorm weergegeven, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

Locatie: Het IP-adres kan worden gebruikt om het land en uw geschatte locatie te bepalen. Dit proces wordt ook wel IP-locatiebepaling genoemd.

Technische informatie: Technische informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw browsertype, internetserviceprovider of schermresolutie.

Bron van herkomst: Google Analytics of, natuurlijk, zijn wij ook geïnteresseerd in van welke website of van welke advertenties u naar onze site bent gekomen.

Andere gegevens zijn onder meer contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld wanneer u een video afspeelt via onze site), het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten. Deze lijst pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als een algemene oriëntatie van de gegevens die door Google Analytics worden opgeslagen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google heeft zijn servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers bevinden zich in Amerika en bijgevolg worden uw gegevens meestal op Amerikaanse servers opgeslagen. Waar de datacentra van Google zich precies bevinden, kunt u hier lezen: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Uw gegevens worden verspreid over verschillende fysieke gegevensdragers. Dit heeft het voordeel dat de gegevens sneller kunnen worden opgevraagd en beter beschermd zijn tegen manipulatie. In elk datacenter van Google zijn er bijbehorende noodprogramma’s voor uw gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware bij Google uitvalt of natuurrampen servers lamleggen, blijft het risico van een dienstonderbreking bij Google nog steeds gering.

De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte eigenschappen. Wanneer u de nieuwere eigenschappen van Google Analytics 4 gebruikt, is de bewaarperiode van uw gebruikersgegevens ingesteld op 14 maanden. Voor andere zogeheten gebeurtenisgegevens hebben wij de keuze tussen een bewaartermijn van 2 maanden of 14 maanden.

Voor Universal Analytics-eigenschappen heeft Google Analytics een standaardbewaartermijn van 26 maanden voor uw gebruikersgegevens. Dan worden uw gebruikersgegevens gewist. Wij hebben echter de mogelijkheid om zelf de bewaartermijn van de gebruikersgegevens te kiezen. Hiervoor staan ons vijf varianten ter beschikking:

 • Schrapping na 14 maanden
 • Schrapping na 26 maanden
 • Schrapping na 38 maanden
 • Schrapping na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat gegevens pas worden gewist wanneer u onze website niet meer bezoekt binnen de door ons gekozen periode. In dat geval wordt de bewaartermijn opnieuw ingesteld telkens wanneer u onze website binnen de aangegeven periode opnieuw bezoekt.

Zodra de gespecificeerde periode is verstreken, worden de gegevens één keer per maand gewist. Deze bewaartermijn is van toepassing op uw gegevens in verband met cookies, gebruikersherkenning en reclame-ID’s (bv. DoubleClick-domeincookies). Rapporteringsresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden apart van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van afzonderlijke gegevens tot een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Krachtens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hebt u het recht uw gegevens in te zien, bij te werken, te wissen of te beperken. U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt door de browser add-on te gebruiken om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) uit te schakelen. U kunt de browser add-on downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Let op dat deze add-on alleen het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelt.

Als u cookies in principe wilt deactiveren, verwijderen of beheren, vindt u de desbetreffende links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers onder de rubriek “Cookies”.

Rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Analytics vereist uw toestemming, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling met behulp van webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics herkennen wij websitefouten, kunnen wij aanvallen opsporen en de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google Analytics als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of voor de gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Analytics, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie hebben kunnen verstrekken over de verwerking van Google Analytics-gegevens. Als u meer wilt weten over de trackingdienst, raden wij u deze twee links aan: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Overeenkomst inzake de verwerking van bestellingen van Google Analytics (AVV)

In overeenstemming met artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen (OPA) gesloten met Google. Wat een GCU precies is en vooral wat er in een GCU moet staan, kunt u lezen in onze algemene rubriek “Orderverwerkingsovereenkomst (GCU)”.

Deze overeenkomst is wettelijk verplicht omdat Google namens ons persoonsgegevens verwerkt. Daarin wordt verduidelijkt dat Google gegevens die het van ons ontvangt, alleen volgens onze instructies mag verwerken en aan de GDPR moet voldoen. U vindt de link naar de orderverwerkingsovereenkomst (AVV) op https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Google Analytics-rapporten over demografische kenmerken en interesses

Wij hebben de advertentierapportagefuncties in Google Analytics aangezet. De demografische en interesserapporten bevatten informatie over leeftijd, geslacht en interesses. Zo kunnen wij een beter beeld krijgen van onze gebruikers – zonder dat wij deze gegevens aan individuele personen kunnen toewijzen. U kunt meer te weten komen over de reclamefuncties op https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

U kunt het gebruik van de activiteiten en informatie van uw Google-account stoppen onder “Advertentie-instellingen” op https://adssettings.google.com/authenticated door het vakje aan te vinken.

Google Analytics in toestemmingsmodus

Afhankelijk van uw toestemming worden uw persoonsgegevens door Google Analytics verwerkt in de zogenaamde toestemmingsmodus (of “Consent Mode”). U kunt kiezen of u al dan niet akkoord gaat met de cookies van Google Analytics. Daarbij kiest u ook welke gegevens Google Analytics van u mag verwerken. Deze gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om het gebruikersgedrag op de website te meten, om gerichte reclame aan te bieden en om ons webanalyserapporten te bezorgen. In de regel geeft u toestemming voor gegevensverwerking door Google via een cookie toestemming tool. Indien u niet instemt met gegevensverwerking, worden alleen geaggregeerde gegevens verzameld en verwerkt. Dit betekent dat gegevens niet aan individuele gebruikers kunnen worden toegewezen en dat er dus geen gebruikersprofiel van u wordt aangemaakt. U kunt ook alleen toestemming geven voor statistische metingen. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt en dus ook niet gebruikt voor reclame of reclamedoeleinden.

Google Analytics IP-anonimisering

Wij hebben Google Analytics IP-adres anonimisering op deze website geïmplementeerd. Deze functie is door Google ontwikkeld om deze website in staat te stellen te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en aanbevelingen van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer deze de opslag van het volledige IP-adres verbieden. Het anonimiseren of maskeren van de IP-adressen vindt plaats zodra de IP-adressen in het netwerk voor gegevensverzameling van Google Analytics aankomen en voordat er enige opslag of verwerking van de gegevens plaatsvindt.

Meer informatie over IP-anonimisering vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Google Optimaliseren Privacybeleid

Wij gebruiken Google Optimize, een hulpmiddel voor websiteoptimalisatie, op onze website. De dienstverlener is de Amerikaanse onderneming Google Inc. Voor de Europese ruimte is de onderneming Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google maakt gebruik van zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 par. 2 en 3 DSGVO) als basis voor de verwerking van gegevens voor ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of de overdracht van gegevens daar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Optimize, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Google Optimize in het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=en-US .

Overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) Google Optimize

In overeenstemming met artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen (OPA) gesloten met Google. Wat een GCU precies is en vooral wat er in een GCU moet staan, kunt u lezen in onze algemene rubriek “Orderverwerkingsovereenkomst (GCU)”.

Deze overeenkomst is wettelijk verplicht omdat Google namens ons persoonsgegevens verwerkt. Daarin wordt verduidelijkt dat Google gegevens die het van ons ontvangt, alleen volgens onze instructies mag verwerken en aan de GDPR moet voldoen. U vindt de link naar de orderverwerkingsovereenkomst (AVV) op https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Google Tag Manager Privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Google Tag Manager
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: organisatie van de individuele traceringsinstrumenten
📓 Verwerkte gegevens: De Google Tag Manager slaat zelf geen gegevens op. De gegevens worden verzameld door de tags van de gebruikte webanalyse-instrumenten.
📅 Opslagduur: afhankelijk van het gebruikte webanalysetool.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is de Google Tag Manager?

Voor onze website gebruiken wij de Google Tag Manager van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Deze tag manager is een van de vele handige marketingproducten van Google. Via de Google Tag Manager kunnen wij codeonderdelen van verschillende trackingtools die wij op onze website gebruiken, centraal integreren en beheren.

In dit privacybeleid willen wij u nader uitleggen wat de Google Tag Manager doet, waarom wij deze gebruiken en in welke vorm gegevens worden verwerkt.

De Google Tag Manager is een organisatie-instrument waarmee wij website-tags centraal en via een gebruikersinterface kunnen integreren en beheren. Tags zijn kleine stukjes code die bijvoorbeeld uw activiteiten op onze website registreren (bijhouden). Daartoe worden gedeelten van de JavaScript-code in de broncode van onze pagina ingevoegd. De tags zijn vaak afkomstig van Google-interne producten zoals Google Ads of Google Analytics, maar ook tags van andere bedrijven kunnen via de manager worden geïntegreerd en beheerd. Dergelijke tags voeren verschillende taken uit. Zij kunnen browsergegevens verzamelen, marketingtools met gegevens voeden, knoppen insluiten, cookies instellen en ook gebruikers over meerdere websites volgen.

Waarom gebruiken wij Google Tag Manager voor onze website?

Zoals het spreekwoord zegt: organisatie is het halve werk! En dat geldt natuurlijk ook voor het onderhoud van onze website. Om onze website zo goed mogelijk te maken voor u en alle mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, hebben we verschillende tracking tools nodig, zoals Google Analytics. De door deze instrumenten verzamelde gegevens laten ons zien waarin u het meest geïnteresseerd bent, waar wij onze diensten kunnen verbeteren en aan welke mensen wij onze aanbiedingen nog moeten laten zien. En om deze tracking te laten werken, moeten we de juiste JavaScript-codes in onze website inbouwen. In principe zouden we elk code-onderdeel van de afzonderlijke tracking tools afzonderlijk in onze broncode kunnen opnemen. Dit kost echter veel tijd en het is gemakkelijk het overzicht te verliezen. Daarom gebruiken wij de Google Tag Manager. Wij kunnen de nodige scripts gemakkelijk integreren en van op één plaats beheren. Bovendien biedt de Google Tag Manager een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en is er geen programmeerkennis vereist. Zo houden we orde in onze tag jungle.

Welke gegevens worden opgeslagen door de Google Tag Manager?

De tag manager zelf is een domein dat geen cookies instelt en geen gegevens opslaat. Het fungeert als een eenvoudige “beheerder” van de geïmplementeerde tags. De gegevens worden verzameld door de individuele tags van de verschillende webanalyse-instrumenten. De gegevens worden virtueel doorgegeven aan de individuele tracking tools in de Google Tag Manager en worden niet opgeslagen.

De situatie is echter heel anders met de embedded tags van de verschillende webanalyse-instrumenten, zoals Google Analytics. Afhankelijk van het analyse-instrument worden verschillende gegevens over uw webgedrag gewoonlijk verzameld, opgeslagen en verwerkt met behulp van cookies. Lees hiervoor onze teksten over gegevensbescherming met betrekking tot de individuele analyse- en traceerinstrumenten die wij op onze website gebruiken.

In de Tag Manager-accountinstellingen hebben wij Google toestemming gegeven om geanonimiseerde gegevens van ons te ontvangen. Het gaat hier echter alleen om het gebruik en de inzet van onze Tag Manager en niet om uw gegevens die via de codedelen zijn opgeslagen. Wij staan Google en anderen toe geselecteerde gegevens in geanonimiseerde vorm te ontvangen. Wij stemmen dus in met het anoniem delen van onze websitegegevens. Welke samengevatte en anonieme gegevens precies worden doorgegeven, konden wij – ondanks langdurig onderzoek – niet te weten komen. In ieder geval verwijdert Google alle informatie die onze website zou kunnen identificeren. Google combineert de gegevens met honderden andere anonieme websitegegevens en creëert gebruikstrends als onderdeel van benchmarkingmaatregelen. Benchmarking vergelijkt onze eigen resultaten met die van onze concurrenten. Processen kunnen worden geoptimaliseerd op basis van de verzamelde informatie.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Google gegevens opslaat, worden deze opgeslagen op de eigen servers van Google. De servers zijn over de hele wereld verspreid. De meeste bevinden zich in Amerika. U kunt precies zien waar de servers van Google zich bevinden op https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de.

Hoe lang de afzonderlijke tracking tools gegevens van u opslaan, kunt u lezen in onze afzonderlijke teksten over gegevensbescherming voor de afzonderlijke tools.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

De Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, maar beheert tags van verschillende trackingwebsites. In onze teksten over gegevensbescherming op de individuele traceringsinstrumenten vindt u gedetailleerde informatie over hoe u uw gegevens kunt wissen of beheren.

Wanneer u dit instrument gebruikt, kunnen uw gegevens ook buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daar dus niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende waarborgen bestaan (zoals contractuele standaardbepalingen van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van de Google Tag Manager is uw toestemming vereist, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling met behulp van webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van de Google Tag Manager kunnen wij onze economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Niettemin gebruiken wij de Google Tag Manager alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of voor de gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaard contractuele bepalingen en ook van toepassing zijn op Google Tag Manager, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Als u meer wilt weten over de Google Tag Manager, raden wij u de FAQ’s op https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530 aan.

 

Overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) Google Tag Manager

In overeenstemming met artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen (OPA) gesloten met Google. Wat een GCU precies is en vooral wat er in een GCU moet staan, kunt u lezen in onze algemene rubriek “Orderverwerkingsovereenkomst (GCU)”.

Deze overeenkomst is wettelijk verplicht omdat Google namens ons persoonsgegevens verwerkt. Daarin wordt verduidelijkt dat Google gegevens die het van ons ontvangt, alleen volgens onze instructies mag verwerken en aan de GDPR moet voldoen. U vindt de link naar de orderverwerkingsovereenkomst (AVV) op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Hotjar Privacybeleid

Hotjar Privacybeleid Samenvatting
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website.
🤝 Doel: Analyse van bezoekersinformatie om de gebruikerservaring te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen.
📅 Bewaartermijn: de gegevens worden na een jaar gewist.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Hotjar?

Wij gebruiken Hotjar van Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) op onze website voor het statistisch analyseren van bezoekersgegevens. Hotjar is een dienst die het gedrag en de feedback van u als gebruiker op onze website analyseert door middel van een combinatie van analyse- en feedbacktools. Wij ontvangen rapporten en visuele voorstellingen van Hotjar die ons laten zien waar en hoe u “beweegt” op onze site. Persoonsgegevens worden automatisch geanonimiseerd en bereiken nooit de servers van Hotjar. Dit betekent dat u als websitegebruiker niet persoonlijk wordt geïdentificeerd en dat wij toch veel te weten komen over uw gebruikersgedrag.

Zoals hierboven vermeld, helpt Hotjar ons bij het analyseren van het gedrag van onze sitebezoekers. Deze door Hotjar aangeboden tools omvatten heatmaps, conversietrechters, bezoekersregistratie, inkomende feedback, feedbackpeilingen en enquêtes (meer informatie hierover vindt u op https://www.hotjar.com/). Op die manier helpt Hotjar ons om u een betere gebruikerservaring en service te bieden. Enerzijds levert het een goede analyse op van het onlinegedrag, anderzijds geeft het ons goede feedback over de kwaliteit van onze website. Want naast alle analytische aspecten, willen we natuurlijk ook gewoon uw mening over onze website weten. En met de feedback tool, is dat precies wat we kunnen doen.

Waarom gebruiken we Hotjar op onze website?

De laatste jaren is het belang van gebruikerservaring op websites aanzienlijk toegenomen. En met een goede reden. Een website moet zo worden gebouwd dat u zich als bezoeker op uw gemak voelt en gemakkelijk uw weg vindt. Dankzij de analyse- en feedbacktools van Hotjar kunnen we onze website en ons aanbod aantrekkelijker maken. De heatmaps van Hotjar zijn bijzonder waardevol voor ons. Heatmaps zijn een vorm van weergave voor de visualisatie van gegevens. Via de heat maps van Hotjar kunnen we heel precies zien waar u bijvoorbeeld graag op klikt, tikt en waar u naartoe scrollt.

Welke gegevens worden door Hotjar opgeslagen?

Terwijl u door onze website bladert, verzamelt Hotjar automatisch informatie over uw gebruikersgedrag. Om deze informatie te kunnen verzamelen, hebben wij onze eigen traceercode op onze website geïnstalleerd. De volgende gegevens kunnen via uw computer of browser worden verzameld:

 • IP-adres van uw computer (anoniem verzameld en opgeslagen)
 • Schermgrootte
 • Browser info (welke browser, welke versie etc.)
 • Uw locatie (maar alleen het land)
 • Uw voorkeurstaalinstelling
 • Bezochte webpagina’s (subpagina’s)
 • Datum en tijdstip van toegang tot een van onze subpagina’s (webpagina’s)

Daarnaast slaan cookies ook gegevens op die op uw computer worden geplaatst (meestal in uw browser). Daarin worden geen persoonsgegevens verzameld. Hotjar geeft in principe geen verzamelde gegevens door aan derden. Hotjar wijst er echter uitdrukkelijk op dat het soms noodzakelijk is gegevens te delen met Amazon Web Services. In dat geval worden delen van uw gegevens op hun servers opgeslagen. Amazon is echter gebonden door een geheimhoudingsplicht om deze gegevens niet openbaar te maken.

Slechts een beperkt aantal mensen (Hotjar werknemers) hebben toegang tot de opgeslagen informatie. De Hotjar-servers worden beschermd door firewalls en IP-restricties (alleen toegang tot goedgekeurde IP-adressen). Firewalls zijn beveiligingssystemen die computers beschermen tegen ongewenste netwerktoegang. Ze zijn ontworpen om als een barrière te fungeren tussen Hotjar’s beveiligde interne netwerk en het Internet. Verder maakt Hotjar voor zijn diensten gebruik van bedrijven van derden, zoals Google Analytics of Optimizely. Deze bedrijven kunnen ook informatie opslaan die uw browser naar onze website stuurt.

De volgende cookies worden door Hotjar gebruikt. Aangezien wij onder meer verwijzen naar de cookielijst uit het privacybeleid van Hotjar op https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies, is niet voor elke cookie een voorbeeldwaarde beschikbaar. De lijst toont voorbeelden van gebruikte Hotjar-cookies en pretendeert niet volledig te zijn.

Naam: ajs_anonymous_id
Wert: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22112053024-5
Doel: De cookie wordt meestal gebruikt voor analytische doeleinden en helpt bezoekers aan onze website te tellen door bij te houden of u al eerder op deze pagina bent geweest.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: ajs_group_id
Waarde: 0
Doel: Deze cookie verzamelt gegevens over het gedrag van de gebruiker. Deze gegevens kunnen vervolgens worden toegewezen aan een specifieke bezoekersgroep op basis van gemeenschappelijke kenmerken van websitebezoekers.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjid
Wert: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Doel: De cookie wordt gebruikt om een Hotjar-gebruikers-ID in de browser te bewaren dat uniek is voor de website. Hierdoor kan het gedrag van de gebruiker bij volgende bezoeken aan dezelfde gebruikers-ID worden gekoppeld.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjMinimisedPolls
Waarde: 462568112053024-8
Doel: Telkens wanneer je een Feedback Poll widget minimaliseert, stelt Hotjar deze cookie in. De cookie zorgt ervoor dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer u door onze pagina’s bladert.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjIncludedInSample
Waarde: 1
Doel: Deze sessie-cookie wordt ingesteld om Hotjar te informeren of u deel uitmaakt van de geselecteerde mensen (steekproef) die gebruikt worden om trechters te genereren.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjClosedSurveyInvites
Doel: Deze cookie wordt geplaatst wanneer u via een pop-upvenster een uitnodiging voor een feedbackenquête ziet. De cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat deze uitnodiging slechts één keer voor u verschijnt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjDonePolls
Doel: Zodra u een feedback-“vragenronde” met de zogenaamde feedback poll widget beëindigt, wordt deze cookie in uw browser geplaatst. Dit voorkomt dat Hotjar u in de toekomst nogmaals dezelfde enquêtes stuurt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjDoneTestersWidgets
Doel:
Deze cookie wordt gebruikt zodra u uw gegevens invoert in de “Recruit User Tester Widget”. Met deze widget willen we jou rekruteren als tester. De cookie wordt gebruikt zodat dit formulier niet telkens opnieuw verschijnt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjMinimizedTestersWidgets
Doel: Deze cookie wordt ingesteld zodat de “Recruit User Tester” op al onze pagina’s geminimaliseerd blijft wanneer u deze hebt geminimaliseerd.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjShownFeedbackMessage
Doel: Deze cookie wordt geplaatst wanneer u de inkomende feedback hebt geminimaliseerd of voltooid. Dit wordt gedaan zodat de binnenkomende feedback onmiddellijk als geminimaliseerd wordt geladen wanneer u naar een andere pagina navigeert waar deze moet worden weergegeven.
Vervaldatum: na één jaar

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wij hebben op onze website een trackingcode opgenomen die naar Hotjar-servers in Ierland (EU) wordt doorgestuurd. Deze tracking code neemt contact op met Hotjar’s servers en stuurt een script naar uw computer of apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site. Het script verzamelt bepaalde gegevens met betrekking tot uw interactie met onze website. Deze gegevens worden vervolgens naar de servers van Hotjar gestuurd voor verwerking. Hotjar heeft zichzelf een gegevensbewaringsperiode van 365 dagen opgelegd. Dit betekent dat alle door Hotjar verzamelde gegevens die ouder zijn dan een jaar, automatisch weer worden verwijderd.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Hotjar slaat geen van uw persoonlijke gegevens op voor analyse. Het bedrijf adverteert zelfs met de slogan “We track behaviour, not individuals”. U hebt ook altijd de mogelijkheid om het verzamelen van uw gegevens te voorkomen. Ga hiervoor gewoon naar de “Opt-out pagina” en klik op “Deactiveer Hotjar”. Wij wijzen u erop dat het wissen van cookies, het gebruik van de privé-modus van uw browser of het gebruik van een andere browser tot gevolg zal hebben dat er opnieuw gegevens worden verzameld. Verder kunt u ook de “Do Not Track”-knop in uw browser activeren. In de Chrome browser, bijvoorbeeld, moet u op de drie balkjes rechtsboven klikken en naar “Instellingen” gaan. Daar, in de sectie “Privacy”, vindt u de optie “Stuur een “Do Not Track” verzoek bij browsertoegangen”. Activeer nu gewoon deze knop en er zullen geen gegevens verzameld worden door Hotjar.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van Hotjar is uw toestemming nodig, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling met behulp van webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om onze diensten technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Hotjar detecteren wij fouten op de website, kunnen wij aanvallen identificeren en de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Niettemin gebruiken wij Hotjar alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Meer details over het privacybeleid en welke gegevens door Hotjar worden verzameld en op welke manier, zijn te vinden op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=112053024.

MonsterInsights Privacy Policy

MonsterInsights Privacy Policy Samenvatting
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website.
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details hierover vindt u hieronder of in het privacybeleid van Google Analytics.
Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte Google Analytics-eigenschappen.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is MonsterInsights?

Wij gebruiken de “Google Analytics Plugin for WordPress” van het Amerikaanse bedrijf MonsterInsights LCC (7732 Maywood Crest Dr, West Palm Beach, Florida, 33412, USA) op onze website. De plugin heet meestal gewoon MonsterInsights. Met behulp van de plugin kunnen uw gebruikersgegevens worden opgeslagen, beheerd en verwerkt bij Google Analytics. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, slaat Google Analytics deze “klik” op via de geïntegreerde plugin en biedt het informatieve webanalyses aan de hand van deze verzamelde gegevens. In deze privacy policy gaan wij dieper in op MonsterInsights en informeren wij u welke gegevens waar en hoe worden opgeslagen.

MonsterInsights maakt voor haar diensten gebruik van de Google Analytics Reporting API om gegevens te verzamelen over onze website of bezoekersgedrag. Deze gegevens worden geanalyseerd en verschijnen dan als grafieken, diagrammen en tabellen rechtstreeks op ons WordPress dashboard. Om de plugin te laten werken, wordt een Google Analytics tracking code ingebed in onze WordPress site. De plugin biedt functies zoals pagina analytics, statistieken of ad tracking. Dus met de hulp van de plug-in, kunnen we het opzetten van tracking functies, zoals event tracking, e-commerce tracking of uitgaande link tracking voor onze website zeer eenvoudig en zonder enige programmeerkennis. We zien alle belangrijke statistieken samengevat op één plaats, rechtstreeks in ons dashboard.

Waarom gebruiken wij MonsterInsights?

MonsterInsights maakt het voor ons veel eenvoudiger om Google Analytics te gebruiken, omdat we de belangrijkste analyses direct op ons dashboard kunnen zien en niet steeds naar Google Analytics hoeven te switchen. Google Analytics verschaft ons veel belangrijke gegevens over het bezoekersgedrag op onze website. Met behulp van deze gegevens kunnen wij onze website of ons aanbod beter op uw wensen afstemmen. Wij gebruiken de statistieken die wij ontvangen om onze website interessanter te maken en om eventuele advertenties doelgerichter te maken.

Welke gegevens worden door MonsterInsights of Google Analytics opgeslagen?

Door de MonsterInsights plugin te installeren, wordt een Google Analytics tracking code ingebed in onze WordPress website. Hiermee creëert Google Analytics een willekeurige, unieke ID die is gekoppeld aan uw browsercookie. Op die manier wordt u herkend als een nieuwe bezoeker van onze website. Als u ons opnieuw bezoekt, wordt u herkend als een zogenaamde “terugkerende” gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden dan opgeslagen met deze gebruikers-ID. Op die manier worden pseudonieme gebruikersprofielen aangemaakt en geëvalueerd. Uw handelingen op onze website worden opgeslagen in cookies en app instance ID’s. Indien u verbonden bent met andere Google-diensten, kunnen de gegenereerde gegevens ook worden gekoppeld aan cookies van derden.

Alle tracking wordt uitgevoerd en opgeslagen door Google Analytics. MonsterInsights geeft alle data direct door aan Google Analytics om namens MonsterInsights te verwerken. Google deelt deze gegevens alleen als wij dat toestaan of als de wet dat voorschrijft. MonsterInsights gebruikt geen eigen cookies om gegevens op te slaan, maar de door MonsterInsights toegevoegde code laadt Google Analytics, dat cookies toevoegt.

Zo wordt bijvoorbeeld verzameld via welke website u bij ons terecht bent gekomen, op welke knoppen en links u klikt, hoe lang u op een bepaalde pagina blijft en wanneer u de website weer verlaat. Bovendien wordt uw IP-adres ook in verkorte vorm weergegeven en opgeslagen, zodat een duidelijke toewijzing niet mogelijk is. Het IP-adres kan ook worden gebruikt om bij benadering uw locatie te bepalen en er wordt ook technische informatie opgeslagen, zoals apparaattype, browsertype, internetprovider of schermresolutie.

Als u meer wilt weten over gegevensopslag en gegevensverwerking, raden wij u aan ons algemene privacybeleid inzake Google Analytics te lezen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

MonsterInsights slaat de verzamelde gegevens niet op, maar stuurt ze door naar Google Analytics. Daar worden de gegevens opgeslagen op de servers van Google. Deze servers zijn wereldwijd verspreid, maar de meeste bevinden zich in de VS. Onder de link https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de kunt u precies zien waar de datacentra zich bevinden. Standaard bewaart Google uw gegevens 26 maanden, maar u kunt ook kiezen tussen verschillende bewaarperioden. Neem ook een kijkje in ons privacybeleid voor Google Analytics. De bewaartermijn geldt voor gegevens in verband met cookies, gebruiksherkenning en reclame-ID. Web analytics die verschijnen in de vorm van rapporten worden gegenereerd door geaggregeerde gegevens en worden onafhankelijk van uw gebruikersgegevens opgeslagen.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt te allen tijde het recht op informatie, actualisering, schrapping en beperking van uw gegevens. Als u de browser add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de downloadt en installeert, kunt u voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt door Google Analytics JavaScript uit te schakelen.

Als u cookies in principe wilt deactiveren, verwijderen of beheren, vindt u de desbetreffende links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers onder de rubriek “Cookies”.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van MonsterInsights is uw toestemming nodig, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om onze diensten technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van MonsterInsights detecteren we websitefouten, kunnen we aanvallen identificeren en de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Wij gebruiken MonsterInsights echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen gevestigd zijn (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U vindt het besluit en de clausules onder meer hier: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Als u meer wilt weten over de WordPress plugin MonsterInsights, raden wij u de website https://www.monsterinsights.com/ aan. Voor meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics verwijzen wij naar ons privacybeleid voor Google Analytics, de informatiepagina van Google op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de en de website over de gebruiksvoorwaarden voor Google Analytics op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/.

Optimizely Privacy Beleid

Wij gebruiken Optimizely, een platform voor digitale ervaring, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Optimizely Inc. en het Europese hoofdkantoor is gevestigd te Torsgaten 11, Box 7007, 10386, Stockholm, Zweden.

Optimizely verwerkt ook gegevens van u in onder andere de Verenigde Staten. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Optimizely maakt gebruik van zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die gevestigd zijn in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een overdracht van gegevens daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Optimizely zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Het addendum gegevensverwerking, dat overeenkomt met de standaard contractuele bepalingen, is te vinden op https://www.optimizely.com/de/legal/data-processing-agreement/.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Optimizely in het privacybeleid op https://www.optimizely.com/de/trust-center/privacy/.

TikTok Pixel Privacybeleid

Wij gebruiken TikTok Pixel, een conversie tracking tool voor adverteerders, op onze website. De dienstverlener is het Chinese bedrijf TikTok. De onderneming TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

TikTok verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

TikTok gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als grondslag voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) gevestigd zijn of een gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt TikTok zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

U kunt meer te weten komen over de standaard contractuele clausules en de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van TikTok Pixel in het Privacybeleid op respectievelijk https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de en https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

Inleiding tot e-mailmarketing

Samenvatting e-mailmarketing
👥 Betrokkenen: abonnees op de nieuwsbrief
🤝 Doel: Direct marketing per e-mail, kennisgeving van systeemrelevante gebeurtenissen.
📓 Verwerkte gegevens: Bij de registratie ingevoerde gegevens, maar ten minste het e-mailadres. Meer details zijn te vinden in het respectieve e-mailmarketinginstrument dat wordt gebruikt.
📅 Opslagperiode: Duur van het bestaan van het abonnement.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is e-mailmarketing?

Om u op de hoogte te houden, maken wij ook gebruik van de mogelijkheid van e-mailmarketing. Indien u hebt ingestemd met het ontvangen van onze e-mails of nieuwsbrieven, worden uw gegevens ook verwerkt en opgeslagen. E-mailmarketing is een deelgebied van online marketing. Hierbij wordt nieuws of algemene informatie over een bedrijf, producten of diensten per e-mail verzonden naar een specifieke groep mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Als u wilt deelnemen aan onze e-mailmarketing (meestal via de nieuwsbrief), hoeft u zich meestal alleen maar te registreren met uw e-mailadres. Om dit te doen, vult u een online formulier in en verstuurt u het. Het kan echter ook gebeuren dat wij u vragen naar uw titel en naam, zodat wij u persoonlijk kunnen schrijven.

In principe werkt de registratie voor nieuwsbrieven met behulp van de zogenaamde “double opt-in procedure”. Nadat u zich op onze website hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail om uw inschrijving voor de nieuwsbrief te bevestigen. Dit garandeert dat het e-mailadres aan u toebehoort en dat niemand zich heeft geregistreerd met een e-mailadres van een derde partij. Wij of een meldingsinstrument dat wij gebruiken, logt elk individueel abonnement. Dit is nodig om te kunnen bewijzen dat de registratie wettelijk correct is verlopen. In de regel worden het tijdstip van registratie, het tijdstip van de registratiebevestiging en uw IP-adres opgeslagen. Bovendien wordt ook geregistreerd wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw opgeslagen gegevens.

Waarom gebruiken we e-mailmarketing?

Natuurlijk willen wij met u in contact blijven en u steeds het belangrijkste nieuws over ons bedrijf meedelen. Daartoe maken wij onder meer gebruik van e-mailmarketing – vaak gewoon “nieuwsbrieven” genoemd – als essentieel onderdeel van onze online marketing. Mits u hiermee instemt of het wettelijk is toegestaan, sturen wij u nieuwsbrieven, systeeme-mails of andere kennisgevingen per e-mail. Wanneer wij in de volgende tekst de term “nieuwsbrief” gebruiken, bedoelen wij hoofdzakelijk regelmatig verzonden e-mails. Uiteraard willen wij u op geen enkele manier lastig vallen met onze nieuwsbrieven. Daarom proberen wij echt altijd alleen relevante en interessante inhoud aan te bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld meer te weten komen over ons bedrijf, onze diensten of producten. Aangezien wij ons aanbod voortdurend verbeteren, zult u via onze nieuwsbrief altijd vernemen wanneer er nieuws is of wanneer wij speciale, lucratieve promoties aanbieden. Als wij voor onze e-mailmarketing gebruik maken van een dienstverlener die een professionele mailingtool aanbiedt, doen wij dat om u snelle en veilige nieuwsbrieven te kunnen aanbieden. Het doel van onze e-mailmarketing is hoofdzakelijk om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en ook om dichter bij onze bedrijfsdoelstellingen te komen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u via onze website abonnee wordt van onze nieuwsbrief, bevestigt u per e-mail het lidmaatschap van een e-maillijst. Naast uw IP-adres en e-mailadres kunnen ook uw titel, naam, adres en telefoonnummer worden opgeslagen. Echter, alleen als u instemt met deze gegevensopslag. De als zodanig gemerkte gegevens zijn noodzakelijk om u in staat te stellen deel te nemen aan de aangeboden dienst. Het verstrekken van deze informatie is vrijwillig, maar indien u deze niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de dienst. Daarnaast kan informatie over uw apparaat of de door u gewenste inhoud op onze website worden opgeslagen. U kunt meer te weten komen over de opslag van gegevens wanneer u een website bezoekt in de rubriek “Automatische gegevensopslag”. Wij registreren uw toestemming, zodat wij altijd kunnen aantonen dat deze in overeenstemming is met onze wetten.

Duur van de gegevensverwerking

Als u uw e-mailadres uitschrijft van onze distributielijst voor e-mails/nieuwsbrieven, kunnen wij uw adres tot drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, zodat wij uw toestemming op dat moment nog kunnen bewijzen. Wij mogen deze gegevens alleen verwerken als wij ons tegen eventuele vorderingen moeten verdedigen.

Als u echter bevestigt dat u ons toestemming hebt gegeven om u op de nieuwsbrief te abonneren, kunt u op elk moment een individueel verzoek tot verwijdering indienen. Indien u permanent bezwaar maakt tegen de toestemming, behouden wij ons het recht voor uw e-mailadres in een zwarte lijst op te slaan. Zolang u zich vrijwillig hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uiteraard ook uw e-mailadres.

Recht van bezwaar

U hebt de mogelijkheid om uw abonnement op de nieuwsbrief op elk moment te annuleren. Het enige wat u hoeft te doen, is uw toestemming voor het abonnement op de nieuwsbrief intrekken. Dit duurt meestal maar een paar seconden of één of twee klikken. In de meeste gevallen vindt u aan het einde van elke e-mail een link om uw abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Als u de link in de nieuwsbrief echt niet kunt vinden, neem dan per e-mail contact met ons op en wij zullen uw abonnement op de nieuwsbrief onmiddellijk annuleren.

Rechtsgrondslag

Het verzenden van onze nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO). Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief mogen sturen als u zich daarvoor van tevoren actief hebt aangemeld. Indien nodig kunnen wij u ook reclameboodschappen sturen op basis van § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG), voor zover u klant van ons bent geworden en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor directe reclame.

Informatie over specifieke e-mailmarketingdiensten en over de eventuele verwerking van persoonsgegevens door die diensten is te vinden in de volgende punten.

CleverReach Privacybeleid

Wij gebruiken CleverReach, een dienst voor onze e-mailmarketing, op onze website. De dienstverlener is de Duitse onderneming CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland. U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van CleverReach in het Privacybeleid op https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

CleverReach Overeenkomst voor Orderverwerking (AVV)

In overeenstemming met artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) hebben wij een overeenkomst inzake contractuele verwerking (CPA) gesloten met CleverReach. Wat een GCU precies is en vooral wat er in een GCU moet staan, kunt u lezen in onze algemene rubriek “Orderverwerkingsovereenkomst (GCU)”.

Deze overeenkomst is wettelijk verplicht omdat CleverReach namens ons persoonsgegevens verwerkt. Daarin wordt verduidelijkt dat CleverReach gegevens die zij van ons ontvangt, alleen volgens onze instructies mag verwerken en aan de GDPR moet voldoen.

Mailgun Privacybeleid

Wij gebruiken Mailgun op onze website, een e-mail API-dienst voor onze e-mailmarketing. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Mailgun Technologies Inc, 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA.

Mailgun verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Mailgun gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als grondslag voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) gevestigd zijn of een gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Mailgun zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Voor meer informatie over de contractuele standaardclausules en over de gegevens die door het gebruik van Mailgun worden verwerkt, verwijzen wij naar het privacybeleid op https://www.mailgun.com/privacy-policy/.

Sendinblue Privacy Beleid

Sendinblue Privacy Beleid Samenvatting
👥 Onderwerp: abonnees op de nieuwsbrief
🤝 Doel: Direct marketing per e-mail, kennisgeving van systeemrelevante gebeurtenissen.
📓 Verwerkte gegevens: Bij de registratie ingevoerde gegevens, maar ten minste het e-mailadres.
📅 Opslagperiode: Duur van het bestaan van het abonnement.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is Sendinblue?

U kunt zich gratis inschrijven voor onze nieuwsbrief op onze website. Om ervoor te zorgen dat dit werkt, gebruiken wij de e-mailbezorgservice Sendinblue voor onze nieuwsbrief. Dit is een dienst van het Duitse bedrijf Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn. Sendinblue is onder andere een e-mailmarketingtool waarmee wij u op maat gemaakte nieuwsbrieven kunnen sturen. Met Sendinblue hoeven we niets te installeren en kunnen we toch putten uit een pool van echt nuttige functies. Hierna gaan wij dieper in op deze e-mailmarketingdienst en informeren wij u over de belangrijkste aspecten in verband met gegevensbescherming.

Waarom gebruiken we Sendinblue?

De nieuwsbriefdienst biedt ons ook nuttige analysemogelijkheden. Dit betekent dat wij, wanneer wij een nieuwsbrief versturen, bijvoorbeeld te weten komen of en wanneer de nieuwsbrief door u werd geopend. Ook of en op welke link u in de nieuwsbrief klikt, wordt door de software herkend en geregistreerd. Deze informatie helpt enorm om onze service aan uw wensen en zorgen aan te passen en te optimaliseren. Wij willen u immers de best mogelijke service bieden. Naast de hierboven reeds vermelde gegevens worden ook gegevens over uw gebruikersgedrag opgeslagen.

Welke gegevens worden door Sendinblue verwerkt?

Wij zijn natuurlijk blij als u zich abonneert op onze nieuwsbrief. Op die manier kunnen wij u steeds op de hoogte houden en u uit de eerste hand informeren over wat er in ons bedrijf gebeurt. U moet echter weten dat tijdens het registratieproces voor de nieuwsbrief alle gegevens die u invoert (zoals uw e-mailadres of uw voor- en achternaam) worden opgeslagen en beheerd op onze server en bij Sendinblue. Hierbij zijn ook persoonsgegevens betrokken. Zo wordt bijvoorbeeld naast het tijdstip en de datum van registratie ook uw IP-adres opgeslagen. In het kader van de registratie gaat u er ook mee akkoord dat wij u de nieuwsbrief toesturen en wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. Voorts kunnen ook gegevens zoals het klikgedrag in de nieuwsbrief worden verwerkt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens voor de nieuwsbrieftool worden opgeslagen op servers in Duitsland. De verzamelde gegevens die u als persoon identificeerbaar maken (d.w.z. persoonsgegevens) worden door Sendinblue over het algemeen uiterlijk twee jaar na beëindiging van de contractuele relatie met ons gewist. U kunt echter ook te allen tijde om de individuele verwijdering van uw gegevens verzoeken. Verzoeken zullen binnen 30 dagen worden verwerkt. Gegevens die wij verzamelen en naar Sendinblue sturen worden door ons verwijderd zodra u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief.

Recht van bezwaar

U hebt de mogelijkheid om uw abonnement op de nieuwsbrief op elk moment te annuleren. Het enige wat u hoeft te doen, is uw toestemming voor het abonnement op de nieuwsbrief intrekken. Dit duurt meestal maar een paar seconden of één of twee klikken. In de meeste gevallen vindt u aan het einde van elke e-mail een link om uw abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Als u de link in de nieuwsbrief echt niet kunt vinden, neem dan per e-mail contact met ons op en wij zullen uw abonnement op de nieuwsbrief onmiddellijk annuleren. Na het afmelden worden de persoonlijke gegevens verwijderd van onze server en van de Sendinblue servers, die zich in Duitsland bevinden. U hebt recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien van toepassing, ook recht op wissen, blokkeren of corrigeren.

Rechtsgrondslag

Het verzenden van onze nieuwsbrief door Sendinblue is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO). Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief mogen sturen als u zich daarvoor van tevoren actief hebt aangemeld. Indien toestemming niet nodig is, wordt de nieuwsbrief verzonden op basis van rechtmatig belang bij direct marketing (artikel 6, lid 1, onder f)), mits dit wettelijk is toegestaan. Wij registreren uw registratieproces, zodat wij altijd kunnen aantonen dat het in overeenstemming is met onze wetten.

Indien u meer gedetailleerde informatie wenst over de gegevensverwerking, raden wij u aan het privacybeleid van het bedrijf te raadplegen op https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ en ook de volgende informatiepagina op https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/.

Inleiding tot boodschapper en communicatie

Messenger & Communicatie Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Contactverzoeken en algemene communicatie tussen ons en u.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, algemene inhoudsgegevens, IP-adres indien van toepassingMeer
details zijn te vinden in de respectieve gebruikte instrumenten.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de gebruikte messenger & communicatiefuncties.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen), Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b. DSGVO (contractuele of precontractuele verplichtingen)

Wat zijn boodschapper- en communicatiefuncties?

Wij bieden op onze website verschillende mogelijkheden (zoals messenger- en chatfuncties, online- of contactformulieren, e-mail, telefoon) om met ons te communiceren. Daarbij worden uw gegevens verwerkt en opgeslagen voor zover dat nodig is om op uw verzoek en onze daaropvolgende maatregelen te reageren.

Naast de klassieke communicatiemiddelen zoals e-mail, contactformulieren of telefoon, maken wij ook gebruik van chats of messengers. De meest gebruikte messengerfunctie is momenteel WhatsApp, maar er zijn natuurlijk veel verschillende aanbieders die messengerfuncties specifiek voor websites aanbieden. Indien de inhoud end-to-end wordt geëncrypteerd, wordt dit aangegeven in de afzonderlijke teksten over gegevensbescherming of in het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder. End-to-end encryptie betekent niets anders dan dat de inhoud van een bericht zelf niet zichtbaar is voor de provider. Informatie over uw toestel, locatie-instellingen en andere technische gegevens kunnen echter nog steeds worden verwerkt en opgeslagen.

Waarom gebruiken we messenger & communicatie functies?

De communicatiemogelijkheden met u zijn voor ons van groot belang. Wij willen immers met u praten en alle mogelijke vragen over onze dienst zo goed mogelijk beantwoorden. Goed functionerende communicatie is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Met de praktische boodschapper- en communicatiefuncties kunt u altijd kiezen waar u de voorkeur aan geeft. In uitzonderlijke gevallen is het echter mogelijk dat wij bepaalde vragen niet via chat of messenger kunnen beantwoorden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gaat om interne contractuele aangelegenheden. In dat geval bevelen wij andere communicatiemogelijkheden aan, zoals e-mail of telefoon.

Wij gaan er in het algemeen van uit dat wij verantwoordelijk blijven krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming, ook als wij gebruik maken van diensten van een socialemediaplatform. Het Europees Hof van Justitie heeft echter geoordeeld dat in bepaalde gevallen de exploitant van het socialemediaplatform samen met ons verantwoordelijk kan zijn in de zin van artikel 26 van de GDPR. Wanneer dit het geval is, wijzen wij daar afzonderlijk op en werken wij op basis van een overeenkomst in die zin. De essentie van de overeenkomst wordt hieronder uiteengezet onder het betrokken platform.

Wij wijzen u erop dat bij het gebruik van onze ingebouwde elementen ook gegevens van u buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt, aangezien veel aanbieders, bijvoorbeeld Facebook Messenger of WhatsApp, Amerikaanse bedrijven zijn. Dit kan het voor u minder gemakkelijk maken om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op te eisen of af te dwingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, hangt af van de respectieve aanbieder van de messenger- en communicatiefuncties. In wezen gaat het om gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inhoudelijke gegevens zoals alle informatie die u in een contactformulier invult. In de meeste gevallen wordt ook informatie over uw apparaat en IP-adres opgeslagen. Gegevens die via een messenger & communicatiefunctie worden verzameld, worden ook op de servers van de providers opgeslagen.

Als u precies wilt weten welke gegevens door de respectieve aanbieders worden opgeslagen en verwerkt en hoe u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverwerking, dient u het desbetreffende privacybeleid van het bedrijf zorgvuldig te lezen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Hoe lang de gegevens worden verwerkt en bewaard, hangt in de eerste plaats af van de instrumenten die wij gebruiken. U kunt hieronder meer te weten komen over de gegevensverwerking van de afzonderlijke instrumenten. In de privacyverklaringen van de aanbieders staat meestal precies welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt en hoe lang. Persoonsgegevens worden in beginsel slechts verwerkt zolang dat nodig is voor het verlenen van onze diensten. Als gegevens in cookies worden opgeslagen, varieert de opslagperiode sterk. De gegevens kunnen onmiddellijk na het verlaten van een website worden gewist, maar ze kunnen ook verscheidene jaren bewaard blijven. Daarom moet u elk afzonderlijk cookie in detail bekijken als u meer wilt weten over gegevensopslag. In de meeste gevallen vindt u ook informatie over de afzonderlijke cookies in de gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. Voor meer informatie, zie het gedeelte over toestemming.

Aangezien cookies kunnen worden gebruikt in messenger & communicatiefuncties, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve instrumenten te lezen.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u via geïntegreerde messenger & communication-functies kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Wij verwerken uw aanvraag en beheren uw gegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties om onze precontractuele en contractuele verplichtingen na te komen of om vragen te beantwoorden. De grondslag hiervoor is art. 6, lid 1, p. 1, onder b). DSGVO. In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners indien hiervoor toestemming is gegeven.

Facebook Messenger privacybeleid

Wij gebruiken het communicatiemiddel Facebook Messenger op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

Facebook verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als grondslag voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of gegevensoverdracht aldaar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Facebook zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, ook al worden de gegevens in de VS opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die in overeenstemming zijn met de modelcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Meer informatie over de gegevens die door het gebruik van Facebook worden verwerkt, vindt u in het privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy.

Overeenkomst tot verwerking van bestellingen (AVV) Facebook Messenger

In overeenstemming met artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met Facebook. Wat een GCU precies is en vooral wat er in een GCU moet staan, kunt u lezen in onze algemene rubriek “Orderverwerkingsovereenkomst (GCU)”.

Deze overeenkomst is wettelijk verplicht omdat Facebook namens ons persoonsgegevens verwerkt. Daarin wordt verduidelijkt dat Facebook gegevens die het van ons ontvangt, alleen volgens onze instructies mag verwerken en aan de GDPR moet voldoen. U vindt de link naar de orderverwerkingsovereenkomst (AVV) op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Signal Messenger Privacybeleid

Wij gebruiken de boodschappendienst Signal Messenger op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Signal Messenger LLC, 650 Castro Street, Suite 120-223 Mountain View, CA 94041, USA.

Signal verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Signal gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Signal om het EU-niveau van gegevensbescherming na te leven wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Signal in het privacybeleid op https://signal.org/legal/.

Telegram Privacy Beleid

We gebruiken ook de instant messaging dienst Telegram. De dienstverlener is de internationale onderneming Telegram Messenger LLP, die opereert vanaf een adres in Londen (71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londen, Verenigd Koninkrijk). U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Telegram in het privacybeleid op https://telegram.org/privacy.

WhatsApp privacybeleid

Wij gebruiken de instant messaging-dienst WhatsApp op onze website. De dienstverlener is de Amerikaanse onderneming WhatsApp Inc. een dochteronderneming van Meta Platforms Inc. De onderneming WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland is verantwoordelijk voor het Europese gebied.

WhatsApp verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

WhatsApp gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers die gevestigd zijn in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt WhatsApp zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Informatie over de overdracht van WhatsApp-gegevens, die in overeenstemming is met de modelcontractbepalingen, is te vinden op https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum-20210927.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van WhatsApp in het privacybeleid op https://www.whatsapp.com/privacy.

Zoho Desk Privacybeleid

Wij gebruiken ook de klantenservicesoftware Zoho Desk. De dienstverlener is de Amerikaanse onderneming Zoho Corporation, 4141 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588, VS.

Zoho verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan verschillende risico’s inhouden voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Zoho gebruikt zogeheten modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als grondslag voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verbindt Zoho zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Ga voor meer informatie over Zoho’s standaardcontractbepalingen naar https://www.zoho.com/blog/general/zoho-welcomes-the-new-sccs.html.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die door het gebruik van Zoho worden verwerkt in het privacybeleid op https://www.zoho.com/privacy.html.

Chatbots Introductie

Chatbots Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Contactverzoeken en algemene communicatie tussen ons en u.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, algemene inhoudsgegevens, IP-adres indien van toepassingMeer
details zijn te vinden in de respectieve gebruikte instrumenten.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de gebruikte chatbots & chatfuncties.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigde belangen), Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO (contractuele of precontractuele verplichtingen)

Wat zijn chatbots?

U kunt ook met ons communiceren via chatbots of soortgelijke chatfuncties. Een chat biedt de mogelijkheid om met elkaar te schrijven of te praten met slechts een zeer kleine tijdsvertraging. Een chatbot is software die uw vraag probeert te beantwoorden en u, indien nodig, op de hoogte brengt van nieuws. Door gebruik te maken van deze communicatiemiddelen kunnen ook persoonsgegevens van u worden verwerkt en opgeslagen.

Waarom gebruiken we chatbots?

Communicatiemogelijkheden met u zijn belangrijk voor ons. Wij willen immers met u praten en alle mogelijke vragen over onze dienst zo goed mogelijk beantwoorden. Goed functionerende communicatie is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Chatbots hebben het grote voordeel dat we met behulp van deze software veelgestelde vragen automatisch kunnen beantwoorden. Dit bespaart ons tijd en u krijgt toch gedetailleerde en nuttige antwoorden. Als de chatbot u niet kan helpen, kunt u natuurlijk ook altijd persoonlijk contact met ons opnemen.

Wanneer u gebruik maakt van onze ingebouwde elementen, kunnen uw gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt, aangezien veel providers Amerikaanse bedrijven zijn. Dit kan het voor u minder gemakkelijk maken om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op te eisen of af te dwingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

U kunt de chatdiensten ook op andere websites/platforms gebruiken. In dat geval wordt uw gebruikers-ID ook opgeslagen op de servers van deze website. Wij kunnen ook te weten komen welke gebruiker op welk tijdstip de chat heeft gebruikt. De inhoud wordt ook opgeslagen. Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt af van de dienst in kwestie. In de regel gaat het echter om contactgegevens zoals e-mailadres of telefoonnummer, IP-adres en diverse gebruiksgegevens.

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de chatfunctie, worden deze toestemming en eventuele registratie ook opgeslagen of gelogd. Wij doen dit om de registratie of toestemming te kunnen bewijzen indien dit wettelijk vereist is.

De aanbieder van een chatplatform kan ook te weten komen wanneer u chat en ontvangt ook technische informatie over het apparaat dat u gebruikt. Welke informatie precies wordt opgeslagen en verwerkt, hangt ook af van uw PC-instellingen. In veel gevallen kunnen gegevens worden verzameld over de plaats waar u zich ongeveer bevindt. Dit wordt enerzijds gedaan om de chatdiensten te optimaliseren en anderzijds om meer veiligheid te garanderen. Bovendien kan de informatie ook worden gebruikt om gepersonaliseerde reclame- en marketingmaatregelen te nemen.

Indien u ermee hebt ingestemd dat een chatbot u een bericht kan sturen, kunt u deze activering uiteraard te allen tijde weer ongedaan maken. De chatbot dient hier ook als hulp en laat u zien hoe u zich kunt afmelden voor deze functie. Al uw relevante gegevens zullen dan uit de lijst van ontvangers worden verwijderd.

Wij gebruiken de hierboven vermelde gegevens om u persoonlijk te kunnen aanspreken via de chat, om uw vragen en verzoeken te beantwoorden of om u mogelijke inhoud toe te zenden. Het stelt ons ook in staat onze chatdiensten in het algemeen te verbeteren.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Hoe lang de gegevens worden verwerkt en bewaard, hangt in de eerste plaats af van de instrumenten die wij gebruiken. U kunt hieronder meer te weten komen over de gegevensverwerking van de afzonderlijke instrumenten. In de privacyverklaringen van de aanbieders staat meestal precies welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt en hoe lang. Persoonsgegevens worden in beginsel slechts verwerkt zolang dat nodig is voor het verlenen van onze diensten. Als gegevens in cookies worden opgeslagen, varieert de opslagperiode sterk. De gegevens kunnen onmiddellijk na het verlaten van een website worden gewist, maar ze kunnen ook verscheidene jaren bewaard blijven. Daarom moet u elk afzonderlijk cookie in detail bekijken als u meer wilt weten over gegevensopslag. In de meeste gevallen vindt u ook informatie over de afzonderlijke cookies in de gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Aangezien chatdiensten gebruik kunnen maken van cookies, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve instrumenten te lezen.

Rechtsgrondslag

Wij vragen uw toestemming via een pop-upvenster om gegevens van u te verwerken in het kader van de chatdiensten. Indien u toestemming geeft, dient deze toestemming tevens als rechtsgrondslag (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) voor de gegevensverwerking. Daarnaast verwerken wij uw vragen en beheren wij uw gegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties om onze precontractuele en contractuele verplichtingen na te komen of om vragen te beantwoorden. De grondslag hiervoor is art. 6, lid 1, p. 1, onder b). DSGVO. In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Inleiding sociale media

Samenvatting privacybeleid sociale media
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Presentatie en optimalisering van onze dienstverlening, contact met bezoekers, geïnteresseerden, etc., reclame.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u bij het socialemedia-instrument dat in elk geval wordt gebruikt.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte socialemediaplatforms.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is sociale media?

Naast onze website zijn wij ook actief op diverse social media platforms. Dit kan de verwerking van gebruikersgegevens inhouden, zodat wij ons via de sociale netwerken kunnen richten op gebruikers die in ons geïnteresseerd zijn. Daarnaast kunnen elementen van een socialemediaplatform ook rechtstreeks in onze website worden ingebed. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u op een zogenaamde sociale knop op onze website klikt en rechtstreeks wordt doorverwezen naar onze aanwezigheid in de sociale media. Zogenaamde sociale media zijn websites en apps via welke geregistreerde leden inhoud kunnen produceren, inhoud openlijk of in specifieke groepen kunnen delen en met andere leden kunnen netwerken.

Waarom gebruiken we sociale media?

Sociale-mediaplatforms zijn al jaren de plaats waar mensen online communiceren en met elkaar in contact komen. Met onze aanwezigheid in de sociale media kunnen wij onze producten en diensten dichter bij potentiële klanten brengen. De sociale media-elementen die op onze website zijn ingebed, helpen u om snel en zonder complicaties over te schakelen naar onze sociale media-inhoud.

De gegevens die door uw gebruik van een socialemediakanaal worden opgeslagen en verwerkt, zijn in de eerste plaats bedoeld om webanalyses te kunnen uitvoeren. Het doel van deze analyses is preciezere en meer gepersonaliseerde marketing- en reclamestrategieën te kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van uw gedrag op een socialemediaplatform kunnen met behulp van de geëvalueerde gegevens passende conclusies worden getrokken over uw interesses en kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden opgesteld. Dit stelt de platforms ook in staat u advertenties op maat aan te bieden. Daartoe worden in uw browser gewoonlijk cookies geplaatst, die gegevens over uw gebruiksgedrag opslaan.

Wij gaan er in het algemeen van uit dat wij verantwoordelijk blijven krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming, ook als wij gebruik maken van diensten van een socialemediaplatform. Het Europees Hof van Justitie heeft echter geoordeeld dat in bepaalde gevallen de exploitant van het socialemediaplatform samen met ons verantwoordelijk kan zijn in de zin van artikel 26 van de GDPR. Voor zover dit het geval is, wijzen wij hierop afzonderlijk en werken wij op basis van een overeenkomst in die zin. De essentie van de overeenkomst wordt dan hieronder weergegeven voor het betrokken platform.

Wij wijzen u erop dat bij het gebruik van de socialemediaplatforms of onze ingebouwde elementen ook gegevens van u buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt, aangezien veel socialemediakanalen, bijvoorbeeld Facebook of Twitter, Amerikaanse bedrijven zijn. Dit kan het voor u minder gemakkelijk maken om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op te eisen of af te dwingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, hangt af van de aanbieder van het socialemediaplatform. Maar meestal gaat het om gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, gegevens die u invult in een contactformulier, gebruikersgegevens zoals op welke knoppen u klikt, wie u leuk vindt of volgt, wanneer u welke pagina’s bezocht, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. De meeste van deze gegevens worden opgeslagen in cookies. Vooral als u een profiel hebt op het bezochte socialemediakanaal en bent ingelogd, kunnen gegevens aan uw profiel worden gekoppeld.

Alle gegevens die via een socialemediaplatform worden verzameld, worden ook opgeslagen op de servers van de aanbieders. Alleen de providers hebben dus toegang tot de gegevens en kunnen u de juiste informatie geven of wijzigingen aanbrengen.

Als u precies wilt weten welke gegevens door de aanbieders van sociale media worden opgeslagen en verwerkt en hoe u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverwerking, dient u het desbetreffende privacybeleid van het bedrijf zorgvuldig te lezen. Ook als u vragen hebt over de opslag en verwerking van gegevens of als u overeenkomstige rechten wilt doen gelden, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Het socialemediaplatform Facebook slaat bijvoorbeeld gegevens op totdat deze niet meer nodig zijn voor zijn eigen doeleinden. Gegevens van klanten die met onze eigen gebruikersgegevens worden vergeleken, worden echter binnen twee dagen gewist. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Indien de wet zulks voorschrijft, bijvoorbeeld in het geval van de boekhouding, kan deze bewaartermijn eveneens worden overschreden.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders, zoals ingesloten social media-elementen, te allen tijde in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Aangezien cookies kunnen worden gebruikt met social media tools, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve instrumenten te lezen.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde sociale media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens, indien toestemming is gegeven, ook opgeslagen en verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te bekijken.

Informatie over specifieke sociale-mediaplatforms – indien beschikbaar – is te vinden in de volgende punten.

Facebook privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Facebook
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals klantgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw toestel en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: totdat de gegevens niet langer nuttig zijn voor de doeleinden van Facebook.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat zijn Facebook-tools?

Wij gebruiken geselecteerde tools van Facebook op onze website. Facebook is een socialemedianetwerk van het bedrijf Meta Platforms Inc. of, voor de Europese regio, van het bedrijf Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Met behulp van deze instrumenten kunnen wij u en de mensen die in onze producten en diensten geïnteresseerd zijn, het best mogelijke aanbod doen.

Als er gegevens van u worden verzameld en doorgestuurd via onze ingesloten Facebook-elementen of via onze Facebook-pagina (fanpagina), zijn zowel wij als Facebook Ireland Ltd. hiervoor verantwoordelijk. Facebook is als enige verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze gegevens. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn ook uiteengezet in een voor het publiek toegankelijke overeenkomst op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Daarin staat bijvoorbeeld dat wij u duidelijk moeten informeren over het gebruik van Facebook-tools op onze site. Bovendien zijn wij er ook verantwoordelijk voor dat de hulpmiddelen veilig in onze website worden geïntegreerd, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook daarentegen is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van bijvoorbeeld Facebook-producten. Als u vragen hebt over het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf. Als u de vraag aan ons richt, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende Facebook-tools, welke gegevens naar Facebook worden gestuurd en hoe u deze gegevens kunt verwijderen.

Naast vele andere producten biedt Facebook ook de zogenaamde “Facebook Business Tools” aan. Dit is de officiële naam van Facebook. Aangezien de term echter nauwelijks bekend is, hebben wij besloten ze gewoon Facebook Tools te noemen. Onder hen zijn:

 • Facebook Pixel
 • Sociale plug-ins (zoals de “Vind ik leuk”- of “Deel”-knop)
 • Facebook Inloggen
 • Account Kit
 • API’s (programmeerinterface)
 • SDK’s (verzameling programmeergereedschappen)
 • Platform integraties
 • Plugins
 • Codes
 • Specificaties
 • Documentaties
 • Technologieën en diensten

Via deze tools breidt Facebook zijn diensten uit en heeft het de mogelijkheid om informatie over gebruikersactiviteiten buiten Facebook te verkrijgen.

Waarom gebruiken wij Facebook-tools op onze website?

Wij willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van advertenties (Facebook ads), kunnen we precies deze mensen bereiken. Facebook heeft echter informatie nodig over de wensen en behoeften van mensen om hen geschikte advertenties te kunnen tonen. Aldus wordt informatie over gebruikersgedrag (en contactgegevens) op onze website ter beschikking gesteld van het bedrijf. Als gevolg daarvan verzamelt Facebook betere gebruikersgegevens en kan het geïnteresseerden de juiste advertenties over onze producten of diensten tonen. De hulpmiddelen maken dus reclamecampagnes op maat op Facebook mogelijk.

Facebook noemt gegevens over uw gedrag op onze website “event data”. Dit wordt ook gebruikt voor meet- en analysediensten. Hierdoor kan Facebook namens ons “campagnerapporten” opstellen over het effect van onze reclamecampagnes. Bovendien geven analytics ons een beter inzicht in hoe u onze diensten, website of producten gebruikt. Bijgevolg gebruiken wij sommige van deze hulpmiddelen om uw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. Social plug-ins stellen u bijvoorbeeld in staat om inhoud van onze site rechtstreeks op Facebook te delen.

Welke gegevens worden door Facebook-tools opgeslagen?

Door gebruik te maken van individuele Facebook-tools kunnen persoonsgegevens (klantgegevens) naar Facebook worden verzonden. Afhankelijk van de gebruikte instrumenten kunnen klantgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en IP-adres worden verzonden.

Facebook gebruikt deze informatie om de gegevens te matchen met de gegevens die het zelf van u heeft (als u lid bent van Facebook). Voordat klantgegevens aan Facebook worden doorgegeven, vindt een zogenaamde “hashing” plaats. Dit betekent dat een gegevensrecord van enige omvang wordt omgezet in een reeks karakters. Dit dient ook om gegevens te coderen.

Naast contactgegevens worden ook “gebeurtenisgegevens” doorgegeven. Gebeurtenisgegevens” verwijst naar de informatie die wij over u ontvangen op onze website. Bijvoorbeeld welke subpagina’s u bezoekt of welke producten u bij ons koopt. Facebook deelt de informatie die het ontvangt niet met derden (zoals adverteerders), tenzij het daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen of daartoe wettelijk verplicht is. “Gebeurtenisgegevens” kunnen ook worden gekoppeld aan contactgegevens. Hierdoor kan Facebook beter gepersonaliseerde reclame aanbieden. Na het reeds genoemde matchingproces verwijdert Facebook de contactgegevens weer.

Om advertenties op een geoptimaliseerde manier te kunnen leveren, gebruikt Facebook Event Data alleen wanneer deze zijn samengevoegd met andere gegevens (die door Facebook op andere manieren zijn verzameld). Facebook gebruikt deze gebeurtenisgegevens ook voor beveiliging, bescherming, ontwikkeling en onderzoeksdoeleinden. Veel van deze gegevens worden via cookies doorgegeven aan Facebook. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gegevens of informatie in browsers op te slaan. Afhankelijk van de tools die u gebruikt en of u lid bent van Facebook, worden er verschillende aantallen cookies in uw browser geplaatst. We gaan meer in detail in op individuele Facebook cookies in de beschrijvingen van elke Facebook tool. Algemene informatie over het gebruik van Facebook-cookies is ook te vinden op https://www.facebook.com/policies/cookies.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

In principe slaat Facebook gegevens op tot ze niet meer nodig zijn voor zijn eigen diensten en Facebook-producten. Facebook heeft over de hele wereld servers waar zijn gegevens worden opgeslagen. Gegevens van klanten worden echter binnen 48 uur nadat zij met de eigen gebruikersgegevens zijn vergeleken, gewist.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Overeenkomstig de basisverordening inzake gegevensbescherming heeft u recht op informatie, correctie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens.

Een volledige verwijdering van de gegevens vindt alleen plaats als u uw Facebook-account volledig verwijdert. En dit is hoe het verwijderen van je Facebook account werkt:

1) Klik op Instellingen aan de rechterkant van Facebook.

2) Klik vervolgens op “Uw Facebook-informatie” in de linkerkolom.

3) Klik nu op “Deactiveren en verwijderen”.

4) Selecteer nu “Account verwijderen” en klik dan op “Doorgaan en account verwijderen”.

5) Voer nu uw wachtwoord in, klik op “Volgende” en vervolgens op “Verwijder account”.

De opslag van gegevens die Facebook via onze site ontvangt, vindt onder meer plaats via cookies (bijv. voor social plugins). In uw browser kunt u individuele of alle cookies deactiveren, verwijderen of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde Facebook-tools kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van Facebook te bekijken.

Facebook verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als grondslag voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of gegevensoverdracht aldaar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Facebook zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, ook al worden de gegevens in de VS opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Wij hopen dat wij u dichter hebben gebracht bij de belangrijkste informatie over het gebruik en de verwerking van gegevens door Facebook tools. Als u meer wilt weten over hoe Facebook uw gegevens gebruikt, raden wij u aan het gegevensbeleid te lezen op https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Facebook-inloggen Privacybeleid

Wij hebben de praktische Facebook login op onze site geïntegreerd. Hierdoor kunt u gemakkelijk inloggen op onze site met uw Facebook-account zonder dat u een andere gebruikersaccount hoeft aan te maken. Als u besluit zich te registreren via de Facebook-login, wordt u doorgestuurd naar het sociale-medianetwerk Facebook. Daar vindt de registratie plaats via uw Facebook-gebruikersgegevens. Via deze inlogprocedure worden gegevens over u of uw gebruikersgedrag opgeslagen en doorgegeven aan Facebook.

Om de gegevens op te slaan, gebruikt Facebook verschillende cookies. Hieronder tonen wij u de belangrijkste cookies die in uw browser worden ingesteld of al bestaan wanneer u zich op onze site aanmeldt via de Facebook login:

Naam: fr
Waarde: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de sociale plugin op onze website zo goed mogelijk werkt.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: datr
Wert: 4Jh7XUA2112053024SEmPsSfzCOO4JFFl
Doel: Facebook stelt de “datr”-cookie in wanneer een webbrowser facebook.com bezoekt, en de cookie helpt bij het identificeren van inlogactiviteiten en het beschermen van gebruikers.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _js_datr
Waarde: verwijderd
Doel: Deze sessiecookie wordt door Facebook ingesteld voor traceringsdoeleinden, zelfs als u geen Facebook-account hebt of bent uitgelogd.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Opmerking: De vermelde cookies zijn slechts een kleine selectie van de cookies die Facebook ter beschikking heeft. Andere cookies zijn bijvoorbeeld _ fbp, sb of wd. Een volledige lijst is niet mogelijk, aangezien Facebook een groot aantal cookies heeft en deze op verschillende manieren gebruikt.

Enerzijds biedt de Facebook login u een snel en gemakkelijk registratieproces, anderzijds geeft het ons de mogelijkheid gegevens met Facebook te delen. Zo kunnen wij ons aanbod en onze promoties beter afstemmen op uw interesses en behoeften. Gegevens die wij op deze manier van Facebook ontvangen zijn openbare gegevens zoals

 • Uw Facebook-naam
 • Uw profielfoto
 • een gedeponeerd e-mail adres
 • Vrienden lijsten
 • Knopinformatie (bv. “Vind ik leuk”-knop)
 • Verjaardag
 • Taal
 • Residentie

In ruil daarvoor verstrekken wij Facebook informatie over uw activiteiten op onze website. Dit omvat informatie over het apparaat dat u gebruikt, welke van onze subpagina’s u bezoekt of welke producten u bij ons hebt gekocht.

Door Facebook Login te gebruiken, stemt u in met de gegevensverwerking. U kunt deze overeenkomst te allen tijde herroepen. Indien u meer informatie wenst over de gegevensverwerking door Facebook, raden wij u aan het privacybeleid van Facebook te lezen op https://www.facebook.com/policy.php?tid=112053024.

Als u bent ingelogd bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties zelf wijzigen op https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/?entry_product=ad_settings_screen.

Facebook Social Plug-ins Privacybeleid

Zogenaamde sociale plug-ins van het bedrijf Meta Platforms Inc. worden op onze website geïnstalleerd. U kunt deze knoppen herkennen aan het klassieke Facebook-logo, zoals de “Vind ik leuk”-knop (het handje met opgestoken duim) of aan een duidelijke “Facebook Plug-in”-markering. Een social plug-in is een klein onderdeel van Facebook dat in onze site is geïntegreerd. Elke plug-in heeft zijn eigen functie. De meest gebruikte functies zijn de bekende “Vind ik leuk”- en “Deel”-knoppen.

De volgende sociale plug-ins worden aangeboden door Facebook:

 • “Opslaan” knop
 • “Vind ik leuk” knop, delen, verzenden en citeren
 • Invoegtoepassing voor pagina’s
 • Opmerkingen
 • Messenger plug-in
 • Ingebedde berichten en videospeler
 • Groep plug-in

Op https://developers.facebook.com/docs/plugins vindt u meer gedetailleerde informatie over het gebruik van de afzonderlijke plug-ins. Wij gebruiken de sociale plug-ins enerzijds om u een betere gebruikerservaring te bieden op onze site en anderzijds omdat Facebook onze advertenties kan optimaliseren.

Als u een Facebook-account hebt of https://www.facebook.com/ al eerder hebt bezocht, heeft Facebook al minstens één cookie in uw browser geplaatst. In dat geval stuurt uw browser via deze cookie informatie naar Facebook zodra u onze site bezoekt of interactie hebt met sociale plug-ins (bijv. de “Vind ik leuk”-knop).

De verkregen informatie wordt binnen 90 dagen gewist of opnieuw geanonimiseerd. Volgens Facebook omvatten deze gegevens uw IP-adres, welke website u hebt bezocht, de datum, de tijd en andere informatie over uw browser.

Om te voorkomen dat Facebook tijdens uw bezoek aan onze website veel gegevens verzamelt en koppelt aan de gegevens van Facebook, moet u zich tijdens uw bezoek aan de website afmelden bij Facebook.

Als u niet bent ingelogd bij Facebook of geen Facebook-account hebt, stuurt uw browser minder informatie naar Facebook omdat u minder Facebook-cookies hebt. Desondanks kunnen gegevens zoals uw IP-adres of de website die u bezoekt, aan Facebook worden doorgegeven. Wij willen erop wijzen dat wij de precieze inhoud van de gegevens niet kennen. Wij proberen u echter zo goed mogelijk te informeren over de gegevensverwerking volgens de huidige stand van onze kennis. U kunt ook lezen hoe Facebook de gegevens gebruikt in het gegevensbeleid van het bedrijf op https://www.facebook.com/about/privacy/update.

De volgende cookies worden minimaal in uw browser geplaatst wanneer u een website met social plug-ins van Facebook bezoekt:

Naam: dpr
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de social plug-ins op onze website te laten werken.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: fr
Wert: 0jieyh4112053024c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Doel: De cookie is ook nodig om de plug-ins goed te laten functioneren.
Vervaldatum:: na 3 maanden

Opmerking: Deze cookies zijn na een test geplaatst, ook als u geen lid van Facebook bent.

Als u bent ingelogd bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties zelf wijzigen op https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u uw op gebruik gebaseerde online reclame in principe beheren op https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=112053024. Daar hebt u de mogelijkheid om providers te deactiveren of te activeren.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/policy.php?tip=112053024.

Facebook Fanpage Privacybeleid

Wij hebben ook een Facebook-fanpagina voor onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

Facebook verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als grondslag voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of gegevensoverdracht aldaar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Facebook zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, ook al worden de gegevens in de VS opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die in overeenstemming zijn met de modelcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Meer informatie over de gegevens die door het gebruik van Facebook worden verwerkt, vindt u in het privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy.

Instagram privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Instagram
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw toestel en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: totdat Instagram de gegevens niet meer nodig heeft voor hun doeleinden.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Instagram?

Wij hebben Instagram-functies op onze website geïntegreerd. Instagram is een socialemediaplatform van het bedrijf Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS. Instagram is sinds 2012 een dochteronderneming van Meta Platforms Inc. en is een van de producten van Facebook. Het insluiten van Instagram-inhoud op onze website wordt embedden genoemd. Hierdoor kunnen wij u content zoals buttons, foto’s of video’s van Instagram direct op onze website laten zien. Wanneer u webpagina’s op onze website oproept waarin een Instagram-functie is geïntegreerd, worden gegevens doorgestuurd naar Instagram, opgeslagen en verwerkt. Instagram maakt gebruik van dezelfde systemen en technologieën als Facebook. Uw gegevens worden dus door alle Facebook-bedrijven verwerkt.

Hieronder willen wij u meer inzicht geven in waarom Instagram gegevens verzamelt, om welke gegevens het gaat en hoe u de gegevensverwerking grotendeels kunt controleren. Aangezien Instagram tot Meta Platforms Inc. behoort, ontlenen wij onze informatie enerzijds aan de richtlijnen van Instagram, maar anderzijds ook aan de richtlijnen voor gegevensbescherming van Meta zelf.

Instagram is een van de populairste sociale medianetwerken ter wereld. Instagram combineert de voordelen van een blog met de voordelen van audiovisuele platforms zoals YouTube of Vimeo. Je kunt foto’s en korte video’s uploaden op “Insta” (zoals veel gebruikers het platform terloops noemen), ze bewerken met verschillende filters en ze ook verspreiden op andere sociale netwerken. En als je zelf niet actief wilt zijn, kun je ook gewoon andere interessante gebruikers volgen.

Waarom gebruiken we Instagram op onze website?

Instagram is het socialemediaplatform dat de laatste jaren echt door het dak is gegaan. En natuurlijk hebben wij ook op deze hausse gereageerd. Wij willen dat u zich zo comfortabel mogelijk voelt op onze website. Daarom is een gevarieerde presentatie van onze inhoud voor ons een vanzelfsprekendheid. Door de ingebouwde Instagram-functies kunnen we onze inhoud verrijken met nuttige, grappige of spannende inhoud uit de Instagram-wereld. Aangezien Instagram een dochteronderneming van Facebook is, kunnen de verzamelde gegevens ook nuttig zijn voor ons voor gepersonaliseerde reclame op Facebook. Op die manier krijgen alleen mensen die echt geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten onze advertenties te zien.

Instagram gebruikt de verzamelde gegevens ook voor meet- en analysedoeleinden. Wij krijgen geaggregeerde statistieken en dus meer inzicht in uw interesses en voorkeuren. Het is belangrijk op te merken dat deze rapporten u niet persoonlijk identificeren.

Welke gegevens worden door Instagram opgeslagen?

Als u op een van onze pagina’s Instagram-functies (zoals Instagram-afbeeldingen of -plug-ins) tegenkomt, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van Instagram. Daarbij worden gegevens naar Instagram gestuurd, opgeslagen en verwerkt. En dit is ongeacht of je een Instagram-account hebt of niet. Dit omvat informatie over onze website, over uw computer, over aankopen die u hebt gedaan, over advertenties die u ziet en hoe u ons aanbod gebruikt. Bovendien worden ook de datum en het tijdstip van uw interactie met Instagram opgeslagen. Als je een Instagram-account hebt of ingelogd bent, slaat Instagram aanzienlijk meer gegevens over je op.

Facebook maakt een onderscheid tussen klantgegevens en gebeurtenisgegevens. Wij gaan ervan uit dat dit precies het geval is met Instagram. Klantgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en IP-adres. Deze klantgegevens worden alleen doorgegeven aan Instagram als ze van tevoren zijn “gehasht”. Hashing betekent dat een gegevensrecord wordt omgezet in een tekenreeks. Dit maakt het mogelijk de contactgegevens te coderen. Daarnaast worden ook de bovengenoemde “gebeurtenisgegevens” doorgegeven. Onder “event data” verstaat Facebook – en dus ook Instagram – gegevens over uw gebruikersgedrag. Het kan ook voorkomen dat contactgegevens worden gecombineerd met gebeurtenisgegevens. De verzamelde contactgegevens worden vergeleken met de gegevens die Instagram al over u heeft.

De verzamelde gegevens worden aan Facebook doorgegeven via kleine tekstbestanden (cookies), die gewoonlijk in uw browser worden geplaatst. Afhankelijk van de gebruikte Instagram-functies en of u zelf een Instagram-account hebt, worden verschillende hoeveelheden gegevens opgeslagen.

Wij gaan ervan uit dat de gegevensverwerking van Instagram op dezelfde manier werkt als die van Facebook. Dit betekent dat als u een Instagram-account hebt of www.instagram.com hebt bezocht, Instagram op zijn minst een cookie heeft geplaatst. Als dit het geval is, stuurt uw browser via de cookie informatie naar Instagram zodra u in contact komt met een Instagram-functie. Na uiterlijk 90 dagen (na matching) worden deze gegevens weer gewist of geanonimiseerd. Hoewel wij de gegevensverwerking door Instagram intensief hebben bestudeerd, kunnen wij niet precies zeggen welke gegevens Instagram verzamelt en opslaat.

In het volgende laten we je cookies zien die in ieder geval in je browser worden geplaatst wanneer je op een Instagram-functie klikt (zoals een knop of een Insta-foto). In onze test gaan we ervan uit dat u geen Instagram-account hebt. Als u bent ingelogd op Instagram, worden er natuurlijk aanzienlijk meer cookies in uw browser geplaatst.

Deze cookies werden gebruikt in onze test:

Naam: csrftoken
Waarde: “”
Doel: Dit cookie wordt waarschijnlijk om veiligheidsredenen geplaatst om vervalsing van verzoeken te voorkomen. Meer konden wij hierover echter niet te weten komen.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: mid
Waarde: “”
Doel: Instagram plaatst deze cookie om zijn eigen diensten en aanbiedingen op en buiten Instagram te optimaliseren. De cookie stelt een unieke gebruikers-ID in.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: fbsr_112053024124024
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: Deze cookie slaat het inlogverzoek op voor gebruikers van de Instagram-app.
Vervaldatum:
na afloop van de sessie

Naam: rur
Waarde: ATN
Doel: Dit is een Instagram-cookie dat zorgt voor functionaliteit op Instagram.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: urlgen
Wert: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe112053024”
Doel: Deze cookie wordt gebruikt voor de marketingdoeleinden van Instagram.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Opmerking: Wij kunnen hier geen volledigheid claimen. Welke cookies in individuele gevallen worden geplaatst, hangt af van de ingesloten functies en uw gebruik van Instagram.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Instagram deelt de informatie die het ontvangt tussen Facebook-bedrijven met externe partners en met mensen waarmee u over de hele wereld in contact komt. De gegevensverwerking geschiedt in overeenstemming met haar eigen gegevensbeleid. Uw gegevens worden verspreid over Facebook-servers over de hele wereld, deels om veiligheidsredenen. De meeste van deze servers bevinden zich in de VS.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Dankzij de basisverordening inzake gegevensbescherming hebt u recht op toegang tot, portabiliteit, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. U kunt uw gegevens beheren in de Instagram-instellingen. Als u uw gegevens op Instagram volledig wilt verwijderen, moet u uw Instagram-account permanent verwijderen.

En dit is hoe het verwijderen van het Instagram account werkt:

Open eerst de Instagram app. Op je profielpagina, ga naar beneden en klik op “Help sectie”. Nu kom je op de website van het bedrijf. Klik op de website op “Beheer uw account” en vervolgens op “Verwijder uw account”.

Als je je account helemaal verwijdert, verwijdert Instagram berichten zoals je foto’s en statusupdates. Informatie die andere mensen over u hebben gedeeld, behoort niet tot uw account en wordt bijgevolg niet verwijderd.

Zoals hierboven vermeld, slaat Instagram uw gegevens voornamelijk op via cookies. U kunt deze cookies beheren, deactiveren of verwijderen in uw browser. Afhankelijk van uw browser, werkt het beheer altijd een beetje anders. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

U kunt uw browser in principe ook zo instellen dat u altijd wordt geïnformeerd wanneer een cookie wordt geplaatst. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde sociale media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde sociale media-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze tekst over gegevensbescherming inzake cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of het cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

Ook Instagram en Facebook verwerken gegevens, onder meer in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Facebook om bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU het EU-niveau voor gegevensbescherming in acht te nemen. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U vindt het besluit en de clausules onder meer hier: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Wij hebben geprobeerd u de belangrijkste informatie te verstrekken over de gegevensverwerking door Instagram. Ga naar
https://help.instagram.com/519522125107875können voor meer informatie
over het gegevensbeleid van Instagram.

LinkedIn Privacybeleid

Samenvatting privacybeleid LinkedIn
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw toestel en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: de gegevens worden doorgaans binnen 30 dagen gewist.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is LinkedIn?

Wij maken op onze website gebruik van social plug-ins van het social media netwerk LinkedIn, van het bedrijf LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. De sociale plug-ins kunnen feeds zijn, het delen van inhoud of links naar onze LinkedIn-pagina. De social plug-ins zijn duidelijk gemarkeerd met het bekende LinkedIn-logo en maken het bijvoorbeeld mogelijk om interessante inhoud rechtstreeks via onze website te delen. Voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place in Dublin verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Door dergelijke plug-ins in te bouwen, kunnen gegevens naar LinkedIn worden gestuurd, daar worden opgeslagen en verwerkt. In dit privacybeleid willen wij u informeren over om welke gegevens het gaat, hoe het netwerk deze gegevens gebruikt en hoe u de opslag van gegevens kunt beheren of voorkomen.

LinkedIn is het grootste sociale netwerk voor zakelijke contacten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook, richt het zich uitsluitend op het opbouwen van zakelijke contacten. Bedrijven kunnen op het platform diensten en producten presenteren en zakelijke relaties aanknopen. Veel mensen gebruiken LinkedIn ook om op zoek te gaan naar een baan of om geschikte werknemers voor hun eigen bedrijf te vinden. Alleen al in Duitsland heeft het netwerk meer dan 11 miljoen leden. In Oostenrijk zijn er ongeveer 1,3 miljoen.

Waarom gebruiken we LinkedIn op onze website?

We weten hoe druk je het hebt. Je kunt niet alle sociale mediakanalen afzonderlijk volgen. Zelfs als het de moeite waard zou zijn, zoals in ons geval. Omdat we steeds weer interessant nieuws of verslagen plaatsen die de moeite waard zijn om te verspreiden. Daarom hebben wij op onze website de mogelijkheid gecreëerd om interessante content direct op LinkedIn te delen of om direct naar onze LinkedIn pagina te linken. Wij beschouwen ingebouwde sociale plug-ins als een verbeterde dienst op onze website. De gegevens die LinkedIn verzamelt, helpen ons ook om mogelijke reclameacties alleen te tonen aan mensen die in ons aanbod geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door LinkedIn opgeslagen?

LinkedIn slaat geen persoonsgegevens op louter door de integratie van de sociale plug-ins. LinkedIn noemt deze door plug-ins gegenereerde gegevens passieve impressies. Wanneer u echter op een sociale plug-in klikt, bijvoorbeeld om onze inhoud te delen, slaat het platform persoonsgegevens op als zogenaamde “actieve indrukken”. En dit is ongeacht of je een LinkedIn account hebt of niet. Als u ingelogd bent, worden de verzamelde gegevens aan uw account toegewezen.

Uw browser maakt een directe verbinding met de servers van LinkedIn wanneer u onze plug-ins gebruikt. Op die manier registreert het bedrijf verschillende gebruiksgegevens. Naast uw IP-adres kan dit ook inloggegevens, toestelinformatie of informatie over uw internet- of mobiele provider omvatten. Als u via uw smartphone toegang hebt tot LinkedIn-diensten, kan uw locatie (nadat u dat hebt toegestaan) ook worden bepaald. LinkedIn kan deze gegevens ook delen met derde adverteerders in een “gehashte” vorm. Hashing betekent dat een gegevensrecord wordt omgezet in een reeks tekens. Dit maakt het mogelijk de gegevens zodanig te versleutelen dat personen niet meer kunnen worden geïdentificeerd.

De meeste gegevens over uw gebruikersgedrag worden opgeslagen in cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die meestal in uw browser worden ingesteld. LinkedIn kan ook gebruik maken van web beacons, pixel tags, display tags en andere apparaat identificatoren.

Verschillende tests tonen ook aan welke cookies worden geplaatst wanneer een gebruiker interactie heeft met een sociale plug-in. De gevonden gegevens kunnen geen aanspraak maken op volledigheid en dienen slechts als voorbeeld. De volgende cookies werden geplaatst zonder op LinkedIn ingelogd te zijn:

Naam: bcookie
Wert: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16112053024-
Doel: De cookie is een zogenaamde “browser ID cookie” en slaat bijgevolg uw identificatienummer (ID) op.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: lang
Waarde: v=2&lang=en-en
Doel: Deze cookie slaat uw standaard- of voorkeurtaal op.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: lidc
Wert: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G112053024…
Doel: Deze cookie wordt gebruikt voor de routering. Routing registreert de manieren waarop je naar LinkedIn bent gekomen en hoe je daar door de website navigeert.
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: rtc
Waarde: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKX
Doel: Over dit cookie kon geen verdere informatie worden verkregen.
Vervaldatum: na 2 minuten

Naam: JSESSIONID
Wert: ajax:1120530242900777718326218137
Doel: Dit is een sessiecookie dat door LinkedIn wordt gebruikt om anonieme gebruikerssessies door de server te laten onderhouden.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: bscookie
Waarde: “v=1&201910230812…
Doel: Dit cookie is een beveiligingscookie. LinkedIn beschrijft het als een beveiligde browser ID cookie.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: fid
Waarde: AQHj7Ii23ZBcqAAAA…
Doel: Er kon geen verdere informatie over dit cookie worden gevonden.
Vervaldatum: na 7 dagen

Opmerking: LinkedIn werkt ook met providers van derden. Daarom hebben we tijdens onze test ook de twee Google Analytics-cookies _ga en _gat gedetecteerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

LinkedIn bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zo lang als zij dit nodig acht om haar diensten te kunnen verlenen. LinkedIn verwijdert echter uw persoonlijke gegevens wanneer u uw account verwijdert. In sommige uitzonderlijke gevallen kan LinkedIn sommige gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm bewaren, zelfs nadat u uw account hebt verwijderd. Zodra u uw account verwijdert, kunnen andere mensen uw gegevens binnen een dag niet meer zien. LinkedIn verwijdert gegevens over het algemeen binnen 30 dagen. LinkedIn bewaart echter gegevens als dat om juridische redenen noodzakelijk is. Gegevens die niet langer aan een persoon kunnen worden toegewezen, blijven bewaard, ook nadat de rekening is gesloten. De gegevens worden opgeslagen op verschillende servers in Amerika en vermoedelijk ook in Europa.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op verwijdering ervan. U kunt uw gegevens beheren, wijzigen en verwijderen in uw LinkedIn-account. U kunt ook een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen bij LinkedIn.

Hoe krijgt u toegang tot de accountgegevens in uw LinkedIn profiel:

In LinkedIn, klik op je profiel icoon en selecteer de “Instellingen en Privacy” sectie. Klik nu op “Privacy” en dan op “Wijzigen” in de sectie “Hoe LinkedIn uw gegevens gebruikt”. In slechts korte tijd kunt u geselecteerde gegevens over uw webactiviteit en accountgeschiedenis downloaden.

U hebt ook de mogelijkheid om in uw browser de gegevensverwerking door LinkedIn te verhinderen. Zoals hierboven vermeld, slaat LinkedIn de meeste gegevens op via cookies die in uw browser worden geplaatst. U kunt deze cookies beheren, deactiveren of verwijderen. Afhankelijk van welke browser je hebt, werkt het beheer iets anders. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u altijd bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde sociale media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde sociale media-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze tekst over gegevensbescherming inzake cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of het cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

LinkedIn verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

LinkedIn gebruikt zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 Para. 2 en 3 DSGVO) als de basis voor gegevensverwerking voor ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht daar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt LinkedIn zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Meer informatie over LinkedIn’s standaard contractuele clausules is te vinden op https://de.linkedin.com/legal/l/dpa of https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Wij hebben geprobeerd u de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn te geven. U kunt nog meer te weten komen over de gegevensverwerking van het socialemedianetwerk LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) LinkedIn

In overeenstemming met artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) hebben wij een Service Processing Agreement (SOP) gesloten met LinkedIn. Wat een GCU precies is en vooral wat er in een GCU moet staan, kunt u vinden in onze algemene rubriek “Overeenkomst inzake de verwerking van bestellingen (GCU)”.

Deze overeenkomst is wettelijk verplicht omdat LinkedIn namens ons persoonsgegevens verwerkt. Het verduidelijkt dat LinkedIn alleen gegevens mag verwerken die zij van ons ontvangen volgens onze instructies en dat zij zich moeten houden aan de GDPR. U vindt de link naar de orderverwerkingsovereenkomst (AVV) op https://de.linkedin.com/legal/l/dpa.

Snapchat Privacybeleid

We gebruiken ook de instant messaging service Snapchat. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Snap Inc, 2772 Donald Douglas Loop N, Santa Monica (HQ), CA, USA.

Snap verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Snap gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen gevestigd zijn (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Snap zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Meer informatie over Snap’s standaard contractuele clausules is te vinden op https://snap.com/en-US/terms/standard-contractual-clauses.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Snapchat in het privacybeleid op https://snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy.

TikTok Privacybeleid

Wij gebruiken ook TikTok, een sociaal media- en videokanaal. De dienstverlener is de Chinese onderneming Beijing Bytedance Technology Ltd. De Ierse onderneming TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, is verantwoordelijk voor de Europese regio.

TikTok verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

TikTok gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als grondslag voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) gevestigd zijn of een gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt TikTok zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

U kunt meer te weten komen over de standaard contractuele clausules en de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van TikTok Pixel in het Privacybeleid op respectievelijk https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de en https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

Twitter privacybeleid

Twitter privacybeleid samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw toestel en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Twitter verwijdert verzamelde gegevens van andere websites uiterlijk na 30 dagen.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Twitter?

Wij hebben Twitter-functies op onze website geïntegreerd. Dit zijn bijvoorbeeld ingesloten tweets, tijdlijnen, knoppen of hashtags. Twitter is een dienst voor korte berichten en een socialemediaplatform van het bedrijf Twitter Inc, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland.

Voor zover ons bekend, worden in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland geen persoonsgegevens of gegevens over uw webactiviteiten aan Twitter doorgegeven door de loutere opname van de Twitter-functie. Alleen wanneer u met de Twitter-functies interageert, bijvoorbeeld door op een knop te klikken, kunnen gegevens naar Twitter worden verzonden, daar worden opgeslagen en verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking en dragen daarvoor geen verantwoordelijkheid. In het kader van dit privacybeleid willen wij u een overzicht geven van welke gegevens Twitter opslaat, wat Twitter met deze gegevens doet en hoe u zich in grote mate kunt beschermen tegen de doorgifte van gegevens.

Voor sommigen is Twitter een nieuwsdienst, voor anderen een socialemediaplatform en weer anderen spreken van een microbloggingdienst. Al deze termen hebben hun rechtvaardiging en betekenen min of meer hetzelfde.

Zowel particulieren als bedrijven gebruiken Twitter om via korte berichten met belangstellenden te communiceren. Twitter staat maar 280 tekens per bericht toe. Deze berichten worden “tweets” genoemd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook is de dienst niet gericht op het uitbreiden van een netwerk voor “vrienden”, maar wil hij worden gezien als een wereldwijd en open nieuwsplatform. Op Twitter kun je ook een anoniem account hebben en tweets kunnen enerzijds door het bedrijf en anderzijds door de gebruikers zelf worden verwijderd.

Waarom gebruiken we Twitter op onze website?

Zoals vele andere websites en bedrijven proberen wij onze diensten aan te bieden en met onze klanten te communiceren via verschillende kanalen. Twitter in het bijzonder is ons nauw aan het hart gaan liggen als een nuttige “kleine” nieuwsdienst. Telkens weer tweeten of retweeten we spannende, grappige of interessante inhoud. Wij beseffen dat u niet elk kanaal afzonderlijk kunt volgen. Je hebt tenslotte ook nog iets anders te doen. Daarom hebben wij ook Twitter-functies op onze website geïntegreerd. U kunt onze Twitter-activiteit “ter plaatse” volgen of een directe link naar onze Twitter-pagina volgen. Door deze integratie willen wij onze service en de gebruiksvriendelijkheid van onze website versterken.

Welke gegevens worden door Twitter opgeslagen?

Op sommige van onze subpagina’s vindt u ingebouwde Twitter-functies. Wanneer u interactie heeft met de inhoud van Twitter, bijvoorbeeld door op een knop te klikken, kan Twitter gegevens verzamelen en opslaan. Dit is zelfs het geval als u zelf geen Twitter-account hebt. Twitter noemt deze gegevens “loggegevens”. Dit omvat demografische gegevens, browser cookie-ID’s, uw smartphone-ID, gehashte e-mailadressen, en informatie over welke pagina’s u op Twitter hebt bezocht en welke acties u hebt ondernomen. Twitter slaat natuurlijk meer gegevens op als u een Twitter-account hebt en ingelogd bent. Meestal gebeurt deze opslag via cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gewoonlijk in uw browser worden geplaatst en verschillende informatie aan Twitter doorgeven.

Wij laten u nu zien welke cookies worden geplaatst wanneer u niet bij Twitter bent ingelogd maar een website bezoekt met ingebouwde Twitter-functies. Beschouw deze lijst als een voorbeeld. Wij kunnen hier op geen enkele manier volledigheid garanderen, aangezien de keuze van cookies altijd verandert en afhankelijk is van uw individuele handelingen met de Twitter-content.

Deze cookies werden gebruikt in onze test:

Naam: personalisatie_id
Wert: “v1_cSJIsogU51SeE112053024”
Doel: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en via welke advertenties u eventueel bij Twitter terecht bent gekomen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: lang
Waarde: nl
Doel: Deze cookie slaat uw standaard- of voorkeurtaal op.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: guest_id
Waarde: 112053024v1%3A157132626
Doel: Deze cookie wordt ingesteld om u als gast te identificeren.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: fm
Waarde: 0
Doel: Helaas konden we het doel van deze cookie niet achterhalen.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: external_referer
Wert: 1120530242beTA0sf5lkMrlGt
Doel: Deze cookie verzamelt anonieme gegevens, zoals hoe vaak u Twitter bezoekt en hoe lang u Twitter bezoekt.
Vervaldatum: Na 6 dagen

Naam: eu_cn
Waarde: 1
Doel: Deze cookie slaat gebruikersactiviteit op en wordt door Twitter voor verschillende reclamedoeleinden gebruikt.
Vervaldatum:
na één jaar

Naam: ct0
Wert: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Doel: Helaas hebben wij geen informatie over dit cookie gevonden.
Vervaldatum: na 6 uur

Naam: _twitter_sess
Wert: 53D%253D–dd0248112053024-
Doel: Deze cookie stelt u in staat om functies binnen de Twitter-website te gebruiken.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Opmerking: Twitter werkt ook met providers van derden. Daarom hebben we tijdens onze test ook de drie Google Analytics-cookies _ga, _gat, _gid gedetecteerd.

Twitter gebruikt de verzamelde gegevens enerzijds om het gebruikersgedrag beter te begrijpen en zo zijn eigen diensten en reclame-aanbiedingen te verbeteren, anderzijds dienen de gegevens ook voor interne veiligheidsmaatregelen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Indien Twitter gegevens van andere websites verzamelt, worden deze na maximaal 30 dagen gewist, samengevoegd of anderszins verdoezeld. De servers van Twitter bevinden zich in verschillende servercentra in de Verenigde Staten. Bijgevolg kan worden aangenomen dat de verzamelde gegevens in Amerika worden verzameld en opgeslagen. Na ons onderzoek konden wij niet duidelijk vaststellen of Twitter ook eigen servers in Europa heeft. In principe kan Twitter de verzamelde gegevens bewaren totdat deze niet langer nuttig zijn voor het bedrijf, u de gegevens verwijdert of er een wettelijke verwijderingstermijn is.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Twitter benadrukt in zijn privacybeleid herhaaldelijk dat het geen gegevens van externe websitebezoeken opslaat als u of uw browser zich in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevinden. Als u echter rechtstreeks met Twitter communiceert, slaat Twitter uiteraard gegevens over u op.

Als u een Twitter-account hebt, kunt u uw gegevens beheren door op “Meer” te klikken onder de knop “Profiel”. Klik vervolgens op “Instellingen en gegevensbescherming”. Hier kunt u de gegevensverwerking individueel beheren.

Als u geen Twitter-account hebt, kunt u naar twitter.com gaan en dan klikken op “Individualisering”. Onder het punt “Individualisering en gegevens” kunt u uw verzamelde gegevens beheren.

De meeste gegevens worden opgeslagen via cookies, zoals hierboven vermeld, en u kunt deze beheren, deactiveren of verwijderen in uw browser. Let op: u kunt de cookies alleen “bewerken” in de browser die u hebt gekozen. Dit betekent: als u in de toekomst een andere browser gebruikt, zult u uw cookies daar opnieuw moeten beheren volgens uw wensen. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van elk afzonderlijk cookie. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u een cookie toestaat of niet.

Twitter gebruikt de gegevens ook voor gepersonaliseerde reclame binnen en buiten Twitter. U kunt gepersonaliseerde reclame uitschakelen in de instellingen onder “Individualisering en gegevens”. Als u Twitter via een browser gebruikt, kunt u gepersonaliseerde reclame deactiveren op https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde sociale media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde sociale media-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze tekst over gegevensbescherming inzake cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of het cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

Twitter verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Twitter gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als grondslag voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) gevestigd zijn of voor de gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verbindt Twitter zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming in acht te nemen bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Meer informatie over de standaard contractuele clausules van Twitter is te vinden op https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Wij hopen dat wij u een basisoverzicht hebben gegeven van de gegevensverwerking door Twitter. Wij ontvangen geen gegevens van Twitter en zijn niet verantwoordelijk voor wat Twitter met uw gegevens doet. Als u nog vragen hebt over dit onderwerp, raden wij u aan de privacyverklaring van Twitter te lezen op https://twitter.com/de/privacy.

XING Privacybeleid

Xing Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening.
📓 Verwerkte gegevens: bijvoorbeeld uw IP-adres, browsergegevens, datum en tijd van uw paginabezichtiging kunnen worden opgeslagenMeer
details vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Opslagperiode: Xing-gebruikersgegevens worden opgeslagen totdat om verwijdering wordt verzocht.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Xing?

Wij gebruiken op onze website social plugins van het social media netwerk Xing, van het bedrijf Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Via deze functies kunt u bijvoorbeeld inhoud op Xing direct via onze website delen, u via Xing aanmelden of interessante inhoud volgen. U kunt de plug-ins herkennen aan de bedrijfsnaam of het Xing-logo. Wanneer u een website oproept die een Xing-plug-in gebruikt, kunnen gegevens naar de “Xing-servers” worden doorgestuurd, daar worden opgeslagen en geëvalueerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over om welke gegevens het gaat en hoe u deze gegevensopslag kunt beheren of voorkomen.

Xing is een sociaal netwerk met hoofdkantoor in Hamburg. Het bedrijf is gespecialiseerd in het beheer van professionele contacten. Dit betekent dat Xing, in tegenstelling tot andere netwerken, in de eerste plaats gericht is op professioneel netwerken. Het platform wordt vaak gebruikt voor het zoeken naar een baan of om werknemers voor het eigen bedrijf te vinden. Bovendien biedt Xing interessante inhoud over verschillende professionele onderwerpen. De wereldwijde tegenhanger is het Amerikaanse bedrijf LinkedIn.

Waarom gebruiken we Xing op onze website?

Er is nu een stortvloed van sociale media kanalen en wij zijn ons er terdege van bewust dat uw tijd zeer kostbaar is. Niet elk socialemediakanaal van een bedrijf kan nauwlettend in de gaten worden gehouden. Daarom willen wij het u zo gemakkelijk mogelijk maken, zodat u interessante inhoud direct vanaf onze website op Xing kunt delen of volgen. Met dergelijke “sociale plug-ins” breiden wij onze dienstverlening op onze website uit. Bovendien helpen de door Xing verzamelde gegevens ons bij het uitvoeren van gerichte reclamemaatregelen op het platform. Dit betekent dat onze dienst alleen wordt getoond aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door Xing opgeslagen?

Xing biedt de deelknop, de volgknop en de aanmeldknop aan als plug-ins voor websites. Zodra u een pagina opent waarop een sociale plug-in van Xing is geïnstalleerd, maakt uw browser verbinding met servers in een datacentrum dat door Xing wordt gebruikt. In het geval van de deelknop worden volgens Xing geen gegevens opgeslagen die rechtstreeks aan een persoon kunnen worden gekoppeld. In het bijzonder slaat Xing uw IP-adres niet op. Bovendien worden er geen cookies geplaatst in verband met de deelknop. Daarom vindt er geen evaluatie van uw gebruikersgedrag plaats. Meer informatie hierover is te vinden op https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy

Bij de andere Xing plug-ins worden cookies alleen in uw browser geplaatst wanneer u met de plug-in interageert of erop klikt. Persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres, browsergegevens, datum en tijd van uw paginabezoek op Xing kunnen hier worden opgeslagen. Indien u een XING-account hebt en ingelogd bent, worden de verzamelde gegevens toegewezen aan uw persoonlijke account en de gegevens die daarin zijn opgeslagen.

De volgende cookies worden in uw browser geplaatst wanneer u op de volg- of aanmeldknop klikt en nog niet bij Xing bent aangemeld. Gelieve er rekening mee te houden dat dit een voorbeeldige lijst is en dat wij geen aanspraak kunnen maken op volledigheid:

Name: AMCVS_0894FF2554F733210A4C98C6%40AdobeOrg
Waarde: 1
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om identificaties van websitebezoekers te maken en op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: c_
Wert: 157c609dc9fe7d7ff56064c6de87b019112053024-8
Doel: We konden niet meer informatie over deze cookie vinden.
Vervaldatum: na één dag

Naam: prevPage
Waarde: wbm%2FWelkom%2Flogin
Doel: Deze cookie slaat de URL op van de vorige webpagina die u bezocht.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: s_cc
Waarde: waar
Doel: Dit Adobe Site Catalyst cookie bepaalt of cookies algemeen zijn ingeschakeld in de browser.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: s_fid
Wert: 6897CDCD1013221C-39DDACC982217CD1112053024-2
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren.
Vervaldatum: na 5 jaar

Naam: bezoeker_id
Wert: fe59fbe5-e9c6-4fca-8776-30d0c1a89c32
Doel: De bezoekerscookie bevat een unieke bezoekers-ID en de unieke identificatie voor uw account.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam:_session_id
Wert: 533a0a6641df82b46383da06ea0e84e7112053024-2
Doel: Deze cookie creëert een tijdelijke sessie-ID die wordt gebruikt als een in-sessionele gebruikers-ID. De cookie is absoluut noodzakelijk om de functies van Xing te verstrekken.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Zodra u bij Xing bent ingelogd of lid wordt, worden er zeker nog meer persoonsgegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen. Xing geeft ook persoonsgegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar eigen bedrijfsdoeleinden, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of indien er een wettelijke verplichting is.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Xing slaat de gegevens op verschillende servers in verschillende datacentra op. Het bedrijf bewaart deze gegevens totdat u de gegevens verwijdert of totdat een gebruikersaccount wordt verwijderd. Dit geldt natuurlijk alleen voor gebruikers die al lid zijn van Xing.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op verwijdering ervan. Zelfs als u geen lid bent van Xing, kunt u met uw browser de eventuele verwerking van gegevens voorkomen of deze naar wens beheren. De meeste gegevens worden opgeslagen via cookies. Afhankelijk van welke browser je hebt, werkt het beheer iets anders. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u altijd bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u via geïntegreerde social media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde sociale media-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze tekst over gegevensbescherming inzake cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of het cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

Wij hebben geprobeerd u dichter bij de belangrijkste informatie over gegevensverwerking door Xing te brengen. U kunt nog meer te weten komen over de gegevensverwerking van het sociale-medianetwerk Xing op https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Online Marketing Introductie

Online marketing privacybeleid Samenvatting
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website.
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt. Meer details hierover zijn te vinden bij de respectieve online marketing tool die wordt gebruikt.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte online-marketingtools.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is online marketing?

Online marketing verwijst naar alle maatregelen die online worden uitgevoerd om marketingdoelstellingen te bereiken, zoals het vergroten van de naamsbekendheid of het sluiten van een deal. Voorts hebben onze online-marketingmaatregelen tot doel de aandacht van de mensen op onze website te vestigen. Om ons aanbod aan veel belangstellenden te kunnen tonen, doen wij daarom aan online marketing. Meestal gaat het om online adverteren, content marketing of zoekmachineoptimalisatie. Om ons in staat te stellen online marketing efficiënt en doelgericht in te zetten, worden ook persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Enerzijds helpen de gegevens ons om onze inhoud alleen te tonen aan die mensen die er werkelijk in geïnteresseerd zijn, en anderzijds kunnen wij het publicitaire succes van onze online-marketingmaatregelen meten.

Waarom gebruiken we online marketing tools?

Wij willen onze website laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is in wat wij te bieden hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet mogelijk is zonder bewuste maatregelen. Dat is waarom wij aan online marketing doen. Er zijn verschillende instrumenten die het ons gemakkelijker maken om aan onze online marketingmaatregelen te werken en bovendien altijd suggesties voor verbetering geven via gegevens. Op die manier kunnen wij onze campagnes beter afstemmen op onze doelgroep. Het doel van deze online marketinginstrumenten die wij gebruiken is dus uiteindelijk om ons aanbod te optimaliseren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Om onze online marketing te laten werken en het succes van de maatregelen te kunnen meten, worden gebruikersprofielen aangemaakt en gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld in cookies (dit zijn kleine tekstbestanden). Met behulp van deze gegevens kunnen wij niet alleen reclame in de klassieke zin plaatsen, maar ook onze inhoud rechtstreeks op onze website weergeven op de manier die u verkiest. Voor dit doel zijn er verschillende hulpmiddelen van derden die deze functies aanbieden en dienovereenkomstig ook gegevens van u verzamelen en opslaan. De genoemde cookies slaan bijvoorbeeld op welke webpagina’s u op onze website hebt bezocht, hoe lang u deze pagina’s hebt bekeken, op welke links of knoppen u klikt of van welke website u naar ons bent gekomen. Daarnaast kan ook technische informatie worden opgeslagen. Bijvoorbeeld uw IP-adres, welke browser u gebruikt, vanaf welk eindapparaat u onze website bezoekt of het tijdstip waarop u op onze website bent gekomen en wanneer u deze weer hebt verlaten. Indien u ons toestemming hebt gegeven om ook uw locatie te bepalen, kunnen wij deze ook opslaan en verwerken.

Uw IP-adres wordt in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen (d.w.z. afgekort). Unieke gegevens die u rechtstreeks als persoon identificeren, zoals uw naam, adres of e-mailadres, worden ook alleen in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen als onderdeel van de reclame- en onlinemarketingprocedures. Wij kunnen u dus niet als persoon identificeren, maar beschikken alleen over de gepseudonimiseerde informatie die in de gebruikersprofielen is opgeslagen.

De cookies kunnen ook worden ingezet, geanalyseerd en gebruikt voor reclamedoeleinden op andere websites die met dezelfde reclamemiddelen werken. De gegevens kunnen vervolgens ook worden opgeslagen op de servers van de aanbieders van reclamemiddelen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook unieke gegevens (naam, e-mailadres, enz.) in de gebruikersprofielen worden opgeslagen. Deze gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen als u lid bent van een socialemediakanaal dat wij gebruiken voor onze online-marketingmaatregelen en het netwerk eerder ontvangen gegevens koppelt aan het gebruikersprofiel.

Met alle reclametools die wij gebruiken en die gegevens van u op hun servers opslaan, ontvangen wij alleen geaggregeerde informatie en nooit gegevens die u als individu identificeerbaar maken. Uit de gegevens blijkt alleen hoe goed de reclamemaatregelen hebben gewerkt. Zo zien wij bijvoorbeeld welke maatregelen u of andere gebruikers hebben overgehaald om naar onze website te komen en daar een dienst of product te kopen. Op basis van de analyses kunnen wij ons reclameaanbod in de toekomst verbeteren en nog preciezer afstemmen op de behoeften en wensen van geïnteresseerden.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen gedurende enkele jaren in uw browser worden opgeslagen. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal precieze informatie over de afzonderlijke cookies die door de aanbieder worden gebruikt.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft ongewijzigd tot de intrekking.

Aangezien online-marketingtools gewoonlijk gebruik kunnen maken van cookies, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve instrumenten te lezen.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van derde aanbieders, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze worden verzameld met behulp van online-marketinginstrumenten.

Wij hebben ook een rechtmatig belang bij het meten van online-marketingmaatregelen in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en onze maatregelen met behulp van de verkregen gegevens te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over specifieke online-marketinginstrumenten – indien beschikbaar – is te vinden in de volgende hoofdstukken.

Facebook aangepast doelgroepen privacybeleid

Wij gebruiken Facebook Custom Audiences op onze website, een server-side event tracking tool. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

Facebook verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als grondslag voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of gegevensoverdracht aldaar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Facebook zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, ook al worden de gegevens in de VS opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Facebook Custom Audiences in het privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy .

Google Ads (Google AdWords) Conversie bijhouden Privacybeleid

Google Ads (Google AdWords) Conversie bijhouden Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkenen: bezoekers van de website.
🤝 Doel: economisch succes en optimalisering van onze dienstprestaties.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt.
📅 Opslagperiode: Conversiecookies verlopen meestal na 30 dagen en geven geen persoonsgegevens door.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google Ads Conversion Tracking?

Wij gebruiken Google Ads (voorheen Google AdWords) als een online marketing maatregel om onze producten en diensten te promoten. Op die manier willen wij meer mensen attent maken op de hoge kwaliteit van onze aanbiedingen op het internet. In het kader van onze reclamemaatregelen via Google Ads maken wij op onze website gebruik van de conversietracking van het bedrijf Google Inc. In Europa is echter het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met behulp van dit gratis opsporingsmiddel kunnen wij ons reclameaanbod beter afstemmen op uw interesses en behoeften. In het volgende artikel gaan we dieper in op de vraag waarom we conversietracking gebruiken, welke gegevens daarbij worden opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Google Ads (voorheen Google AdWords) is het eigen online advertentiesysteem van Google Inc. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod en willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met onze website. In de online sector biedt Google Ads hiervoor het beste platform. Natuurlijk willen wij ook een nauwkeurig overzicht krijgen van de kosten/baten-factor van onze reclamecampagnes. Daarom gebruiken we de Google Ads conversion tracking tool.

Maar wat is een conversie eigenlijk? Er is sprake van conversie wanneer u van een louter geïnteresseerde websitebezoeker overgaat naar een actieve bezoeker. Dit gebeurt wanneer u op onze advertentie klikt en vervolgens een andere actie uitvoert, zoals het bezoeken van onze website. Met de conversietool van Google registreren wij wat er gebeurt nadat een gebruiker op onze Google Ads-advertentie heeft geklikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of producten zijn gekocht, diensten zijn gebruikt of gebruikers zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Waarom gebruiken we Google Ads conversion tracking op onze website?

Wij gebruiken Google Ads ook om op andere websites de aandacht op ons aanbod te vestigen. Het doel is ervoor te zorgen dat onze reclamecampagnes werkelijk alleen die mensen bereiken die in onze aanbiedingen geïnteresseerd zijn. Met de conversietool kunnen we zien welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes leiden tot de gewenste klantacties. Wij zien hoeveel klanten op een bepaald apparaat interactie hebben met onze advertenties en vervolgens overgaan tot conversie. Met deze gegevens kunnen wij onze kosten-batenfactor berekenen, het succes van afzonderlijke reclamemaatregelen meten en bijgevolg onze online-marketingmaatregelen optimaliseren. Wij kunnen de verkregen gegevens ook gebruiken om onze website voor u interessanter te maken en ons reclameaanbod nog individueler op uw behoeften af te stemmen.

Welke gegevens worden opgeslagen met Google Ads conversie tracking?

Wij hebben een conversie tracking tag of code snippet opgenomen op onze website om bepaalde gebruikersacties beter te kunnen analyseren. Als u nu op een van onze Google Ads-advertenties klikt, wordt de “conversie”-cookie van een Google-domein op uw computer (meestal in de browser) of mobiele apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie op uw computer opslaan.

Hier zijn de data van de belangrijkste cookies voor Google’s conversie-tracering:

Naam: Conversie
Waarde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ112053024-3
Doel: Deze cookie slaat elke conversie op die u op onze site maakt nadat u via een Google-advertentie bij ons terecht bent gekomen.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _gac
Waarde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Doel: Dit is een klassieke Google Analytics cookie en wordt gebruikt om verschillende acties op onze website te registreren.
Vervaldatum: na 3 maanden

Opmerking: De cookie _gac verschijnt alleen in verband met Google Analytics. De bovenstaande lijst is niet volledig, aangezien Google ook andere cookies voor analytische doeleinden gebruikt.

Zodra u op onze website een actie uitvoert, herkent Google de cookie en slaat uw actie op als een zogenaamde conversie. Zolang u op onze website surft en de cookie nog niet is verlopen, erkennen wij en Google dat u ons via onze Google Ads-advertentie hebt gevonden. De cookie wordt gelezen en teruggestuurd naar Google Ads met de conversiegegevens. Het is ook mogelijk dat andere cookies worden gebruikt om conversies te meten. De conversietracking van Google Ads kan verder worden verfijnd en verbeterd met behulp van Google Analytics. Voor advertenties die Google op verschillende plaatsen op het web weergeeft, kunnen cookies met de naam “__gads” of “_gac” onder ons domein worden geplaatst. Sinds september 2017 wordt diverse campagne-informatie door analytics.js opgeslagen met het _gac cookie. De cookie slaat deze gegevens op zodra u een van onze pagina’s oproept waarvoor de automatische tagging van Google Ads is ingesteld. In tegenstelling tot cookies die voor Google-domeinen worden geplaatst, kan Google deze conversiecookies alleen lezen wanneer u op onze website bent. Wij verzamelen of ontvangen geen persoonlijke gegevens. Wij ontvangen een rapport van Google met statistische evaluaties. Zo leren wij bijvoorbeeld het totale aantal gebruikers kennen dat op onze advertentie heeft geklikt en zien wij welke reclamemaatregelen goed werden ontvangen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Op dit punt willen wij erop wijzen dat wij geen invloed hebben op de manier waarop Google de verzamelde gegevens gebruikt. Volgens Google worden de gegevens versleuteld en op beveiligde servers opgeslagen. In de meeste gevallen verlopen conversiecookies na 30 dagen en worden er geen persoonsgegevens doorgegeven. De cookies genaamd “Conversion” en “_gac” (die wordt gebruikt in verband met Google Analytics) hebben een vervaldatum van 3 maanden.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt de mogelijkheid om niet deel te nemen aan Google Ads conversion tracking. Als u de cookie voor het bijhouden van conversies van Google uitschakelt via uw browser, blokkeert u het bijhouden van conversies. In dat geval wordt u niet opgenomen in de statistieken van het opsporingsinstrument. U kunt de cookie-instellingen in uw browser op elk moment wijzigen. Dit werkt voor elke browser iets anders. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browser plug-in te downloaden en te installeren op https://support.google.com/ads/answer/7395996 worden ook alle “reclamecookies” gedeactiveerd. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties verhindert, maar alleen de gepersonaliseerde advertenties.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads Conversion Tracking, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door Google Ads Conversion Tracking.

Wij hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Ads Conversion Tracking om onze online dienstverlening en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google Ads Conversion Tracking als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenaamde standaardcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of voor de gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google (Google Ads Controller Data Protection Terms), die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Ads, zijn te vinden op https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google, raden wij u aan het algemene privacybeleid van Google te lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google AdSense Privacybeleid

Google AdSense Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkenen: bezoekers van de website.
🤝 Doel: economisch succes en optimalisering van onze dienstprestaties.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte cookies en de opgeslagen gegevens.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google AdSense?

Wij gebruiken Google AdSense op deze website. Dit is een advertentieprogramma van het bedrijf Google Inc. In Europa is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google AdSense stelt ons in staat om advertenties op deze website weer te geven die passen bij ons thema. Op die manier bieden wij u advertenties aan die idealiter een echte toegevoegde waarde voor u betekenen. In deze privacytekst over Google AdSense leggen wij uit waarom wij Google AdSense op onze website gebruiken, welke gegevens van u worden verwerkt en opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Het Google AdSense advertentieprogramma bestaat sinds 2003. In tegenstelling tot Google Ads (voorheen Google AdWords), kunt u hier geen eigen advertenties plaatsen. Google AdSense toont advertenties op websites zoals de onze. Het grootste voordeel van deze advertentiedienst in vergelijking met sommige andere is dat Google AdSense u alleen advertenties toont die overeenkomen met onze inhoud. Google heeft zijn eigen algoritme dat berekent welke advertenties je te zien krijgt. Natuurlijk willen wij u alleen advertenties tonen waarin u geïnteresseerd bent en die een toegevoegde waarde bieden. Google gaat op basis van uw interesses of uw gebruikersgedrag en op basis van ons aanbod na welke advertenties geschikt zijn voor onze website en voor onze gebruikers. Op dit punt willen wij ook vermelden dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de selectie van de advertenties. Wij bieden alleen de advertentieruimte op onze website aan. De selectie van de getoonde advertenties wordt gemaakt door Google. Sinds augustus 2013 worden de advertenties ook aangepast aan de respectieve gebruikersinterface. Dit betekent dat, ongeacht of u onze website bezoekt vanaf uw smartphone, pc of laptop, de advertenties zich aanpassen aan uw eindapparaat.

Waarom gebruiken we Google AdSense op onze website?

Het beheren van een website van hoge kwaliteit vergt veel toewijding en grote inspanningen. In principe zijn we nooit klaar met werken aan onze website. Wij proberen onze site altijd te onderhouden en zo actueel mogelijk te houden. Natuurlijk willen we met dit werk ook economisch succes boeken. Daarom hebben wij besloten om advertenties als bron van inkomsten te gebruiken. Het belangrijkste voor ons is echter dat uw bezoek aan onze website niet wordt verstoord door deze advertenties. Met behulp van Google AdSense worden u alleen advertenties aangeboden die overeenkomen met onze onderwerpen en uw interesses.

Vergelijkbaar met Google indexering voor een website, onderzoekt een bot de relevante inhoud en aanbiedingen op de pagina. Vervolgens worden de advertenties inhoudelijk aangepast en gepresenteerd. Naast de inhoudelijke overlappingen tussen de advertentie en het aanbod op de website, ondersteunt AdSense ook targeting op basis van interesses. Dit betekent dat Google uw gegevens ook gebruikt om op u toegesneden reclame aan te bieden. Op die manier krijgt u reclame die u idealiter een echte toegevoegde waarde biedt en hebben wij een grotere kans om een klein beetje te verdienen.

Welke gegevens worden door Google AdSense opgeslagen?

Om Google AdSense in staat te stellen advertenties weer te geven die op u zijn afgestemd, worden onder meer cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde informatie op uw computer opslaan.

In AdSense zijn cookies bedoeld om betere reclame mogelijk te maken. De cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Er zij echter op gewezen dat Google gegevens zoals “pseudonieme cookie-ID’s” (naam of een andere identificatiecode wordt vervangen door een pseudoniem) of IP-adressen als niet-persoonlijk identificeerbare informatie beschouwt. Volgens de GDPR kunnen deze gegevens echter als persoonsgegevens worden beschouwd. Google AdSense stuurt een cookie naar de browser na elke impressie (dit is altijd het geval wanneer u een advertentie ziet), elke klik en elke andere activiteit die leidt tot een oproep aan de Google AdSense-servers. Als de browser het cookie accepteert, wordt het daar opgeslagen.

Externe adverteerders kunnen cookies op uw browser plaatsen en lezen of webbakens gebruiken om gegevens op te slaan die zij ontvangen van advertentielevering op de website als onderdeel van AdSense. Webbakens zijn kleine grafische afbeeldingen die logbestandanalyse en logbestandregistratie doen. Deze analyse maakt een statistische evaluatie voor online marketing mogelijk.

Google kan via deze cookies bepaalde informatie verzamelen over uw gebruikersgedrag op onze website. Dit omvat:

 • Informatie over de interactie tussen u en een advertentie (klikken, indrukken, muisbewegingen)
 • Informatie over de vraag of een advertentie al eerder in uw browser is verschenen. Deze gegevens helpen te voorkomen dat u een advertentie meer dan eens te zien krijgt.

In dit proces analyseert en evalueert Google de gegevens over de weergegeven advertenties en uw IP-adres. Google gebruikt de gegevens in de eerste plaats om de doeltreffendheid van een advertentie te meten en om het advertentieaanbod te verbeteren. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens die Google over u kan hebben via andere Google-diensten.

Hieronder presenteren wij de cookies die Google AdSense gebruikt voor traceringsdoeleinden. Hier hebben we het over een test website waarop alleen Google AdSense is geïnstalleerd:

Naam: uid
Waarde: 891269189112053024-8
Doel: De cookie wordt opgeslagen onder het domein adform.net. Het verschaft een uniek toegewezen, machinaal gegenereerde gebruikers-ID en verzamelt gegevens over activiteit op onze website.
Vervaldatum: na 2 maanden

Naam: C
Waarde: 1
Doel: Deze cookie identificeert of uw browser cookies accepteert. De cookie wordt opgeslagen onder het domein track.adform.net.
Vervaldatum: na 1 maand

Naam: cid
Wert: 8912691894970695056,0,0,0,0
Doel: Deze cookie wordt opgeslagen onder het domein track.adform.net, staat voor Client ID en wordt gebruikt om advertenties aan u te verbeteren. Het kan de bezoeker relevantere advertenties tonen en het helpt om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren.
Vervaldatum: na 2 maanden

Naam: IDE
Wert: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU112053024-1
Doel: De cookie wordt opgeslagen onder het domein doubleclick.net. Het wordt gebruikt om uw acties te registreren na het bekijken van of het klikken op de advertentie. Zo kunnen wij meten hoe goed een advertentie door onze bezoekers wordt ontvangen.
Vervaldatum: na 1 maand

Naam: test_cookie
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: De “test_cookie” kan worden gebruikt om te controleren of uw browser cookies überhaupt ondersteunt. Het cookie wordt opgeslagen onder het domein doubleclick.net.
Vervaldatum: na 1 maand

Naam: CT592996
Waarde: 733366
Doel: Opgeslagen onder het domein adform.net. De cookie wordt geplaatst zodra u op een advertentie klikt. Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van deze cookie hebben wij niet kunnen achterhalen.
Vervaldatum: na één uur

Opmerking: Deze lijst kan niet als volledig worden beschouwd, aangezien uit ervaring is gebleken dat Google zijn keuze van cookies steeds wijzigt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google verzamelt uw IP-adres en verschillende activiteiten die u op de website uitvoert. Cookies slaan deze informatie over interacties op onze website op. Volgens Google verzamelt en bewaart het bedrijf de gespecificeerde informatie op een veilige manier op de interne servers van Google in de VS.

Als u geen Google-account hebt of niet bent ingelogd, slaat Google de verzamelde gegevens gewoonlijk op met een unieke identificatiecode (ID) in uw browser. De unieke ID’s die in cookies zijn opgeslagen, worden bijvoorbeeld gebruikt om gepersonaliseerde reclame te maken. Als u bent ingelogd op een Google-account, kan Google ook persoonlijke gegevens verzamelen.

U kunt sommige gegevens die Google opslaat op elk gewenst moment verwijderen (zie volgende sectie). Veel van de informatie die in cookies wordt opgeslagen, wordt na een bepaalde periode automatisch gewist. Er zijn echter ook gegevens die voor langere tijd door Google worden opgeslagen. Dit is het geval wanneer Google om economische of juridische redenen bepaalde gegevens voor onbepaalde tijd moet opslaan.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies die zich op uw computer bevinden te verwijderen of te deactiveren. Hoe dit precies werkt, hangt af van uw browser. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browser plug-in te downloaden en te installeren op https://support.google.com/ads/answer/7395996 worden ook alle “reclamecookies” gedeactiveerd. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties verhindert, maar alleen de gepersonaliseerde advertenties.

Als u een Google-account hebt, kunt u gepersonaliseerde reclame op de website https://adssettings.google.com/authenticated deactiveren. Ook hier zult u advertenties blijven zien, maar ze zullen niet langer op uw interesses zijn afgestemd. Niettemin worden de advertenties weergegeven op basis van een aantal factoren, zoals uw locatie, browsertype en de gebruikte zoektermen.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google AdSense, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door Google AdSense.

Wij hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google AdSense om onze onlinedienst en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google AdSense als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of voor de gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google (Google Ads Controller Data Protection Terms), die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google AdSense, zijn te vinden op https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Welke gegevens Google in principe verzamelt en waarvoor zij deze gegevens gebruiken, kunt u vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Marketing Platform (voorheen: DoubleClick) Privacybeleid

Wij gebruiken Google Marketing Platform-producten op onze website. Hiertoe behoren verschillende marketingtools, zoals Data Studio, Surveys, Campaign Manager 360, Display & Video 360 of Search Ads 360. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor de Europese regio is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of voor de gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Marketing Platform-producten, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Google Marketing Platform-producten in het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

HubSpot Privacy Beleid

Wij gebruiken HubSpot, een digitaal marketinginstrument, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf HubSpot, Inc, 25 First St 2nd Floor Cambridge, MA, USA. De onderneming heeft ook een statutaire zetel in Ierland, op het adres 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.

HubSpot verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

HubSpot gebruikt zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verbindt HubSpot zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De gegevensverwerkingsovereenkomst, die overeenkomt met de modelcontractbepalingen, is te vinden op https://legal.hubspot.com/dpa.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van HubSpot in het privacybeleid op https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy .

Overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) HubSpot

In overeenstemming met artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met HubSpot. Wat een GCU precies is en vooral wat er in een GCU moet staan, kunt u lezen in onze algemene rubriek “Orderverwerkingsovereenkomst (GCU)”.

Deze overeenkomst is wettelijk verplicht omdat HubSpot namens ons persoonsgegevens verwerkt. Het verduidelijkt dat HubSpot alleen gegevens mag verwerken die zij van ons ontvangen volgens onze instructies en moet voldoen aan de GDPR. U vindt de link naar de orderverwerkingsovereenkomst (AVV) op https://legal.hubspot.com/dpa.

LinkedIn Insight Tag Privacybeleid

Wij gebruiken de conversie tracking tool LinkedIn Insight-Tag op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Het bedrijf LinkedIn Ireland Unlimited (Wilton Place, Dublin 2, Ierland) is verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsrelevante aspecten in de Europese Economische Ruimte (EER), de EU en Zwitserland.

LinkedIn verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

LinkedIn gebruikt zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 Para. 2 en 3 DSGVO) als de basis voor gegevensverwerking voor ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht daar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt LinkedIn zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Meer informatie over LinkedIn’s standaard contractuele clausules is te vinden op https://de.linkedin.com/legal/l/dpa of https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

U kunt meer te weten komen over LinkedIn Insight-Tag op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660. U kunt ook meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van LinkedIn Insight-Tag in het privacybeleid op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Inleiding tot Content Delivery Networks

Samenvatting privacybeleid Content Delivery Networks
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Om onze dienstverlening te optimaliseren (om de website sneller te laten laden).
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals uw IP-adresMeer
details vindt u hieronder en in de afzonderlijke privacyteksten.
📅 Opslagperiode: gegevens worden grotendeels opgeslagen totdat ze niet langer nodig zijn om de dienst te verlenen.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is een Content Delivery Network?

Wij maken op onze website gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network. Een dergelijk netwerk wordt gewoonlijk gewoon een CDN genoemd. Een CDN helpt ons om onze website snel en soepel te laden, ongeacht uw locatie. Daarbij worden uw persoonsgegevens ook opgeslagen, beheerd en verwerkt op de servers van de gebruikte CDN-provider. Hierna gaan wij nader in op de dienst en de verwerking ervan. Gedetailleerde informatie over de omgang met uw gegevens vindt u in het desbetreffende privacybeleid van de aanbieder.

Elk Content Delivery Network (CDN) is een netwerk van regionaal gedistribueerde servers die allemaal via het internet met elkaar zijn verbonden. Via dit netwerk kan de inhoud van websites (vooral zeer grote bestanden) snel en soepel worden afgeleverd, zelfs bij grote belastingspieken. Het CDN creëert daartoe een kopie van onze website op uw servers. Aangezien deze servers wereldwijd verspreid zijn, kan de website snel worden geleverd. Bijgevolg wordt de gegevensoverdracht naar uw browser aanzienlijk verkort door het CDN.

Waarom gebruiken wij een Content Delivery Network voor onze website?

Een snel ladende website is onderdeel van onze service. Natuurlijk weten we hoe vervelend het is als een website met een slakkengang laadt. Meestal verliezen mensen zelfs hun geduld en lopen weg voordat de website volledig is geladen. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarom is een snel ladende website een natuurlijk onderdeel van ons website aanbod. Met een Content Delivery Network laadt onze website veel sneller in uw browser. Het gebruik van een CDN is vooral nuttig als u in het buitenland bent, omdat de website wordt afgeleverd vanaf een server bij u in de buurt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer u een website of de inhoud van een website opvraagt en deze in de cache van een CDN is opgeslagen, routeert het CDN het verzoek naar de server die zich het dichtst bij u bevindt en levert het de inhoud. Content Delivery Networks zijn zo gebouwd dat JavaScript-bibliotheken kunnen worden gedownload en gehost op npm- en Github-servers. Als alternatief staan de meeste CDN’s toe dat WordPress plugins worden geladen als ze worden gehost op WordPress.org. Uw browser kan persoonsgegevens verzenden naar het Content Delivery Network dat wij gebruiken. Dit omvat gegevens zoals het IP-adres, het browsertype, de browserversie, welke webpagina is geladen of de tijd en datum van het paginabezoek. Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen door het CDN. Of cookies voor gegevensopslag worden gebruikt, hangt af van het gebruikte netwerk. Lees de teksten over gegevensbescherming van de desbetreffende dienst.

Recht van bezwaar

Als u deze gegevensoverdracht volledig wilt voorkomen, kunt u een JavaScript-blokker (zie bijvoorbeeld https://noscript.net/) op uw PC installeren. Uiteraard zal onze website dan niet langer de gebruikelijke service (zoals een snelle laadsnelheid) kunnen bieden.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van een “content delivery network”, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze worden verzameld door een “content delivery network”.

Wij hebben ook een rechtmatig belang bij het gebruik van een “content delivery network” om onze onlinedienst te optimaliseren en veiliger te maken. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken het instrument echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over specifieke “content delivery”-netwerken, zo die er zijn, wordt in de volgende paragrafen verstrekt.

Cloudflare privacy beleid

Samenvatting privacybeleid Cloudflare
👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van de prestaties van onze diensten (zodat de website sneller kan worden geladen).
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, contact- en loginformatie, veiligheidsvingerafdrukken en gegevens over websiteprestatiesMeer
details hieronder in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: Meestal worden gegevens minder dan 24 uur opgeslagen.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Cloudflare?

Wij gebruiken Cloudflare van Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) op deze website om onze website sneller en veiliger te maken. Cloudflare gebruikt cookies en verwerkt gebruikersgegevens. Cloudflare, Inc. is een Amerikaans bedrijf dat een “content delivery network” en diverse beveiligingsdiensten aanbiedt. Deze diensten bevinden zich tussen de gebruiker en onze hostingprovider. Wij zullen trachten hieronder meer in detail uit te leggen wat dit alles betekent.

Een Content Delivery Network (CDN), zoals aangeboden door het bedrijf Cloudflare, is niets meer dan een netwerk van onderling verbonden servers. Cloudflare heeft dergelijke servers over de hele wereld verspreid om websites sneller op uw scherm te brengen. Eenvoudig gezegd, Cloudflare maakt kopieën van onze website en plaatst die op hun eigen servers. Wanneer u nu onze website bezoekt, zorgt een systeem van load balancing ervoor dat de grootste delen van onze website worden afgeleverd vanaf de server die u onze website het snelst kan tonen. De afstand van de gegevensoverdracht naar uw browser wordt aanzienlijk verkort door een CDN. De inhoud van onze website wordt dus niet alleen door Cloudflare vanaf onze hostingserver bij u afgeleverd, maar vanaf servers over de hele wereld. Het gebruik van Cloudflare is vooral nuttig voor gebruikers uit het buitenland, aangezien de pagina hier kan worden afgeleverd vanaf een server in de buurt. Naast de snelle levering van websites biedt Cloudflare ook verschillende beveiligingsdiensten, zoals DDoS-bescherming of de web application firewall.

Waarom gebruiken we Cloudflare op onze website?

Natuurlijk willen wij u met onze website de best mogelijke service bieden. Cloudflare helpt ons om onze website sneller en veiliger te maken. Cloudflare biedt ons zowel weboptimalisaties als beveiligingsdiensten, zoals DDoS-bescherming en webfirewall. Dit omvat ook een reverse proxy en een content distribution network (CDN). Cloudflare blokkeert bedreigingen en beperkt misbruik van bots en crawlers die onze bandbreedte en serverbronnen verspillen. Door onze website in lokale datacenters op te slaan en spamsoftware te blokkeren, stelt Cloudflare ons in staat ons bandbreedtegebruik met ongeveer 60% te verminderen. Door inhoud te serveren via een datacentrum bij u in de buurt en daar een aantal weboptimalisaties uit te voeren, wordt de gemiddelde laadtijd van een webpagina met ongeveer de helft verminderd. De instelling “I’m Under Attack Mode” kan volgens Cloudflare verdere aanvallen tegengaan door een JavaScript-computeropdracht te tonen die moet worden opgelost voordat een gebruiker een webpagina kan openen. In het algemeen maakt dit onze website veel krachtiger en minder kwetsbaar voor spam of andere aanvallen.

Welke gegevens worden door Cloudflare verwerkt?

Cloudflare stuurt over het algemeen alleen gegevens door die worden gecontroleerd door websitebeheerders. De inhoud wordt dus niet door Cloudflare bepaald, maar altijd door de websitebeheerder zelf. Bovendien kan Cloudflare bepaalde informatie over het gebruik van onze website verzamelen en gegevens verwerken die door ons worden verzonden of waarvoor Cloudflare de gepaste instructies heeft ontvangen. In de meeste gevallen ontvangt Cloudflare gegevens zoals IP-adres, contact- en loginformatie, veiligheidsvingerafdrukken en websiteprestatiegegevens. Loggegevens helpen Cloudflare bijvoorbeeld om nieuwe bedreigingen te detecteren. Dit stelt Cloudflare in staat om een hoog niveau van beveiliging voor onze website te garanderen. Cloudflare verwerkt deze gegevens als onderdeel van de diensten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit omvat uiteraard ook de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO). Cloudflare werkt ook samen met providers van derden. Deze mogen alleen persoonsgegevens verwerken in opdracht van Cloudflare en in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensbescherming en andere vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen. Cloudflare deelt geen persoonlijke gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van ons.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Cloudflare slaat uw informatie voornamelijk op in de VS en de Europese Economische Ruimte. Cloudflare kan de hierboven beschreven informatie van over de hele wereld overdragen en benaderen. In het algemeen bewaart Cloudflare de gegevens op gebruikersniveau voor domeinen in de versies Free, Pro en Business minder dan 24 uur. Voor Enterprise-domeinen waarop Cloudflare Logs (voorheen Enterprise LogShare of ELS) is ingeschakeld, kunnen gegevens maximaal 7 dagen worden bewaard. Als IP-adressen echter beveiligingswaarschuwingen bij Cloudflare veroorzaken, kunnen er uitzonderingen zijn op de hierboven vermelde bewaarperiode.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Cloudflare bewaart gegevenslogs alleen zo lang als nodig is en deze gegevens worden in de meeste gevallen ook weer binnen 24 uur verwijderd. Cloudflare slaat ook geen persoonlijke gegevens op, zoals uw IP-adres. Er is echter informatie die Cloudflare voor onbepaalde tijd opslaat als onderdeel van haar permanente logboeken om de algemene prestaties van Cloudflare Resolver te verbeteren en om eventuele veiligheidsrisico’s te identificeren. Om precies te weten te komen welke permanente logboeken worden opgeslagen, kunt u terecht op https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/. Alle gegevens die Cloudflare verzamelt (tijdelijk of permanent) worden geschoond van alle persoonlijke gegevens. Alle permanente logs worden ook geanonimiseerd door Cloudflare.

Cloudflare stelt in haar privacybeleid dat zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud die zij ontvangt. Als u Cloudflare bijvoorbeeld vraagt of zij uw inhoud kunnen bijwerken of verwijderen, verwijst Cloudflare u in principe door naar ons als de websitebeheerder. U kunt ook de volledige verzameling en verwerking van uw gegevens door Cloudflare volledig voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker in uw browser te integreren.

Rechtsgrondslag

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Cloudflare, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze door Cloudflare worden verzameld.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Cloudflare om onze online dienst te optimaliseren en veiliger te maken. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken Cloudflare echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Cloudflare verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Cloudflare gebruikt standaard contractuele clausules goedgekeurd door de EU Commissie (= Art. 46. para. 2 en 3 DSGVO) als de basis voor gegevensverwerking bij ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Cloudflare te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U vindt het besluit en de clausules onder meer hier: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u op https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

Overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) Cloudflare

In overeenstemming met artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met Cloudflare. Wat een GCU precies is en vooral wat er in een GCU moet staan, kunt u lezen in onze algemene rubriek “Orderverwerkingsovereenkomst (GCU)”.

Deze overeenkomst is wettelijk verplicht omdat Cloudflare namens ons persoonsgegevens verwerkt. Het verduidelijkt dat Amazon Web Cloudflare alleen gegevens mag verwerken die zij van ons ontvangen volgens onze instructies en moet voldoen aan de GDPR. U vindt de link naar de orderverwerkingsovereenkomst (AVV) op https://www.cloudflare.com/de-de/cloudflare-customer-dpa/.

Inleiding tot het Cookie Consent Management Platform

Samenvatting van het Cookie Consent Management Platform
👥 Betrokkenen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Het verkrijgen en beheren van toestemming voor bepaalde cookies en daarmee het gebruik van bepaalde tools.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens die worden gebruikt om de ingestelde cookie-instellingen te beheren, zoals IP-adres, tijdstip van toestemming, type toestemming, individuele toestemmingen. Meer details hierover zijn te vinden bij het respectieve gebruikte instrument.
📅 Bewaartijd: Afhankelijk van het gebruikte gereedschap, moet u voorbereid zijn op periodes van meerdere jaren.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is een Cookie Consent Management Platform?

Wij gebruiken Consent Management Platform (CMP) software op onze website om ons en u te helpen correct en veilig om te gaan met scripts en cookies die in gebruik zijn. De software creëert automatisch een cookie-pop-up, scant en controleert alle scripts en cookies, geeft u toestemming voor cookies zoals vereist door de wet op de gegevensbescherming en helpt ons en u om alle cookies bij te houden. Met de meeste hulpmiddelen voor het beheer van de toestemming voor cookies worden alle bestaande cookies geïdentificeerd en gecategoriseerd. U als websitebezoeker bepaalt dan zelf of en welke scripts en cookies u wel of niet toestaat. De volgende grafiek illustreert de relatie tussen browser, webserver en CMP.

Waarom gebruiken wij een tool voor cookiebeheer?

Ons doel is u de best mogelijke transparantie te bieden op het gebied van gegevensbescherming. Bovendien zijn wij daartoe ook wettelijk verplicht. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over alle hulpmiddelen en alle cookies die gegevens van u kunnen opslaan en verwerken. Het is ook uw recht om zelf te beslissen welke cookies u accepteert en welke niet. Om u dit recht te kunnen verlenen, moeten wij eerst precies weten welke cookies er op onze website terecht zijn gekomen. Dankzij een cookiebeheerprogramma dat de website regelmatig scant op alle bestaande cookies, zijn wij op de hoogte van alle cookies en kunnen wij u hierover DSGVO-conforme informatie verstrekken. U kunt dan cookies accepteren of weigeren via het toestemmingssysteem.

Welke gegevens worden verwerkt?

In het kader van onze tool voor cookiebeheer kunt u elke cookie afzonderlijk zelf beheren en hebt u volledige controle over de opslag en verwerking van uw gegevens. De verklaring van uw toestemming wordt opgeslagen, zodat wij u niet bij elk nieuw bezoek aan onze website hoeven te ondervragen en wij uw toestemming ook kunnen bewijzen indien de wet dat vereist. Dit wordt opgeslagen in een opt-in cookie of op een server. Afhankelijk van de aanbieder van het cookiebeheerprogramma varieert de opslagperiode van uw toestemming om cookies te plaatsen. In de meeste gevallen worden deze gegevens (bv. pseudonieme gebruikers-ID, tijdstip van toestemming, details van cookie-categorieën of -tools, browser- en apparaatinformatie) maximaal twee jaar bewaard.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen. Sommige cookies worden al gewist nadat u de website hebt verlaten, andere kunnen nog enkele jaren in uw browser worden bewaard. De precieze duur van de gegevensverwerking hangt af van het gebruikte instrument, maar in de meeste gevallen moet u rekening houden met een opslagperiode van verscheidene jaren. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal precieze informatie over de duur van de gegevensverwerking.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Informatie over speciale hulpmiddelen voor het beheer van cookies, indien beschikbaar, vindt u in de volgende rubrieken.

Rechtsgrondslag

Indien u akkoord gaat met cookies, worden uw persoonsgegevens via deze cookies verwerkt en opgeslagen. Indien wij cookies mogen gebruiken op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO), is deze toestemming ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies of de verwerking van uw gegevens. Om de toestemming voor cookies te kunnen beheren en u in staat te stellen uw toestemming te geven, gebruiken wij software voor het beheer van cookies. Het gebruik van deze software stelt ons in staat de website efficiënt te exploiteren op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften, hetgeen een legitiem belang vormt (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO).

BorlabsCookie Privacybeleid

Wij gebruiken BorlabsCookie op onze website, dat onder meer een hulpmiddel is om uw toestemming voor cookies op te slaan. De dienstverlener is het Duitse bedrijf Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland. U kunt meer te weten komen over de gegevens die door het gebruik van BorlabsCookie worden verwerkt in het privacybeleid op https://de.borlabs.io/datenschutz/.

Beveiliging & anti-spam

Beveiliging & Anti-Spam Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Cyberveiligheid
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals uw IP-adres, naam of technische gegevens zoals browserversieMeer
details vindt u hieronder en in de afzonderlijke privacyteksten.
📅 Bewaartermijn: de gegevens worden grotendeels bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de dienst.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Beveiliging & Anti-Spam Software?

Met zogenaamde security & anti-spam software kunt u zichzelf beschermen en kunnen wij onszelf beschermen tegen allerlei spam of phishing emails en mogelijke andere cyberaanvallen. Spam is reclamemail van een massamailing waar je niet zelf om hebt gevraagd. Dergelijke mails worden ook wel data-rommel genoemd en kunnen ook kosten veroorzaken. Phishingmails daarentegen zijn berichten die erop gericht zijn via nepnieuws of websites vertrouwen te wekken om persoonlijke gegevens te verkrijgen. Anti-spam software beschermt meestal tegen ongewenste spamberichten of kwaadaardige mails die bijvoorbeeld virussen in ons systeem kunnen brengen. Wij gebruiken ook algemene firewall- en beveiligingssystemen die onze computers beschermen tegen ongewenste netwerkaanvallen.

Waarom gebruiken wij beveiligings- en anti-spam software?

Wij hechten bijzonder veel belang aan de veiligheid op onze website. Per slot van rekening staat niet alleen onze veiligheid op het spel, maar vooral die van u. Helaas zijn cyberdreigingen in de wereld van IT en internet onderdeel van het dagelijks leven geworden. Hackers proberen vaak met behulp van een cyberaanval persoonlijke gegevens uit een IT-systeem te stelen. En daarom is een goed afweersysteem absoluut noodzakelijk. Een beveiligingssysteem bewaakt alle inkomende en uitgaande verbindingen met ons netwerk of onze computer. Om nog beter beschermd te zijn tegen cyberaanvallen, maken wij naast de gestandaardiseerde beveiligingssystemen op onze computer ook gebruik van andere externe beveiligingsdiensten. Onbevoegd dataverkeer wordt zo beter voorkomen en wij beschermen ons tegen cybercriminaliteit.

Welke gegevens worden verwerkt door beveiligings- en anti-spamsoftware?

Welke gegevens precies worden verzameld en opgeslagen, hangt natuurlijk af van de dienst in kwestie. Wij streven er echter altijd naar alleen programma’s te gebruiken die zeer spaarzaam gegevens verzamelen of alleen gegevens opslaan die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aangeboden dienst. In beginsel kan de dienst gegevens opslaan zoals naam, adres, IP-adres, e-mailadres en technische gegevens zoals browsertype of browserversie. Ook kunnen prestatie- en loggegevens worden verzameld om eventuele inkomende bedreigingen tijdig te detecteren. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de dienstverlening en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Dit omvat ook de GDPR in het geval van Amerikaanse aanbieders (via de standaardcontractbepalingen). Deze veiligheidsdiensten werken in sommige gevallen ook met derde dienstverleners die in opdracht en overeenkomstig het gegevensbeschermingsbeleid en verdere veiligheidsmaatregelen gegevens kunnen opslaan en/of verwerken. De gegevensopslag gebeurt meestal via cookies.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Beveiligingsprogramma’s slaan bijvoorbeeld gegevens op totdat u of wij de opslag van gegevens herroepen. In het algemeen worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan absoluut noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten. In veel gevallen ontbreekt het ons helaas aan precieze informatie van de aanbieders over de duur van de opslag.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of beveiligingssoftware van derden te allen tijde in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Aangezien bij dergelijke beveiligingsdiensten ook cookies kunnen worden gebruikt, raden wij u aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve instrumenten te lezen.

Rechtsgrondslag

Wij gebruiken de beveiligingsdiensten hoofdzakelijk op grond van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een goed beveiligingssysteem tegen diverse cyberaanvallen.

Voor bepaalde verwerkingen, met name het gebruik van cookies en het gebruik van beveiligingsfuncties, is uw toestemming vereist. Indien u ermee hebt ingestemd dat uw gegevens door geïntegreerde veiligheidsdiensten worden verwerkt en opgeslagen, vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). De meeste van de door ons gebruikte diensten plaatsen cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te bekijken.

Informatie over speciaal gereedschap – indien beschikbaar – vindt u in de volgende hoofdstukken.

Google reCAPTCHA Privacybeleid

Google reCAPTCHA Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstprestaties en bescherming tegen cyberaanvallen.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, browserinformatie, uw besturingssysteem, beperkte locatie en gebruiksgegevensMeer
details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de opgeslagen gegevens.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is reCAPTCHA?

Ons belangrijkste doel is om onze website voor u en voor ons zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Om dit te garanderen gebruiken wij Google reCAPTCHA van de firma Google Inc. Voor het Europese gebied is de firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met reCAPTCHA kunnen wij vaststellen of u werkelijk een mens van vlees en bloed bent en geen robot of andere spamsoftware. Onder spam verstaan wij alle ongevraagde informatie die ons elektronisch wordt toegezonden. Bij de klassieke CAPTCHAS moest je meestal tekst- of beeldpuzzels oplossen om de informatie te verifiëren. Met reCAPTCHA van Google hoeven we u meestal niet lastig te vallen met dergelijke puzzels. Hier volstaat het in de meeste gevallen een vakje aan te kruisen en zo te bevestigen dat u geen bot bent. Met de nieuwe Invisible reCAPTCHA versie hoeft u niet eens meer een vinkje te zetten. Hoe dat precies in zijn werk gaat en vooral welke gegevens daarvoor worden gebruikt, komt u te weten in dit privacybeleid.

reCAPTCHA is een gratis captcha-dienst van Google die websites beschermt tegen spamsoftware en misbruik door niet-menselijke bezoekers. Het meest gebruikelijke gebruik van deze dienst is wanneer u formulieren invult op het internet. Een captcha-dienst is een soort automatische Turing-test die ervoor moet zorgen dat een actie op het internet door een mens wordt uitgevoerd en niet door een bot. Bij de klassieke Turingtest (genoemd naar de computerwetenschapper Alan Turing) bepaalt een mens het onderscheid tussen een bot en een mens. Bij captcha’s wordt dit ook gedaan door de computer of een softwareprogramma. Klassieke captcha’s werken met kleine taken die voor mensen gemakkelijk op te lossen zijn, maar voor machines aanzienlijke moeilijkheden opleveren. Met reCAPTCHA hoeft u niet langer actief puzzels op te lossen. Het instrument gebruikt moderne risico-technieken om mensen van bots te onderscheiden. Hier hoeft u alleen het tekstveld “I am not a robot” aan te vinken of met Invisible reCAPTCHA is zelfs dat niet meer nodig. Met reCAPTCHA wordt een JavaScript-element in de broncode geïntegreerd en vervolgens draait de tool op de achtergrond en analyseert uw gebruikersgedrag. Uit deze gebruikersacties berekent de software een zogenaamde captcha-score. Google gebruikt deze score om te berekenen hoe waarschijnlijk het is dat je een mens bent, zelfs voordat de captcha is ingevoerd. reCAPTCHA of captcha’s in het algemeen worden altijd gebruikt wanneer bots bepaalde acties zouden kunnen manipuleren of misbruiken (zoals registraties, enquêtes, enz.).

Waarom gebruiken wij reCAPTCHA op onze website?

We willen alleen mensen van vlees en bloed op onze site verwelkomen. Bots of spamsoftware van welke soort dan ook kunnen veilig thuisblijven. Daarom halen wij alles uit de kast om onszelf te beschermen en u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Om deze reden gebruiken wij Google reCAPTCHA van Google. Op die manier kunnen we er vrij zeker van zijn dat we een “bot-vrije” website blijven. Door reCAPTCHA te gebruiken, worden gegevens doorgestuurd naar Google om te bepalen of u daadwerkelijk een mens bent. reCAPTCHA dient dus de veiligheid van onze website en, bij uitbreiding, uw veiligheid. Zonder reCAPTCHA zou het bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat een bot tijdens de registratie zoveel mogelijk e-mailadressen registreert om forums of blogs te “spammen” met ongewenste reclame-inhoud. Met reCAPTCHA kunnen we dergelijke botaanvallen vermijden.

Welke gegevens worden door reCAPTCHA opgeslagen?

reCAPTCHA verzamelt persoonsgegevens van gebruikers om te bepalen of de acties op onze website daadwerkelijk van mensen afkomstig zijn. Het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst kunnen dus aan Google worden doorgegeven. IP-adressen worden bijna altijd vooraf ingekort binnen de lidstaten van de EU of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat de gegevens op een server in de VS terechtkomen. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google, tenzij u tijdens het gebruik van reCAPTCHA bent ingelogd met uw Google-account. Eerst controleert het reCAPTCHA-algoritme of er al Google-cookies van andere Google-diensten (YouTube. Gmail, enz.) in uw browser zijn geplaatst. Vervolgens plaatst reCAPTCHA een extra cookie in uw browser en maakt een snapshot van uw browservenster.

De volgende lijst van verzamelde browser- en gebruikersgegevens pretendeert niet volledig te zijn. Het zijn veeleer voorbeelden van gegevens die, voor zover wij weten, door Google worden verwerkt.

 • Referrer URL (het adres van de pagina waar de bezoeker vandaan komt)
 • IP-adres (b.v. 256.123.123.1)
 • Info over het besturingssysteem (de software die uw computer in staat stelt te werken. Bekende besturingssystemen zijn Windows, Mac OS X of Linux).
 • Cookies (kleine tekstbestanden die gegevens in uw browser opslaan)
 • Muis- en toetsenbordgedrag (elke actie die u met de muis of het toetsenbord uitvoert, wordt opgeslagen)
 • Datum- en taalinstellingen (welke taal of datum u vooraf op uw PC hebt ingesteld, wordt opgeslagen).
 • Alle JavaScript-objecten (JavaScript is een programmeertaal waarmee websites zich aan de gebruiker kunnen aanpassen. JavaScript-objecten kunnen allerlei soorten gegevens onder één naam verzamelen).
 • Schermresolutie (geeft aan uit hoeveel pixels het beeldscherm bestaat)

Het staat buiten kijf dat Google deze gegevens gebruikt en analyseert nog voordat u het vakje “Ik ben geen robot” aanklikt. Bij de Invisible reCAPTCHA versie blijft zelfs het vinkje achterwege en verloopt het hele herkenningsproces op de achtergrond. Google vertelt u niet in detail hoeveel en welke gegevens het opslaat.

De volgende cookies worden gebruikt door reCAPTCHA: Hier verwijzen we naar de reCAPTCHA demoversie van Google op https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Al deze cookies vereisen een unieke identificatiecode voor traceringsdoeleinden. Hier is een lijst van cookies die Google reCAPTCHA heeft ingesteld op de demo-versie:

Naam: IDE
Waarde: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-112053024-8
Doel: Deze cookie wordt ingesteld door DoubleClick (ook eigendom van Google) om de acties van een gebruiker op de website te registreren en te rapporteren wanneer het om advertenties gaat. Hierdoor kan de doeltreffendheid van de reclame worden gemeten en kunnen passende optimaliseringsmaatregelen worden genomen. IDE wordt in browsers opgeslagen onder het domein doubleclick.net.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: 1P_JAR
Waarde: 2019-5-14-12
Doel: Deze cookie verzamelt statistieken over het gebruik van de website en meet conversies. Een conversie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een gebruiker een koper wordt. De cookie wordt ook gebruikt om relevante advertenties aan gebruikers te tonen. Bovendien kan de cookie worden gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meer dan eens te zien krijgt.
Vervaldatum: na één maand

Naam: ANID
Wert: U7j1v3dZa1120530240xgZFmiqWppRWKOr
Doel: We konden niet veel informatie over deze cookie vinden. In het privacybeleid van Google wordt de cookie vermeld in verband met “reclamecookies” zoals “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID”. ANID is opgeslagen onder domein google.com.
Vervaldatum: na 9 maanden

Naam: TOESTEMMING
Waarde: JA+AT.nl+20150628-20-0
Doel: Het cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-diensten te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te verifiëren, aanmeldingsfraude te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: NID
Wert: 0WmuWqy112053024zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Doel: NID wordt door Google gebruikt om advertenties af te stemmen op uw Google-zoekopdrachten. Met behulp van de cookie “onthoudt” Google uw vaakst ingevoerde zoekopdrachten of uw eerdere interactie met advertenties. Op deze manier krijg je altijd advertenties op maat. De cookie bevat een unieke ID om de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker te verzamelen voor reclamedoeleinden.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: DV
Wert: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc112053024-4
Doel: Zodra u het vakje “Ik ben geen robot” hebt aangevinkt, wordt dit cookie geplaatst. De cookie wordt door Google Analytics gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. DV verzamelt informatie in anonieme vorm en wordt ook gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Vervaldatum: na 10 minuten

Opmerking: Deze lijst kan niet als volledig worden beschouwd, omdat uit ervaring is gebleken dat Google de keuze van cookies van tijd tot tijd wijzigt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Door reCAPTCHA in te voegen, worden gegevens van u naar de server van Google verzonden. Waar deze gegevens precies worden opgeslagen, maakt Google niet duidelijk, zelfs niet na herhaalde navraag. Zonder bevestiging van Google kan worden aangenomen dat gegevens zoals muisinteractie, de tijd die op de website wordt doorgebracht of taalinstellingen worden opgeslagen op de Europese of Amerikaanse servers van Google. Het IP-adres dat uw browser aan Google doorgeeft, wordt doorgaans niet samengevoegd met andere gegevens van Google uit andere Google-diensten. Als u echter ingelogd bent op uw Google-account terwijl u de reCAPTCHA-plug-in gebruikt, zullen de gegevens worden samengevoegd. De afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van het bedrijf Google zijn hierop van toepassing.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Als u niet wilt dat er gegevens over u en uw gedrag aan Google worden doorgegeven, moet u zich volledig bij Google uitloggen en alle Google-cookies verwijderen voordat u onze website bezoekt of de reCAPTCHA-software gebruikt. In principe worden de gegevens automatisch aan Google doorgegeven zodra u onze site bezoekt. Om deze gegevens weer te verwijderen, moet u contact opnemen met Google support via https://support.google.com/?hl=de&tid=112053024.

Door onze website te gebruiken, stemt u dus in met de automatische verzameling, verwerking en gebruik van gegevens door Google LLC en zijn agenten.

Wanneer u dit instrument gebruikt, kunnen uw gegevens ook buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daarom niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende waarborgen bestaan (zoals contractuele standaardclausules van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google reCAPTCHA, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door Google reCAPTCHA.

Wij hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google reCAPTCHA om onze online dienst te optimaliseren en veiliger te maken. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Niettemin gebruiken wij Google reCAPTCHA alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google maakt gebruik van zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 par. 2 en 3 DSGVO) als basis voor de verwerking van gegevens voor ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of de overdracht van gegevens daar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaard contractuele bepalingen, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

U kunt iets meer te weten komen over reCAPTCHA op de webontwikkelaarspagina van Google op https://developers.google.com/recaptcha/. Google gaat hier wel dieper in op de technische ontwikkeling van reCAPTCHA, maar ook daar zult u tevergeefs zoeken naar precieze informatie over gegevensopslag en privacy-gerelateerde onderwerpen. Een goed overzicht van het basisgebruik van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van het bedrijf zelf op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Audio & Video Introductie

Samenvatting van het privacybeleid voor audio en video
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u hieronder in de desbetreffende teksten over gegevensbescherming.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden in het algemeen bewaard zolang als nodig is voor het doel van de dienst.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat zijn audio- en video-elementen?

Wij hebben audio- of video-elementen op onze website opgenomen, zodat u video’s kunt bekijken of muziek/podcasts rechtstreeks via onze website kunt beluisteren. De inhoud wordt verstrekt door dienstverleners. Alle inhoud wordt dus ook verkregen van de overeenkomstige servers van de aanbieders.

Dit zijn geïntegreerde functionele elementen van platforms zoals YouTube, Vimeo of Spotify. Het gebruik van deze portaalsites is meestal gratis, maar er kan ook betaalde inhoud worden gepubliceerd. Met behulp van deze embedded elementen kunt u de betreffende inhoud beluisteren of bekijken via onze website.

Wanneer u audio- of video-elementen op onze website gebruikt, kunnen ook persoonsgegevens over u worden doorgegeven aan, verwerkt en opgeslagen door de dienstverleners.

Waarom gebruiken wij audio- en video-elementen op onze website?

Natuurlijk willen wij u het beste aanbod doen op onze website. En wij zijn ons ervan bewust dat inhoud niet langer louter in tekst en statische beelden wordt overgebracht. In plaats van u gewoon een link naar een video te geven, bieden wij u rechtstreeks op onze website audio- en videoformaten aan die onderhoudend of informatief zijn en idealiter zelfs beide. Dit verbetert onze service en maakt het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot interessante inhoud. Naast onze teksten en afbeeldingen bieden wij dus ook video- en/of audio-inhoud aan.

Welke gegevens worden opgeslagen door audio- en video-elementen?

Wanneer u een pagina van onze website oproept die bijvoorbeeld een ingebedde video bevat, maakt uw server verbinding met de server van de dienstverlener. Daarbij worden ook gegevens van u aan de derde aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen. Sommige gegevens worden verzameld en opgeslagen ongeacht of u al dan niet een account hebt bij de derde aanbieder. Dit omvat gewoonlijk uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en andere algemene informatie over uw eindapparaat. Bovendien verzamelen de meeste providers ook informatie over uw webactiviteiten. Het gaat bijvoorbeeld om de duur van een sessie, het bouncepercentage, op welke knop u hebt geklikt of via welke website u de dienst gebruikt. Al deze informatie wordt meestal opgeslagen via cookies of pixel tags (ook wel web beacons genoemd). Gepseudonimiseerde gegevens worden gewoonlijk opgeslagen in cookies in uw browser. Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, kunt u altijd nagaan in het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder.

Duur van de gegevensverwerking

Hoe lang de gegevens precies op de servers van de derde aanbieders worden opgeslagen, kunt u hieronder in de tekst over gegevensbescherming van het desbetreffende hulpmiddel of in het privacybeleid van de aanbieder nalezen. In beginsel worden persoonsgegevens slechts zo lang verwerkt als absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten of producten. In de regel geldt dit ook voor derde aanbieders. In de meeste gevallen kunt u ervan uitgaan dat bepaalde gegevens gedurende verscheidene jaren op de servers van derde aanbieders zullen worden opgeslagen. Gegevens kunnen voor verschillende tijdsduur worden opgeslagen, met name in cookies. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen enkele jaren in uw browser worden bewaard.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft ongewijzigd tot de intrekking.

Aangezien de geïntegreerde audio- en videofuncties op onze site gewoonlijk ook gebruik maken van cookies, dient u ook ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Meer informatie over de behandeling en opslag van uw gegevens kunt u vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u via geïntegreerde audio- en video-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde audio- en video-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Vimeo Privacybeleid

Vimeo Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden in het algemeen bewaard zolang als nodig is voor het doel van de dienst.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Vimeo?

Wij gebruiken ook video’s van het bedrijf Vimeo op onze website. Het videoportaal wordt beheerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Met behulp van een plug-in kunnen wij u direct op onze website interessant videomateriaal laten zien. Daarbij kunnen bepaalde gegevens van u aan Vimeo worden doorgegeven. In dit privacybeleid laten wij u zien om welke gegevens het gaat, waarom wij Vimeo gebruiken en hoe u uw gegevens of de overdracht van gegevens kunt beheren of voorkomen.

Vimeo is een videoplatform dat in 2004 werd opgericht en dat het sinds 2007 mogelijk maakt om video’s in HD-kwaliteit te streamen. Sinds 2015 is het ook mogelijk om in 4k Ultra HD te streamen. Het gebruik van het portaal is gratis, maar er kan ook betaalde inhoud worden gepubliceerd. In vergelijking met marktleider YouTube, legt Vimeo de nadruk op inhoud van hoge kwaliteit. Enerzijds biedt het portaal veel artistieke inhoud, zoals muziekvideo’s en korte films, maar anderzijds ook wetenswaardige documentaires over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Waarom gebruiken we Vimeo op onze website?

Het doel van onze aanwezigheid op het web is om u de best mogelijke inhoud te bieden. En om dat zo laagdrempelig mogelijk te doen. Pas als we dit bereikt hebben, zijn we tevreden over onze service. De videodienst Vimeo helpt ons om dit doel te bereiken. Vimeo geeft ons de mogelijkheid om u inhoud van hoge kwaliteit rechtstreeks op onze website te presenteren. In plaats van u alleen een link naar een interessante video te geven, kunt u de video rechtstreeks op onze website bekijken. Dit breidt onze service uit en maakt het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot interessante inhoud. Naast onze teksten en beelden bieden wij dus ook video-inhoud aan.

Welke gegevens worden opgeslagen op Vimeo?

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt waarin een Vimeo video is ingesloten, maakt uw browser verbinding met de servers van Vimeo. Dit resulteert in een gegevensoverdracht. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt op de servers van Vimeo. Ongeacht of u een Vimeo-account hebt of niet, Vimeo verzamelt gegevens over u. Dit omvat uw IP-adres, technische informatie over uw browsertype, besturingssysteem of zeer elementaire apparaatinformatie. Verder slaat Vimeo informatie op over welke website u de Vimeo-dienst gebruikt en welke acties (webactiviteiten) u op onze website uitvoert. Deze webactiviteiten omvatten bijvoorbeeld de duur van de sessie, het bouncepercentage of op welke knop u hebt geklikt op onze website met een ingebouwde Vimeo-functie. Vimeo kan deze acties volgen en opslaan met behulp van cookies en soortgelijke technologieën.

Als u bij Vimeo bent ingelogd als geregistreerd lid, kunnen meestal meer gegevens worden verzameld, aangezien er mogelijk al meer cookies in uw browser zijn ingesteld. Bovendien zijn uw acties op onze website direct gekoppeld aan uw Vimeo-account. Om dit te voorkomen, moet u uitloggen bij Vimeo tijdens het “surfen” op onze website.

Hieronder tonen wij u cookies die door Vimeo worden geplaatst wanneer u zich op een website met een geïntegreerde Vimeo-functie bevindt. Deze lijst is niet volledig en gaat ervan uit dat u geen Vimeo-account hebt.

Naam: speler
Waarde: “”
Doel: Deze cookie slaat uw instellingen op voordat u een ingesloten Vimeo video afspeelt. Hierdoor krijgt u de volgende keer dat u een Vimeo video bekijkt weer uw voorkeursinstellingen.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: vuid
Wert: pl1046149876.614422590112053024-4
Doel:
Deze cookie verzamelt informatie over uw acties op websites die een Vimeo video hebben ingesloten.
Vervaldatum:
na 2 jaar

Opmerking: Deze twee cookies worden altijd geplaatst zodra u op een website bent met een ingesloten Vimeo video. Wanneer u de video bekijkt en op de knop klikt om de video bijvoorbeeld te “delen” of “leuk te vinden”, worden andere cookies geplaatst. Dit zijn ook cookies van derden, zoals _ga of _gat_UA-76641-8 van Google Analytics of _fbp van Facebook. Welke cookies hier precies worden geplaatst, hangt af van uw interactie met de video.

De volgende lijst toont een voorbeeld van mogelijke cookies die worden ingesteld wanneer u interactie heeft met de Vimeo video:

Naam: _abexps
Waarde: %5B%5D
Doel: Deze Vimeo-cookie helpt Vimeo om de instellingen die u hebt gemaakt te onthouden. Dit kan bijvoorbeeld een vooraf ingestelde taal, een regio of een gebruikersnaam zijn. In het algemeen slaat de cookie gegevens op over hoe u Vimeo gebruikt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: continuous_play_v3
Waarde: 1
Doel: Dit cookie is een first-party cookie van Vimeo. De cookie verzamelt informatie over hoe u de Vimeo-dienst gebruikt. De cookie registreert bijvoorbeeld wanneer u een video pauzeert of opnieuw afspeelt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _ga
Wert: GA1.2.1522249635.1578401280112053024-7
Doel: Dit cookie is een cookie van Google. Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gcl_au
Wert: 1.1.770887836.1578401279112053024-3
Doel: Deze cookie van Google AdSense wordt gebruikt om de advertenties op websites efficiënter te maken.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _fbp
Wert: fb.1.1578401280585.310434968
Doel: Dit is een cookie van Facebook. Deze cookie wordt gebruikt om advertenties of reclameproducten van Facebook of andere adverteerders weer te geven.
Vervaldatum: na 3 maanden

Vimeo gebruikt deze gegevens onder andere om zijn eigen dienst te verbeteren, met u te communiceren en om zijn eigen gerichte reclamemaatregelen in te stellen. Vimeo benadrukt op zijn website dat alleen first-party cookies (d.w.z. cookies van Vimeo zelf) worden gebruikt voor ingesloten video’s, zolang u geen interactie met de video heeft.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Vimeo heeft zijn hoofdkantoor in White Plains in de staat New York (VS). De diensten worden echter wereldwijd aangeboden. De onderneming maakt gebruik van computersystemen, databanken en servers in de VS en ook in andere landen. Uw gegevens kunnen dus ook worden opgeslagen en verwerkt op servers in Amerika. De gegevens blijven door Vimeo opgeslagen totdat het bedrijf geen economische reden meer heeft om ze op te slaan. Daarna worden de gegevens gewist of anoniem gemaakt.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies in uw browser te beheren volgens uw wensen. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat Vimeo cookies plaatst en zo informatie over u verzamelt, kunt u cookies op elk moment in uw browserinstellingen verwijderen of deactiveren. Afhankelijk van de browser, werkt dit een beetje anders. Wij wijzen u erop dat na het deactiveren/verwijderen van cookies verschillende functies mogelijk niet meer in hun volle omvang beschikbaar zijn. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Als u een geregistreerd Vimeo-lid bent, kunt u de gebruikte cookies ook beheren in de instellingen op Vimeo.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u via ingesloten Vimeo-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, wordt deze toestemming beschouwd als de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Niettemin gebruiken wij de geïntegreerde Vimeo-elementen alleen als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. Vimeo plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Wij raden u daarom aan onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of cookierichtlijnen van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

Vimeo verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Vimeo gebruikt zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen gevestigd zijn (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Vimeo zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Voor meer informatie over Vimeo’s standaard contractuele clausules, zie https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights.

Meer informatie over Vimeo’s gebruik van cookies vindt u op https://vimeo.com/cookie_policy en informatie over Vimeo’s gegevensbescherming op https://vimeo.com/privacy.

YouTube privacybeleid

YouTube privacybeleid samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden in het algemeen bewaard zolang als nodig is voor het doel van de dienst.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is YouTube?

Wij hebben YouTube-video’s geïntegreerd op onze website. Hierdoor kunnen wij interessante video’s direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming van Google is. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina van onze website oproept waarin een YouTube-video is ingesloten, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van YouTube of Google. Daarbij worden verschillende gegevens overgedragen (afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking in Europa.

In het volgende willen wij meer in detail uitleggen welke gegevens worden verwerkt, waarom wij YouTube-video’s hebben opgenomen en hoe u uw gegevens kunt beheren of verwijderen.

Op YouTube kunnen gebruikers gratis video’s bekijken, beoordelen, becommentariëren en uploaden. De afgelopen jaren is YouTube uitgegroeid tot een van de belangrijkste socialemediakanalen wereldwijd. Om ons in staat te stellen video’s op onze website weer te geven, stelt YouTube een codefragment ter beschikking dat wij op onze site hebben opgenomen.

Waarom gebruiken we YouTube-video’s op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste inhoud. Wij streven ernaar u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden op onze website. En natuurlijk kunnen we niet zonder interessante video’s. Met behulp van onze embedded video’s bieden wij u naast onze teksten en afbeeldingen nog meer nuttige inhoud aan. Bovendien maken de embedded video’s onze website beter vindbaar in de zoekmachine van Google. Ook kan Google, wanneer wij advertenties via Google Ads laten lopen, dankzij de verzamelde gegevens deze advertenties echt alleen laten zien aan mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij te bieden hebben.

Welke gegevens worden door YouTube opgeslagen?

Zodra u een van onze pagina’s bezoekt waarin een YouTube-video is ingesloten, plaatst YouTube ten minste één cookie die uw IP-adres en onze URL opslaat. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw interacties op onze website gewoonlijk aan uw profiel toewijzen met behulp van cookies. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of uw internetprovider. Andere gegevens kunnen zijn: contactgegevens, eventuele beoordelingen, het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten op YouTube.

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account of YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatiecode die is gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. Uw voorkeurstaalinstelling blijft bijvoorbeeld behouden. Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden geplaatst.

In de volgende lijst tonen wij cookies die in een test in de browser werden geplaatst. Enerzijds tonen we cookies die worden geplaatst zonder dat er een ingelogd YouTube-account is. Anderzijds tonen wij cookies die zijn ingesteld met een ingelogde account. De lijst kan niet beweren volledig te zijn omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5Y112053024-1
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube-video’s op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 95Chz8bagyU
Doel: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina’s (met ingesloten YouTube-video) te schatten.
Vervaldatum: na 8 maanden

Andere cookies die worden geplaatst wanneer u bent ingelogd met uw YouTube-account:

Naam: APISID
Wert: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7112053024-
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel van uw interesses op te stellen. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: TOESTEMMING
Waarde: JA+AT.nl+20150628-20-0
Doel: Het cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-diensten te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te verifiëren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: HSID
Waarde: AcRwpgUik9Dveht0I
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses aan te maken. Deze gegevens helpen om gepersonaliseerde reclame te tonen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
Waarde: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Doel: Deze cookie slaat informatie op over uw inloggegevens.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SAPISID
Waarde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Doel: Deze cookie identificeert uw browser en apparaat op een unieke manier. Het wordt gebruikt om een profiel over uw interesses op te stellen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SID
Waarde: oQfNKjAsI112053024-.
Doel: Dit cookie slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogtijd op in digitaal ondertekende en gecodeerde vorm.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SIDCC
Waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Doel: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en welke advertenties u mogelijk hebt gezien voordat u onze site bezocht.
Vervaldatum: na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens die YouTube van u ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op servers van Google. De meeste van deze servers bevinden zich in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kunt u precies zien waar de datacentra van Google zich bevinden. Uw gegevens zijn verdeeld over de servers. Dit betekent dat de gegevens sneller kunnen worden geraadpleegd en beter beschermd zijn tegen manipulatie.

Google slaat de verzamelde gegevens gedurende verschillende perioden op. Sommige gegevens kunt u op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte tijd automatisch verwijderd en weer andere worden door Google voor een langere periode opgeslagen. Sommige gegevens (zoals items uit “Mijn Activiteit”, foto’s of documenten, producten) die in uw Google-account zijn opgeslagen, blijven bewaard totdat u ze verwijdert. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u bepaalde gegevens verwijderen die aan uw apparaat, browser of app zijn gekoppeld.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

In principe kunt u gegevens in het Google-account handmatig verwijderen. Met de in 2019 ingevoerde automatische verwijderingsfunctie van locatie- en activiteitsgegevens wordt de informatie afhankelijk van uw beslissing opgeslagen – 3 of 18 maanden en vervolgens verwijderd.

Of u nu een Google-account hebt of niet, u kunt uw browser configureren om cookies van Google te verwijderen of uit te schakelen. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u via ingesloten YouTube-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Niettemin gebruiken wij de ingesloten YouTube-elementen alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. YouTube plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Wij raden u daarom aan onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of cookierichtlijnen van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

YouTube verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

YouTube gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht aldaar. Deze clausules verplichten YouTube ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming na te leven wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U vindt het besluit en de clausules onder meer hier: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Aangezien YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gezamenlijk privacybeleid. Als u meer wilt weten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, raden wij u het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=de aan.

YouTube Abonneren knop Privacybeleid

Wij hebben de YouTube Subscribe knop op onze website geïnstalleerd. Je kunt de knop meestal herkennen aan het klassieke YouTube-logo. In het logo staan de woorden “Subscribe” of “YouTube” in witte letters op een rode achtergrond en het witte “Play”-symbool links daarvan. De knop kan echter ook in een ander design worden weergegeven.

Ons YouTube-kanaal biedt u altijd grappige, interessante of spannende video’s. Met de ingebouwde “Abonneer” knop, kunt u zich abonneren op ons kanaal direct vanaf onze website en hoeft u niet naar de YouTube website te gaan. Wij willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken om toegang te krijgen tot onze uitgebreide inhoud. Houdt u er rekening mee dat YouTube uw gegevens kan opslaan en verwerken.

Wanneer je op onze site een ingebouwde abonnementsknop ziet, plaatst YouTube – volgens Google – ten minste één cookie. Deze cookie slaat uw IP-adres en onze URL op. YouTube kan op deze manier ook informatie over je browser, je geschatte locatie en je standaardtaal te weten komen. In onze test werden de volgende vier cookies geplaatst zonder dat je was ingelogd op YouTube:

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5112053024Y
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube-video’s op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 11205302495Chz8bagyU
Doel: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina’s (met ingesloten YouTube-video) te schatten.
Vervaldatum: na 8 maanden

Opmerking: Deze cookies werden geplaatst na een test en kunnen niet beweren volledig te zijn.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube veel van uw acties/interacties op onze website opslaan met behulp van cookies en deze toewijzen aan uw YouTube-account. YouTube ontvangt bijvoorbeeld informatie over hoe lang u op onze site surft, welk browsertype u gebruikt, welke schermresolutie uw voorkeur heeft of welke acties u uitvoert.

YouTube gebruikt deze gegevens enerzijds om zijn eigen diensten en aanbiedingen te verbeteren, en anderzijds om analyses en statistieken te verstrekken aan adverteerders (die Google Ads gebruiken).

Introductie webdesign

Web Design Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: De gebruikerservaring verbeteren.
📓 Verwerkte gegevens: Welke gegevens worden verwerkt, hangt grotendeels af van de gebruikte diensten. Meestal gaat het om IP-adres, technische gegevens, taalinstellingen, browserversie, schermresolutie en naam van de browser. Meer details hierover kunt u vinden in de respectieve gebruikte webdesigntools.
📅 Opslagduur: afhankelijk van het gebruikte gereedschap.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is webdesign?

Wij gebruiken verschillende hulpmiddelen op onze website die ons webontwerp dienen. Bij webdesign gaat het er niet, zoals vaak wordt aangenomen, alleen om dat onze website er mooi uitziet, maar ook om functionaliteit en prestaties. Maar een website er goed laten uitzien is natuurlijk ook een van de grote doelen van professioneel webdesign. Webdesign is een tak van media design en houdt zich bezig met zowel het visuele als het structurele en functionele ontwerp van een website. Het doel is webdesign te gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. In webontwerpjargon wordt dit user experience (UX) en usability genoemd. Gebruikerservaring verwijst naar alle indrukken en ervaringen die de websitebezoeker op een website opdoet. Een sub-item van gebruikerservaring is bruikbaarheid. Het gaat hier om de gebruiksvriendelijkheid van een website. Het gaat er hier vooral om dat inhoud, subpagina’s of producten duidelijk gestructureerd zijn en dat u gemakkelijk en snel kunt vinden wat u zoekt. Om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden, maken wij ook gebruik van zogenaamde webontwerptools van derden. In dit privacybeleid omvat de categorie “webdesign” dus alle diensten die het ontwerp van onze website verbeteren. Dit kunnen bijvoorbeeld lettertypes, diverse plug-ins of andere geïntegreerde webdesignfuncties zijn.

Waarom gebruiken we web design tools?

Hoe u informatie op een website tot u neemt, hangt in grote mate af van de structuur, de functionaliteit en de visuele perceptie van de website. Daarom werd een goed en professioneel webdesign ook voor ons steeds belangrijker. Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze website en zien dit ook als een verlengde service voor u als websitebezoeker. Bovendien heeft een mooie en goed functionerende website voor ons ook economische voordelen. U zult ons immers alleen bezoeken en van onze aanbiedingen gebruik maken als u zich volledig op uw gemak voelt.

Welke gegevens worden opgeslagen door webdesign-tools?

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er webdesignelementen in onze pagina’s zijn ingebed die ook gegevens kunnen verwerken. Om welke gegevens het precies gaat, hangt natuurlijk sterk af van de gebruikte instrumenten. Hieronder kunt u precies zien welke hulpmiddelen wij voor onze website gebruiken. Wij raden u aan ook de respectieve gegevensbeschermingsverklaring van de gebruikte instrumenten te lezen voor meer gedetailleerde informatie over gegevensverwerking. In de meeste gevallen zult u daar te weten komen welke gegevens worden verwerkt, of er cookies worden gebruikt en hoe lang de gegevens worden bewaard. Fonts, zoals bijvoorbeeld Google Fonts, sturen ook automatisch informatie zoals taalinstellingen, IP-adres, browserversie, browserbeeldschermresolutie en browsernaam naar de servers van Google.

Duur van de gegevensverwerking

Hoe lang gegevens worden verwerkt is zeer individueel en hangt af van de gebruikte webdesign-elementen. Indien bijvoorbeeld cookies worden gebruikt, kan de bewaringstermijn zo kort zijn als een minuut of zo lang als een paar jaar. Wilt u hier meer over weten? Hiervoor raden wij u onze algemene tekstrubriek over cookies aan, evenals de verklaringen inzake gegevensbescherming van de gebruikte instrumenten. Daar kunt u meestal precies zien welke cookies worden gebruikt en welke informatie daarin wordt opgeslagen. Google font-bestanden, bijvoorbeeld, worden één jaar bewaard. Dit is om de laadtijd van een website te verbeteren. In beginsel worden gegevens niet langer opgeslagen dan nodig is voor het verlenen van de dienst. In geval van wettelijke vereisten kunnen gegevens ook langer worden bewaard.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. Onder webdesign-elementen (meestal voor lettertypes) bevinden zich echter ook gegevens die niet zo gemakkelijk kunnen worden gewist. Dit is het geval wanneer gegevens automatisch rechtstreeks bij het oproepen van een pagina worden verzameld en aan een derde aanbieder (zoals Google) worden doorgegeven. Neem in dat geval contact op met de ondersteuning van de desbetreffende provider. In het geval van Google, kunt u de ondersteuning bereiken op https://support.google.com/?hl=de.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van webdesigntools, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij het gebruik van webdesigntools. Van onze kant is er ook een rechtmatig belang om het webontwerp op onze website te verbeteren. Alleen dan kunnen wij u immers een mooi en professioneel webaanbod doen. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Niettemin gebruiken wij webdesigntools alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij willen dit hier in ieder geval nogmaals benadrukken.

Informatie over speciale hulpmiddelen voor webdesign – indien beschikbaar – is te vinden in de volgende hoofdstukken.

Adobe Fonts Privacybeleid

Wij gebruiken Adobe Fonts, een web font hosting service, op onze website. De dienstverlener is de Amerikaanse onderneming Adobe Inc. De Ierse onderneming Adobe Systems Software Ireland Companies, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland, is verantwoordelijk voor de Europese regio.

Adobe verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Adobe gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name de VS) of voor gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt Adobe zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Meer informatie over de verwerkte gegevens en de standaardcontractbepalingen bij Adobe is te vinden op https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

 

 

Font Awesome Privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Font Awesome
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening.
📓 Verwerkte gegevens: zoals IP-adres en en welke pictogrambestanden worden geladenMeer
details hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: bestanden in identificeerbare vorm worden enkele weken bewaard.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Font Awesome?

Wij gebruiken Font Awesome van het Amerikaanse bedrijf Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA) op onze website. Wanneer u een van onze websites oproept, wordt het Font Awesome-weblettertype (met name pictogrammen) geladen via het Font Awesome Content Delivery Network (CDN). Op deze wijze worden de teksten of lettertypen en pictogrammen op de juiste wijze op elk eindapparaat weergegeven. In dit privacybeleid gaan wij nader in op de gegevensopslag en gegevensverwerking door deze dienst.

Pictogrammen spelen een steeds belangrijkere rol voor websites. Font Awesome is een weblettertype dat speciaal is ontwikkeld voor webdesigners en webontwikkelaars. Met Font Awesome kunnen pictogrammen naar wens worden geschaald en gekleurd met behulp van de CSS-stijlbladtaal. Op die manier vervangen zij oude beeldiconen. Font Awesome CDN is de eenvoudigste manier om pictogrammen of lettertypen naar uw website te uploaden. We hoefden alleen maar een klein stukje code aan onze website toe te voegen.

Waarom gebruiken we Font Awesome op onze website?

Met Font Awesome kan de inhoud van onze website beter worden gepresenteerd. Dit maakt het voor u gemakkelijker om uw weg te vinden op onze website en om de inhoud te begrijpen. Met de pictogrammen kunt u soms zelfs hele woorden vervangen en zo ruimte besparen. Dit is vooral handig wanneer we inhoud speciaal voor smartphones optimaliseren.  Deze pictogrammen worden ingevoegd als HMTL-code in plaats van als een afbeelding. Hierdoor kunnen we de iconen met CSS precies zo aanpassen als we willen. Tegelijkertijd verbeteren we ook onze laadsnelheid met Font Awesome omdat het alleen HTML-elementen zijn en geen pictogramafbeeldingen. Al deze voordelen helpen ons om de website nog duidelijker, frisser en sneller voor u te maken.

Welke gegevens worden opgeslagen door Font Awesome?

Het Font Awesome Content Delivery Network (CDN) wordt gebruikt om pictogrammen en symbolen te laden. CDN’s zijn netwerken van servers die wereldwijd zijn verspreid en het mogelijk maken om bestanden snel van dichtbij te laden. Dus zodra u een van onze pagina’s oproept, worden de bijbehorende pictogrammen ook geleverd door Font Awesome.

Om de webfonts te kunnen laden, moet uw browser een verbinding tot stand brengen met de servers van het bedrijf Fonticons, Inc. Daarbij wordt uw IP-adres herkend. Font Awesome verzamelt ook gegevens over welke pictogrambestanden worden gedownload en wanneer. Voorts worden ook technische gegevens, zoals uw browserversie, schermresolutie of het tijdstip van de opgeroepen pagina, doorgegeven.

Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen om de volgende redenen

 • om content delivery netwerken te optimaliseren
 • om technische fouten op te sporen en te corrigeren
 • om CDN’s te beschermen tegen misbruik en aanvallen
 • om de kosten te kunnen berekenen van Font Awesome Pro klanten
 • om de populariteit van iconen te achterhalen
 • om te weten welke computer en software u gebruikt

Als uw browser geen weblettertypen toestaat, wordt automatisch een standaardlettertype van uw PC gebruikt. Voor zover wij op dit moment weten, worden er geen cookies geplaatst. We staan in contact met de privacy-afdeling van Font Awesome en laten het u weten zodra we meer weten.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Font Awesome slaat gegevens over het gebruik van het Content Delivery Network op op servers die zich eveneens in de Verenigde Staten van Amerika bevinden. De CDN-servers bevinden zich echter wereldwijd en slaan gebruikersgegevens op waar u zich ook bevindt. In identificeerbare vorm worden de gegevens gewoonlijk slechts enkele weken bewaard. Geaggregeerde gebruiksstatistieken van de CDN’s kunnen langer worden bewaard. Persoonsgegevens vallen hier niet onder.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Font Awesome slaat, voor zover wij weten, geen persoonlijke gegevens op over de netwerken voor het leveren van inhoud. Als u niet wilt dat er gegevens worden opgeslagen over de pictogrammen die u gebruikt, kunt u onze website helaas niet bezoeken. Als uw browser webfonts niet toestaat, worden geen gegevens verzonden of opgeslagen. In dat geval wordt gewoon het standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Rechtsgrondslag

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Font Awesome, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens de verzameling door Font Awesome.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Font Awesome om onze online service te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Niettemin gebruiken we Font Awesome alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Font Awesome. Dit kan ertoe leiden dat gegevens niet worden verwerkt en anoniem worden opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere Font Awesome-diensten waar u een gebruikersaccount hebt.

Als u meer wilt weten over Font Awesome en hoe zij omgaan met gegevens, raden wij u aan het privacybeleid te lezen op https://fontawesome.com/privacy en de hulppagina op https://fontawesome.com/support.

Google Fonts Privacybeleid

Google Fonts Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres en CSS- en lettertype-aanvragenMeer
details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: Font-bestanden worden gedurende één jaar door Google opgeslagen.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat zijn Google Fonts?

Wij gebruiken Google Fonts op onze website. Dit zijn de “Google Fonts” van de firma Google Inc. Voor het Europese gebied is de firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten.

U hoeft niet in te loggen of een wachtwoord in te voeren om Google Fonts te gebruiken. Bovendien worden in uw browser geen cookies opgeslagen. De bestanden (CSS, fonts) worden opgevraagd via de Google-domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Volgens Google staan de aanvragen voor CSS en lettertypes volledig los van alle andere Google-diensten. Als u een Google-account hebt, hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw Google-accountgegevens aan Google worden doorgegeven wanneer u Google Fonts gebruikt. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte lettertypes en slaat deze gegevens veilig op. Wij zullen nader ingaan op hoe de gegevensopslag er precies uitziet.

Google Fonts (voorheen Google Web Fonts) is een directory van meer dan 800 lettertypes die Google gratis ter beschikking stelt van uw gebruikers.

Veel van deze lettertypen zijn gepubliceerd onder de SIL Open Font License, terwijl andere zijn gepubliceerd onder de Apache License. Beide zijn vrije software licenties.

Waarom gebruiken wij Google Fonts op onze website?

Met Google Fonts kunnen we lettertypes op onze eigen website gebruiken en hoeven we ze niet te uploaden naar onze eigen server. Google Fonts is een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van onze website hoog te houden. Alle Google Fonts worden automatisch geoptimaliseerd voor het web en dit bespaart datavolume en is een groot voordeel, vooral voor gebruik op mobiele apparaten. Wanneer u onze site bezoekt, zorgt de lage bestandsgrootte voor een snelle laadtijd. Bovendien zijn Google Fonts veilige web fonts. Verschillende beeldsynthesesystemen (rendering) in verschillende browsers, besturingssystemen en mobiele toestellen kunnen tot fouten leiden. Dergelijke fouten kunnen soms het uitzicht van teksten of hele webpagina’s vertekenen. Dankzij het snelle Content Delivery Network (CDN) zijn er geen cross-platform problemen met Google Fonts. Google Fonts ondersteunt alle belangrijke browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) en werkt betrouwbaar op de meeste moderne mobiele besturingssystemen, waaronder Android 2.2+ en iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Daarom gebruiken we Google Fonts, zodat we onze hele online dienst zo mooi en consistent mogelijk kunnen presenteren.

Welke gegevens worden door Google opgeslagen?

Wanneer u onze website bezoekt, worden de lettertypes herladen via een server van Google. Deze externe oproep zendt gegevens naar de Google-servers. Op die manier herkent Google ook dat u of uw IP-adres onze website bezoekt. De Google Fonts API werd ontwikkeld om het gebruik, de opslag en het verzamelen van eindgebruikersgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is voor de correcte levering van lettertypes. API staat overigens voor “Application Programming Interface” en dient onder meer als gegevenszender in de softwaresector.

Google Fonts slaat CSS en fontverzoeken veilig op bij Google en is dus beschermd. Aan de hand van de verzamelde gebruikscijfers kan Google bepalen hoe goed de individuele lettertypes worden ontvangen. Google publiceert de resultaten op interne analysepagina’s, zoals Google Analytics. Daarnaast gebruikt Google ook gegevens van zijn eigen webcrawler om te bepalen welke websites Google Fonts gebruiken. Deze gegevens zijn gepubliceerd in de Google Fonts BigQuery database. Ondernemers en ontwikkelaars gebruiken de webdienst BigQuery van Google om grote hoeveelheden gegevens te kunnen onderzoeken en verplaatsen.

Er moet echter worden opgemerkt dat elk verzoek om Google Font automatisch informatie zoals taalinstellingen, IP-adres, browserversie, browserbeeldschermresolutie en browsernaam naar de servers van Google verzendt. Of deze gegevens ook worden opgeslagen, kan niet duidelijk worden bepaald en wordt ook niet duidelijk door Google meegedeeld.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google bewaart CSS-verzoeken gedurende één dag op zijn servers, die zich hoofdzakelijk buiten de EU bevinden. Hierdoor kunnen we lettertypes gebruiken met behulp van een Google stylesheet. Een stylesheet is een opmaaksjabloon dat kan worden gebruikt om gemakkelijk en snel het ontwerp of het lettertype van bijvoorbeeld een website te veranderen.

De lettertypebestanden worden een jaar lang door Google bewaard. Google streeft er dus naar de laadtijd van websites fundamenteel te verbeteren. Als miljoenen webpagina’s naar dezelfde lettertypes verwijzen, worden deze na het eerste bezoek in het cachegeheugen opgeslagen en verschijnen zij onmiddellijk opnieuw op alle andere webpagina’s die later worden bezocht. Soms werkt Google lettertypebestanden bij om de bestandsgrootte te verkleinen, de taaldekking te vergroten en het ontwerp te verbeteren.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

De gegevens die Google gedurende een dag of een jaar opslaat, kunnen niet zomaar worden gewist. De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar Google wanneer de pagina wordt opgeroepen. Om deze gegevens voortijdig te verwijderen, moet u contact opnemen met Google support via https://support.google.com/?hl=de&tid=112053024. In dat geval kunt u de opslag van gegevens alleen voorkomen als u onze site niet bezoekt.

In tegenstelling tot andere webfonts, geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle fonts. Wij hebben dus onbeperkt toegang tot een zee van lettertypes en kunnen zo het beste uit onze website halen. Meer informatie over Google Fonts en andere zaken is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=112053024. Daar gaat Google wel in op privacy-gerelateerde zaken, maar echt gedetailleerde informatie over gegevensopslag is er niet. Het is relatief moeilijk om echt precieze informatie over opgeslagen gegevens van Google te krijgen.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Fonts, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door Google Fonts.

Wij hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Font om onze onlinedienst te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken Google Font echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google maakt gebruik van zogenaamde standaard contractuele clausules (= Art. 46 par. 2 en 3 DSGVO) als basis voor de verwerking van gegevens voor ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of de overdracht van gegevens daar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die ook overeenkomen met de standaardcontractbepalingen voor Google Fonts, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Welke gegevens Google in het algemeen verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, kunt u ook vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Online kaartdiensten Inleiding

Online kaartdiensten Samenvatting van het privacybeleid
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: De gebruikerservaring verbeteren.
📓 Verwerkte gegevens: Welke gegevens worden verwerkt, hangt grotendeels af van de gebruikte diensten. In de meeste gevallen gaat het om een IP-adres, locatiegegevens, zoekopdrachten en/of technische gegevens. Meer details hierover vindt u in de respectieve gebruikte instrumenten.
📅 Opslagduur: afhankelijk van het gebruikte gereedschap.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat zijn online kaartdiensten?

Wij maken ook gebruik van online kaartdiensten voor onze website als een uitgebreide dienstverlening. Google Maps is waarschijnlijk de dienst waarmee u het meest vertrouwd bent, maar er zijn andere aanbieders die gespecialiseerd zijn in het maken van digitale kaarten. Dergelijke diensten stellen u in staat locaties, routekaarten of andere geografische informatie direct vanaf onze website te bekijken. Met een geïntegreerde kaartendienst hoeft u onze website niet meer te verlaten om bijvoorbeeld de route naar een locatie te bekijken. Om de onlinekaart op onze website te laten werken, worden kaartgedeelten geïntegreerd met behulp van HTML-code. De diensten kunnen dan straatkaarten, het aardoppervlak of lucht- of satellietbeelden weergeven. Als u de ingebouwde kaartendienst gebruikt, worden de gegevens ook naar het gebruikte instrument verzonden en daar opgeslagen. Deze gegevens kunnen ook persoonsgegevens omvatten.

Waarom maken wij gebruik van online kaartdiensten op onze website?

In het algemeen streven wij ernaar uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. En natuurlijk is uw tijd alleen maar aangenaam als u gemakkelijk uw weg kunt vinden op onze website en snel en gemakkelijk alle informatie kunt vinden die u nodig hebt. Daarom dachten wij dat een online kaartsysteem een andere belangrijke verbetering van onze website dienst zou kunnen zijn. Zonder onze website te verlaten, kunt u gemakkelijk routebeschrijvingen, locaties of zelfs points of interest bekijken met behulp van het kaartsysteem. Natuurlijk is het ook superhandig dat u in één oogopslag kunt zien waar wij gevestigd zijn, zodat u ons snel en veilig kunt vinden. Zoals u ziet, zijn er gewoon veel voordelen en wij beschouwen online kaartdiensten op onze website duidelijk als een onderdeel van onze klantenservice.

Welke gegevens worden door onlinekaartdiensten opgeslagen?

Wanneer u een pagina van onze website opent waarin een online kaartfunctie is ingebouwd, kunnen persoonsgegevens naar de desbetreffende dienst worden verzonden en daar worden opgeslagen. In de meeste gevallen is dit uw IP-adres, dat ook kan worden gebruikt om uw positie bij benadering te bepalen. Naast het IP-adres worden ook gegevens zoals ingevoerde zoektermen en lengte- en breedtecoördinaten opgeslagen. Als u bijvoorbeeld een adres invoert voor de routeplanning, worden deze gegevens ook opgeslagen. De gegevens worden niet door ons opgeslagen, maar op de servers van de geïntegreerde instrumenten. Je kunt het je zo voorstellen: U bevindt zich op onze website, maar wanneer u interactie hebt met een kaartendienst, gebeurt deze interactie in feite op hun website. Om de dienst goed te laten functioneren, wordt gewoonlijk ook ten minste één cookie in uw browser geplaatst. Google Maps, bijvoorbeeld, gebruikt ook cookies om gebruikersgedrag vast te leggen om zijn eigen dienst te optimaliseren en om gepersonaliseerde reclame te kunnen aanbieden. Meer informatie over cookies vindt u in onze rubriek “Cookies”.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Elke online kaartendienst verwerkt andere gebruikersgegevens. Indien wij over meer informatie beschikken, zullen wij u informeren over de duur van de gegevensverwerking in de desbetreffende rubrieken van de afzonderlijke instrumenten. Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan nodig is voor het verlenen van de dienst. Google Maps, bijvoorbeeld, slaat bepaalde gegevens voor een bepaalde tijd op, terwijl u andere gegevens zelf moet verwijderen. Bij Mapbox, bijvoorbeeld, wordt het IP-adres 30 dagen bewaard en dan verwijderd. Zoals u kunt zien, slaat elk instrument gegevens op voor een verschillende tijdsduur. Daarom raden wij u aan de verklaringen inzake gegevensbescherming van de gebruikte instrumenten aandachtig te bestuderen.

De aanbieders gebruiken ook cookies om gegevens op te slaan over uw gebruikersgedrag bij de kaartendienst. Meer algemene informatie over cookies vindt u in onze rubriek “Cookies”, maar ook in de teksten over gegevensbescherming van de afzonderlijke aanbieders kunt u vinden welke cookies mogen worden gebruikt. In de meeste gevallen gaat het echter slechts om een voorbeeldlijst en is deze niet volledig.

Recht van bezwaar

U hebt altijd de mogelijkheid en het recht om uw persoonsgegevens in te zien en bezwaar te maken tegen het gebruik en de verwerking ervan. U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven ook te allen tijde intrekken. In de regel is de eenvoudigste manier om dit te doen via de tool voor toestemming voor cookies. Er zijn echter ook andere afmeldingsinstrumenten die u kunt gebruiken. U kunt ook zelf met een paar muisklikken eventuele cookies van de gebruikte aanbieders beheren, verwijderen of deactiveren. Het kan dan echter gebeuren dat sommige functies van de dienst niet meer werken zoals gewoonlijk. Hoe u cookies in uw browser beheert, hangt ook af van de browser die u gebruikt. In de rubriek “Cookies” vindt u ook links naar de instructies van de belangrijkste browsers.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van een onlinekaartdienst, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze worden verzameld door een onlinekaartendienst.

Wij hebben ook een rechtmatig belang bij het gebruik van een online kaartendienst om onze dienstverlening op onze website te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij maken echter alleen gebruik van een onlinekaartendienst als u daarvoor toestemming hebt gegeven. We willen dit nu zeker nog eens laten verklaren.

Informatie over speciale onlinekaartdiensten – indien beschikbaar – is te vinden in de volgende rubrieken.

Google Maps Privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Google Maps
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals ingevoerde zoektermen, uw IP-adres en ook breedte- of lengtecoördinaten.
Meer details hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de opgeslagen gegevens.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google Maps?

Wij gebruiken Google Maps van Google Inc. op onze website. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa. Google Maps stelt ons in staat u beter locaties te tonen en zo onze dienst aan uw behoeften aan te passen. Door het gebruik van Google Maps worden gegevens doorgegeven aan Google en opgeslagen op servers van Google. Hier willen wij nader ingaan op wat Google Maps is, waarom wij deze Google-dienst gebruiken, welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Maps is een internetkaartendienst van Google. Met Google Maps kunt u online via een pc, tablet of app zoeken naar de exacte locaties van steden, bezienswaardigheden, accommodatie of bedrijven. Als bedrijven vertegenwoordigd zijn op Google My Business, wordt naast de locatie ook verdere informatie over het bedrijf weergegeven. Om te laten zien hoe je er komt, kunnen kaartgedeelten van een locatie in een website worden geïntegreerd met behulp van HTML-code. Google Maps toont het aardoppervlak als een stratenplan of als een lucht- of satellietbeeld. Dankzij de Street View-beelden en de satellietbeelden van hoge kwaliteit zijn zeer nauwkeurige voorstellingen mogelijk.

Waarom gebruiken we Google Maps op onze website?

Al onze inspanningen op deze site zijn erop gericht u een nuttig en zinvol verblijf op onze website te bezorgen. Door de integratie van Google Maps kunnen wij u de belangrijkste informatie over verschillende locaties verschaffen. U kunt in één oogopslag zien waar we gevestigd zijn. De routebeschrijving toont u altijd de beste of snelste weg om ons te bereiken. U kunt de routebeschrijving oproepen voor routes met de auto, het openbaar vervoer, te voet of met de fiets. Voor ons is het verstrekken van Google Maps een onderdeel van onze klantenservice.

Welke gegevens worden door Google Maps opgeslagen?

Om Google Maps in staat te stellen zijn dienst volledig aan te bieden, moet het bedrijf gegevens van u verzamelen en opslaan. Dit omvat de ingevoerde zoektermen, uw IP-adres en ook de lengte- en breedtecoördinaten. Als u de functie routeplanner gebruikt, wordt het ingevoerde startadres ook opgeslagen. Deze gegevensopslag gebeurt echter op de websites van Google Maps. Wij kunnen u hierover alleen informeren, maar er geen invloed op uitoefenen. Aangezien wij Google Maps in onze website hebben geïntegreerd, plaatst Google ten minste één cookie (naam: NID) in uw browser. Deze cookie slaat gegevens op over uw gebruikersgedrag. Google gebruikt deze gegevens in de eerste plaats om zijn eigen diensten te optimaliseren en om u individuele, gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

De volgende cookie wordt in uw browser geplaatst vanwege de integratie van Google Maps:

Naam: NID
Wert: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ112053024-5
Doel: NID wordt door Google gebruikt om advertenties aan te passen aan uw Google-zoekopdracht. Met behulp van de cookie “onthoudt” Google uw vaakst ingevoerde zoekopdrachten of uw eerdere interactie met advertenties. Op deze manier krijgt u altijd advertenties op maat. De cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw persoonlijke voorkeuren te verzamelen voor advertentiedoeleinden.
Vervaldatum: na 6 maanden

Opmerking: Wij kunnen de volledigheid van de opgeslagen gegevens niet garanderen. Vooral bij het gebruik van cookies zijn veranderingen nooit uit te sluiten. Om het NID-cookie te identificeren, werd een aparte testpagina gemaakt waarop alleen Google Maps was geïntegreerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De servers van Google bevinden zich in datacentra over de hele wereld. De meeste servers bevinden zich echter in Amerika. Om die reden worden uw gegevens ook steeds vaker in de VS opgeslagen. Hier kunt u precies lezen waar de datacentra van Google zich bevinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Google verdeelt de gegevens over verschillende gegevensdragers. Dit betekent dat de gegevens sneller kunnen worden opgevraagd en beter beschermd zijn tegen eventuele pogingen tot manipulatie. Elk datacentrum heeft ook speciale noodprogramma’s. Als er bijvoorbeeld problemen zijn met de hardware van Google of een natuurramp brengt de servers tot stilstand, dan blijven de gegevens toch wel zo goed als beschermd.

Google slaat sommige gegevens voor een bepaalde periode op. Voor andere gegevens biedt Google alleen de optie om ze handmatig te verwijderen. Bovendien anonimiseert het bedrijf ook informatie (zoals reclamegegevens) in serverlogs door een deel van het IP-adres en de cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden te wissen.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Met de automatische verwijdering van locatie- en activiteitsgegevens die in 2019 wordt ingevoerd, zal informatie over locatie en web-/appactiviteiten gedurende 3 of 18 maanden worden opgeslagen – afhankelijk van uw beslissing – en vervolgens worden verwijderd. Bovendien kunt u deze gegevens op elk moment handmatig uit uw geschiedenis verwijderen via uw Google-account. Als u volledig wilt voorkomen dat uw locatie wordt getraceerd, moet u het gedeelte “Web- en appactiviteit” in de Google-account pauzeren. Klik op “Gegevens en personalisering” en vervolgens op de optie “Activiteitinstelling”. Hier kunt u de activiteiten in- of uitschakelen.

U kunt ook individuele cookies deactiveren, verwijderen of beheren in uw browser. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit altijd net iets anders. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Maps, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die bij het verzamelen door Google Maps kan plaatsvinden.

Wij hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Maps om onze onlinedienst te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken Google Maps echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico’s voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenoemde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of voor de gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de overeenkomstige modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaard contractuele bepalingen, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Als u meer wilt weten over de verwerking van gegevens door Google, raden wij u aan het interne privacybeleid van het bedrijf te lezen op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

OpenStreetMap Privacybeleid

OpenStreetMap Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, browserinformatie, uw besturingssysteem, de inhoud van het verzoek, beperkte locatie en gebruiksgegevensMeer
details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: het IP-adres wordt na 180 dagen gewist.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is OpenStreetMap?

Wij hebben kaartfragmenten van het online-karteringsinstrument “OpenStreetMap” op onze website geïntegreerd. Dit is een zogenaamde open source mapping, waartoe wij toegang hebben via een API (interface). Deze functie wordt aangeboden door de OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk. Als u deze kaartfunctie gebruikt, wordt uw IP-adres doorgestuurd naar OpenStreetMap. In dit privacybeleid leest u waarom wij functies van het OpenStreetMap-hulpmiddel gebruiken, waar welke gegevens worden opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Het OpenStreetMap-project is in 2004 van start gegaan. Het doel van het project is en was om een vrije wereldkaart te maken. Gebruikers verzamelen wereldwijd gegevens over gebouwen, bossen, rivieren en wegen. In de loop der jaren is door de gebruikers zelf een uitgebreide digitale kaart van de wereld gemaakt. Natuurlijk is de kaart niet volledig, maar in de meeste regio’s bevat zij veel gegevens.

Waarom gebruiken we OpenStreetMap op onze website?

Onze website moet in de eerste plaats nuttig voor u zijn. En vanuit ons oogpunt is het altijd handig als je snel en gemakkelijk informatie kunt vinden. Enerzijds gaat het natuurlijk over onze diensten en producten, maar anderzijds willen wij ook dat u toegang heeft tot andere nuttige informatie. Daarom gebruiken wij ook de kaartendienst OpenStreetMap. Want zo kunnen wij u bijvoorbeeld precies laten zien hoe u ons bedrijf kunt vinden. De kaart toont u de beste weg naar ons en uw reis wordt kinderspel.

Welke gegevens worden door OpenStreetMap opgeslagen?

Wanneer u een van onze websites bezoekt die OpenStreetMap aanbiedt, worden gebruikersgegevens doorgestuurd naar de dienst en daar opgeslagen. OpenStreetMap verzamelt informatie over uw interacties met de digitale kaart, uw IP-adres, gegevens over uw browser, apparaattype, besturingssysteem en op welke dag en hoe laat u de dienst hebt gebruikt. Tracking software wordt ook gebruikt om gebruikersinteracties te registreren. Het bedrijf vermeldt het analyse-instrument “Piwik” in zijn eigen privacybeleid.

De verzamelde gegevens zijn vervolgens toegankelijk voor de relevante werkgroepen van de OpenStreetMap Foundation. Volgens het bedrijf worden persoonsgegevens niet met andere personen of bedrijven gedeeld, tenzij dat wettelijk noodzakelijk is. De externe provider Piwik slaat uw IP-adres wel op, maar in verkorte vorm.

De volgende cookie kan in uw browser worden geplaatst wanneer u met OpenStreetMap communiceert op onze website:

Naam: _osm_location
Wert: 9.63312%7C52.41500%7C17%7CM
Doel: De cookie is nodig om OpenStreetMap-inhoud te ontsluiten.
Vervaldatum: na 10 jaar

Als u de schermvullende kaart wilt bekijken, wordt u doorgelinkt naar de website van OpenStreetMap. Daar kunnen onder meer de volgende cookies in uw browser worden opgeslagen:

Naam: _osm_totp_token
Waarde: 148253112053024-2
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de werking van het kaartfragment te garanderen.
Vervaldatum: na één uur

Naam: _osm_session
Wert: 1d9bfa122e0259d5f6db4cb8ef653a1c
Doel: De cookie wordt gebruikt om sessie-informatie (d.w.z. gebruikersgedrag) op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: _pk_id.1.cf09
Wert: 4a5.1593684142.2.1593688396.1593688396112053024-9
Doel: Deze cookie wordt door Piwik geplaatst om gebruikersgegevens, zoals klikgedrag, op te slaan of te meten.
Vervaldatum: na één jaar

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De API-servers, de databanken en de servers voor ondersteunende diensten bevinden zich momenteel in het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en in Nederland. Uw IP-adres en gebruikersinformatie, die in verkorte vorm wordt opgeslagen door het webanalysetool Piwik, wordt na 180 dagen gewist.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt te allen tijde het recht van toegang tot uw persoonsgegevens en het recht bezwaar te maken tegen het gebruik en de verwerking ervan. U kunt de cookies die door OpenStreetMap in uw browser kunnen worden geplaatst, op elk moment beheren, verwijderen of deactiveren. Dit zal echter verhinderen dat de dienst volledig functioneert. Voor elke browser werkt het beheren, verwijderen of uitschakelen van cookies net iets anders. Onder de rubriek “Cookies” vindt u de overeenkomstige links naar de respectieve instructies van de meest populaire browsers.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van OpenStreetMap, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door OpenStreetMap.

Wij hebben er ook een legitiem belang bij OpenStreetMap te gebruiken om onze onlinedienst te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Niettemin gebruiken wij OpenStreetMap alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Als u meer wilt weten over de gegevensverwerking door OpenStreetMap, raden wij u aan het privacybeleid van het bedrijf te lezen op https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Verklaring van de gebruikte termen

Wij proberen ons privacybeleid altijd zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te maken. Dit is echter niet altijd gemakkelijk, vooral wanneer het om technische en juridische onderwerpen gaat. Het is vaak zinvol om juridische termen (zoals persoonsgegevens) of bepaalde technische termen (zoals cookies, IP-adres) te gebruiken. Wij willen deze echter niet zonder uitleg gebruiken. Hieronder vindt u nu een alfabetische lijst van belangrijke gebruikte termen die wij in de vorige privacyverklaring wellicht niet voldoende hebben behandeld. Als deze termen zijn overgenomen uit de GDPR en definities zijn, zullen wij hier ook de GDPR-teksten citeren en zo nodig onze eigen uitleg toevoegen.

Processor

Definitie overeenkomstig artikel 4 van de GDPR

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

“verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

Uitleg: Als bedrijf en website-eigenaar zijn wij verantwoordelijk voor alle gegevens die wij van u verwerken. Naast de voor de verwerking verantwoordelijken kunnen er ook zogenaamde verwerkers zijn. Dit omvat elke onderneming of persoon die namens ons persoonsgegevens verwerkt. Verwerkers kunnen dus dienstverleners zijn zoals belastingadviseurs, hosting- of cloudproviders, betalings- of nieuwsbriefproviders of grote bedrijven zoals Google of Microsoft.

Verantwoordelijk

Definitie overeenkomstig artikel 4 van de GDPR

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

“voor de verwerking verantwoordelijke”: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, respectievelijk dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat worden vastgesteld, kan in de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen;

Toelichting: In ons geval zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bijgevolg de “voor de verwerking verantwoordelijke”. Indien wij verzamelde gegevens voor verwerking doorgeven aan andere dienstverleners, zijn zij “verwerkers”. Dit vereist de ondertekening van een “overeenkomst voor contractuele verwerking” (CPA).

 

Verwerking

Definitie overeenkomstig artikel 4 van de GDPR

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

“verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens;

NB: Wanneer wij in onze privacyverklaring spreken over verwerking, bedoelen wij elke vorm van gegevensverwerking. Dit omvat, zoals hierboven in de oorspronkelijke GDPR-verklaring is vermeld, niet alleen het verzamelen, maar ook het opslaan en verwerken van gegevens.

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.